Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 30, 2019

August 30, 2019

Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 4, 1-8
Salmo 96, 1 at 2b. 5-6. 10. 11-12

Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Mateo 25, 1-13

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 4, 1-8

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana’y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon — pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin — upang kayo’y maging kalugud-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhay sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo’y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa, at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayun, hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo’y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak, hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 96, 1 at 2b. 5-6. 10. 11-12

Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Ang Poon ay maghahari, magalak ang kalupaan!
Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang!
Kaharian niya’y tapat at salig sa katarungan.

Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Yaong mga kabunduka’y natutunaw, parang pagkit,
sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig.
Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran,
sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan.

Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Ang lahat ng namumuhi sa masama’y mahal ng Diyos,
at siya ang nag-iingat sa buhay ngmga lingkod;
ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot.

Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway,
sa dalisay namang puso maghahari’y kagalakan.
Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong,
sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon;
ang ginawa niyang ito’y dapat nating gunitain,
at sa Poon ay iukol ang papuring walang maliw!

Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

ALELUYA
Lucas 21, 36

Aleluya! Aleluya!
Manalanging walang humpay
samantalang hinihintay
si Hesus na Poong mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 25, 1-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos: may sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa’y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila’y hangal at ang lima’y matalino. Ang mga hangal ay nagdal ang kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino’y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya’t inantok silang lahat at nakatulog.

Ngunit nang hatinggabi na’y may sumigaw: ‘Narito na ang lalaking ikakasal! salubungin ninyo!’ Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, ‘Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan, e!’ ‘Baka hindi magkasiya ito sa ating lahat,’ tugon ng matatalino. ‘Mabuti pa’y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo.’ Kaya’t lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan, at ipininid ang pinto.

Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. ‘Panginoon, papasukin po ninyo kami!’ sigaw nila. Ngunit tumugon siya, ‘Sinasabi ko sa inyo: hindi ko kayo nakikilala.’ Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 9 comments… read them below or add one }

Patrick Cu September 2, 2017 at 4:05 am

Salamat sa Diyos patuloy niyo po kaming ituwid Panginoon

Reply

Reynald Perez August 26, 2019 at 12:18 am

PAGNINILAY: Malapit na pong matapos ang Buwan ng Agosto, at tayo’y papasok na po sa tinatawag nating “‘Ber’ months”. Ito po’y tumatagal sa Pilipinas mula Setyembre hanggang Disyembre, kaya mahaba ang ating pagdiriwang ng Pasko. Kapag dumadating ang panahong ito, naghahanda at nagtitipid tayo ng pera upang pagkasyahin ang badyet para sa pambili ng mga dekorasyon at puno, mga handaan para sa Noche Buena, at mga regalo para sa mga mahal sa buhay. Pero ang tunay na diwa ng Pasko ay laging nakasentro kay Hesus, ang Panginoon ng kasaysayan, ng buhay, at ng pag-ibig. Kaya naman apat na linggo bago ang kanyang kaarawan, inihahanda natin ang ating sarili sa Panahon ng Adbiyento upang gunitain ang kanyang Tatlong Pagdating. At sa ating Ebanghelyo (Mateo 25:1-13), matutukoy dito ang Ikalawang Pagdating ng Panginoon, ang kanyang muling pagbabalik sa katapusan ng mundo. Ang pagdating ng Kaharian ng Langit ay ang piging ng isang kasal, si Hesus ay ang lalaking ikakasal, ang limang matalinong dalaga ay ang mga nakapasok, at ang limang hangal na dalaga ay mga hindi nakapasok. Sapagkat ang limang matalinong dalaga ay naghanda ng langis para sa kanilang mga lampara upang ito’y sindihan sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pero ang limang hangal na dalaga ay hindi naghanda ng langis dahil tingin nila mahuhuli ang lalaki. Kaya nga ang Ikalawang Pagdating ni Kristo, o mas kilala bilang Parousia, ay mangyayari sa wakas ng panahon sa oras na hindi natin inaasahan. Maaaring ngayon, maaaring bukas, o kaya maaaring sa kinabukasan na biglaan lang. Kaya dapat tayo’y maging handa hindi lang pisikal, kundi espirituwal. Ang liwanag sa lampara ay sumisimbolo sa kabutihang-loob at kawang gawa natin araw-araw, at iyan ang batayan ng Panginoon kapag siya’y hahatol sa ating lahat. Kahit sabihin natin na nagdasal tayo at nagtiwala sa kanya, nagsimba tuwing Linggo, sumayaw, kumanta, naging matalino sa akademiko at interes, atbp., ang lahat ng mga kasanayang ito ay nagmula sa kanya, at nararapat lang natin pasalamatan siya sa pagsabuhay natin ng mga ito. At dahil malapit na ang Adiyento at Pasko, dito tayo’y gagawa ng mabuti sa kapwa at hindi masama, pero hindi lang tuwing mga panahong ito, at lalo nang hindi lang tuwing panahon ng Kuwaresma, kundi dapat araw-araw. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon sa oras na hindi inaasahan sa pamamagitan ng pagkikinig sa kanyang mga utos at turo at pagsasabuhay ito sa aksyon at kawang-gawa. Tularan natin ang limang matalinong dalaga at maging puno ng langis na dala ng Espiritu Santo na magliliwanag sa ating mga lampara sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Jerry August 30, 2019 at 12:35 am

Salamat sa Diyos

Reply

Arlin D. Mamales August 30, 2019 at 4:55 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez August 30, 2019 at 5:48 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

PATRICK CU August 30, 2019 at 7:46 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mylene Farinas August 30, 2019 at 8:32 am

Dear God the Father, thank you for reminding us from today’s reading that we should always be prepared. And, being prepared means that we abide by Thy will and to give importance to what You value most. Help us, O my Lord! Amen.

Reply

Celine August 31, 2019 at 10:17 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:52 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: