Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 21, 2019

August 21, 2019

Play

Paggunita kay Papa San Pio X
Miyerkules ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Hukom 9, 6-15
Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7

Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagagalak.

Mateo 20, 1-16a

UNANG PAGBASA
Mga Hukom 9, 6-15

Pagbasa mula sa aklat ng mga Hukom

Noong panahong iyon, ang mga taga-Siquem at Betmilo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng encina sa Siquem at itinalagang hari si Abimelec.

Nang mabalitaan ito ni Joatam, tumayo siya sa itaas ng Bundok ng Gerizim, at humiyaw, “Mga taga-Siquem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punongkahoy upang pumili ng hari. sinabi nila sa olibo, ‘Ikaw ang maghari sa amin.’ Sumagot ang olibo, ‘Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo.’ Sinabi nila sa igos, ‘Ikaw na ang maghari sa amin.’ Sumagot ang olibo, ‘Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo.’ Sinabi nila sa igos, ‘Ikaw na ang maghari sa amin.’ Ngunit sumagot ang igos, ‘Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo.’ Kaya sinabi nila sa ubas, ‘Ikaw na ang maghari sa amin.’ Sumagot ang ubas, ‘Sa akin nanggagaling ang alak na pampasaya sa mga diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo.’ Kaya, sinabi nila sa dawag, ‘Ikaw na nga ang maghari sa amin.’ Ang sagot ng dawag, ‘Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano.’”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7

Tugon: Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagagalak.

Nagagalak ang hari,
O Poon, dahilan sa lakas mong bigay,
siya’y nagagalak sa kanyang tagumpay.
Binigyan mo siya
ng lahat ng kanyang mga kailangan,
at iyong dininig, kanyang kahilingan.

Tugon: Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagagalak.

Dinalaw mo siya
na ang iyong taglay ay gintong korona,
iyong pinagpala’t pinutungan siya.
Hiling niya’y buhay
at iyon ang iyong ipinagkaloob,
buhay na mahaba’t walang pagkatapos.

Tugon: Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagagalak.

At naging dakila,
pinakadali mo nang iyong tulungan,
naging bantog siya’t makapangyarihan.
Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan,
nagagalak siya sa iyong patnubay.

Tugon: Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagagalak.

ALELUYA
Hebreo 4, 12

Aleluya! Aleluya!
Buhay ang Salita ng Diyos
Ganap nitong natatalos
Tanang ating niloloob.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 20, 1-16a

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: lumabas nang umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila’y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayu-tayo lamang sa liwasang-bayan. Sinabi niya sa kanila, ‘Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa.’ At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-iikalabindalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon, at gayun din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya’y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, ‘Bakit kayo tatayu-tayo lang dito sa buong maghapon?’ “Wala pong magbigay sa amin ng trabaho, e!’ sagot nila. At sinabi niya, ‘Kung gayun, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan.’

“Pagtatakip-silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, ‘Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila’y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho.’ Ang mga nagsimula nang mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At ang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila nang higit doon; ngunit ang bawat isa’y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, ‘Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?’ At sinabi niya sa isa sa kanila, ‘Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba’t nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo, at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli nang tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang-loob?’ Kaya’t ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Roderico A.Secretario August 23, 2017 at 7:53 am

Isama nyo po ako sa mga panalangin sa kadahilanan na mabigat po na pinagdadaanan ko po ngayon.Amen

Reply

nemy dacut August 20, 2019 at 8:19 am

Kapatid,sa mga oras ngayon ialay mo po lahat sa Diyos ang bigat na pinagdadaanan nyo ..Hayaan po natin ang Diyos ang tumulong saatin,Iiyak po natin lahat sa kanya,magsisi po tayo sa lahat ng kasalanang ating nagawa at, agad po kikilos ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat upang bigyang lunas ang ating pinagdadaanan…Santiago 5:13-16 pra po sa ating may mabigat na pasanin…In Jesusn Name We Pray

Reply

nemy dacut August 20, 2019 at 8:22 am

Jesus …..not Jesusn

Reply

Patrick Cu August 24, 2017 at 5:26 am

Salamat sa Diyos, mabuti sa lahat AMEN!

Reply

Patrick Cu August 24, 2017 at 5:30 am

Pagpalain ka ng Panginoon sa lakas loob mong tumawag sakanya, pinagdarasal kita kaibigan na maaga mong makita ang solusyon nang itaas at dalian mong malusutan ang iyong pagsubok. AMEN may God bless you and pray that you be lifted of your trials with guidance of the Lord. Be strong and be blessed. Isaiah 41:10 is for you friend.

Reply

Aida Ramirez August 21, 2019 at 6:55 am

Ang bawat isa sa atin ay may mga pagsubok na pinagdadaanan, ngunit ibat ibang level nga lamang. Lagi nating alalahanin na ang Diyos na lumikha sa langit at lupa at sa bawat nilalang dito sa mundong ibabaw ay ang ating sandigan, Magtiwala tayo kapatid . hwag mawalan ng pag asa, dahil ang Diyos ay ang ating Pag asa.
Kung iisa isahin ko ang mga pagsubok na aking nalampasan sa pamamagitan ng pagkilos sa abot ng aking makakaya at sa buong pagtitiwala sa Diyos ay napakarami pero naniniwala pa rin ako na di niya tayo pinababayaan at hindi pababayaan kailan man. God bless us.

Reply

Edward Ramirez August 21, 2019 at 8:50 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Celine August 21, 2019 at 5:18 pm

PINUPURI KA NAMIN LAHAT PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Jerry August 21, 2019 at 11:46 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.Amen

Reply

Rachel Dela Cruz August 22, 2019 at 1:05 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:55 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: