Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 23, 2019

August 23, 2019

Paggunita kay Santa Rosa de Lima, dalaga

Biyernes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Ruth 1, 1. 3-6. 14b-16. 22
Salmo 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Mateo 22, 34-40

UNANG PAGBASA
Ruth 1, 1. 3-6. 14b-16. 22

Ang simula ng aklat ni Ruth

Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya’t may isang lalaking taga-Betlehem, Juda na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa’t dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelec at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabito, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga sampung taon, namatay naman sina Mahalon at Quelion, kaya’t si Noemi ay naiwang ulila sa asawa’t mga anak.

Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani kaya’t humanda sila ng kanyang mga manugang ng umalis sa Moab.

hinagkan ni Orpa ang kanyang biyenan, at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth.

Sinabi ni Noemi kay Ruth: “Ang bilas mo’y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga diyos. Umuwi ka na rin.” Tumugon si Ruth: “Huwag na ninyong hilinging iwan ko kayol. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saanman kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang kaing magigng Diyos.”

Iyan ang nangyari kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi, kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Betlehem ay sinisimulan nang anihin ang sebada.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bk-10

Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Mapalad ang tao, na ang kanyang Diyos
na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob;
Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos.
sa Diyos na lumikha niyong kalangitan,
ng lupa at dagat, at lahat ng bagay.

Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Ang maaasahang lagi’y Panginoon,
panig sa naaapi, ang Diyos na hukom,
may pagkaing handa, sa nangagugutom.

Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Pinalaya niya ang mga nabihag;
isinasauli, paningin ng bulag;
lahat ng inapi ay itinataas,
ang mga hinirang niya’y nililingap.

Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Isinasanggalang ang mga dayuhang
sa lupain nila’y doon tumatahan;
tumutulong siya sa balo’t ulila,
masamang balangkas pinipigil niya.
Walang hanggang Hari, ang Diyos na Poon!
Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion!

Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

ALELUYA
Salmo 24, 4b. 5a

Aleluya! Aleluya!
Panginoon, ituro mo
na ‘yong landas ay sundin ko
sa pagtahak sa totoo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 22, 34-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nagtipun-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Hesus ang mga Seduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa Kautusan, ang nagtanong kay Hesus upang subukin ito: “Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa Kautusan?” Sumagot si Hesus, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa: “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong Kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 12 comments… read them below or add one }

Donna May D. Pinguit August 19, 2017 at 7:52 pm

Magandang gabi po! pwede po ba akong manghingi ng tagalog para sa Prayers of the Faithful para sa Agosto 25, 2017? Maraming salamat po.. God bless..

Reply

Roderico A.Secretario August 25, 2017 at 7:57 am

Panginoon Jesus ama at diyos namin nagpapasalamat po kami sa araw po na ito na iyong ipinagkaloob po ninyo sa amin.Salamat po sa buhay na handog po ninyo sa amin ngayong araw anuman po ang inyong ipagkalob po ninyo ngayong araw na biyaya ay lobos ko po itong pinagpapasalamat.Panginoon naming Jesus ikaw ang po ang buhay na diyos na sya naming tinatakbuhan sa oras na kamiy may mga suliranin sa buhay nandyan ka parin panginoon na laging gumagabay sa amin.Kaya po mahal na panginoon sa araw na ito pinupuri kita at pinasasalamatan Amen.

Reply

Kim Gabrielle Del Puerto August 23, 2017 at 10:33 am

Maaari po bang makahingi ng Tgalog na Prayers of the Faithful para sa August25?

Reply

Patrick Cu August 26, 2017 at 1:57 am

Salamat sa Diyos, AMEN AMEN AMEN!
Salamat sa mga biyaya, pagmamahal, pag-gabay, pagbigay samin nang buhay. AMEN

Reply

Reynald Perez August 18, 2019 at 6:15 pm

PAGNINILAY: Sa ating Ebanghelyo (Mateo 22:34-40), lumapit ang mga Pariseo kay Hesus at isa sa kanila ay nagtanong sa kanya kung ano ang pinakadakilang utos. Sa Lumang Tipan, ibinigay ng Panginoong Diyos kay Moises ang mga Sampung Utos sa Bundok ng Sinai. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang iba pang mga utos para naman sa iba’t ibang indibiduwal, na bumubuo sa tinatawag na Torah, at nakalagay sa Kaban ng Tipan. Kaya para sa mga Hudyo, itong mga utos na ito ay dapat sundan sapagkat ang Panginoong Diyos mismo ay nagbigay ng mga ito. Subalit iba ang naging sagot ng ating Panginoong Hesukristo. Mula sa kanyang tugon, ibinuod niya ang mga Sampung Utos sa pamamagitan ng dalawa pang mahalagang utos. Una ay ang pagmamahal sa Diyos nang buong puso, isip, at kaluluwa. Ito ay nababatay sa tinatawag na Shema, Israel ng mga Hudyo (Makinig ka, O Israel!) mula sa Aklat ng Deuteronomio 6:4-9. Ang pagmamahal sa Diyos ay dapat ipinapakita nang sapat. Sa bawat sinasabi natin at sinasampalatayanan natin, dapat isabuhay din natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagiging mga mabubuting lingkod niya. Higit sa lahat, sundin natin ang kanyang mga utos, lalung-lalo na ang kautusan ng pag-ibig ng kanyang Bugtong na Anak. Ikalawa naman ay ang pagmamahal sa kapwa na gaya ng pagmamahal sa sarili. Ito ay nababatay sa Aklat ng Levitico 19:9-18. Kung mahal natin ang Diyos, dapat matuto tayong mahalin ang ating mga kapwa. Ngunit bago iyan, dapat mahalin natin ang ating mga sarili dahil ang Panginoon mismo ang dahilan kung bakit tayo napaparito sa daigdig. Alagaan natin ang ating sarili, at kontrolin din ito mula sa mga pagnanasa ng mundo. Pagkatapos nito, mahalin natin ang ating mga kapwa. Kung mahal natin sila at sila’y ating mga kaibigan, dapat gumawa tayo ng mabuti sa kanila. Irespetuhin natin sila anumang lahi silang nagmula. Tulungan natin sila sa oras ng kanilang pangangailangan. Dapat hayaan din natin ang ating sariling matuto mula sa mga mabubuting salita at gawain nila sa atin. Dito natin makakamtan ang mabubuting relasyon sa isa’t isa. Kaya nga si Ruth sa ating Unang Pagbasa, ipinangako niyang sasamahan at gagabayan niya ang kanyang biyenang si Noemi sa paglalakbay nila upang maitaguyod ang kanilang buhay matapos maranasan ang matinding taggutom sa kanilang bayan. Kahit siya’y isang banyaga, iniwan niya ang kanyang bayan at lahi upang sambahin ang Diyos ng kanyang biyenan, na siya ring Diyos ng Israel at Diyos ng lahat ng mga bansa. Sa kabuuan, ang pamamahal sa Diyos, sa sarili, at sa kapwa ay nakakapatatag sa relasyon sa Panginoon at sa ating mga kapwa. Itong dalawang dakilang utos ay bumubuod na sa mga Sampung Utos. Kaya gumawa tayo ng mabuti, at lumayo tayo sa masama. Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y sundin natin ang mga ito para sa masaganang ani sa ubasan ng Kaharian ng Langit.

Reply

PATRICK CU August 23, 2019 at 3:29 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mylene Farinas August 23, 2019 at 7:21 am

Dear Lord, may we always abide your commands, May we have the heart to truly love our neighbor as we love ourselves. Amen.

Reply

kulot August 23, 2019 at 7:34 am

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Edward Ramirez August 23, 2019 at 7:37 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Liberty C. Baligod August 23, 2019 at 7:57 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKrisro!

Reply

Jerry August 23, 2019 at 11:14 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:55 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: