Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 14, 2019

August 14, 2019

Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir

Miyerkules ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Deuteronomio 34, 1-12
Salmo 65, 1-3a. 5 at 16-17

Ang Diyos ay papurihan! Ang buhay ko’y kanyang bigay!

Mateo 18, 15-20

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 34, 1-12

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa Bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jerico. Doon ipinakita sa kanyan ng Panginoon ang buong lupain. Mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Efraim at Manases, ang buong lupain ng Juda hanggang sa kanluran, ang Negeb at ang kapatagan, samakatwid ay ang kapatagan ng Jerico. Ang lungsod ng mga palaspas, hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, “Iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo ngunit hindi mo mararating.”

At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Bet-peor, ngunit ngayo’y walang nakaaalam ng tiyak na lugar. Siya’y sandaa’t dalawampung taon nang mamatay ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin. Ni hindi nanghina ang kanyang pangangatawan. Tatlumpung araw siyang ipinagluksa ng Israel.

Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pagmamahal pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap nang tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Egipto, sa harap na ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 65, 1-3a. 5 at 16-17

Tugon: Ang Diyos ay papurihan! Ang buhay ko’y kanyang bigay.

Sumigaw sa galak ang mga nilalang!
At purihin ang Diyos na may kagalakan;
wagas na pagpuri sa kanya’y ibigay!
Ito ang sabihin sa Diyos na Dakila:
“Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga.”
Tugon: Ang Diyos ay papurihan! Ang buhay ko’y kanyang bigay.

Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan.
Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan.
Lapit at makinig, ang nagpaparangal
sa Diyos, at sa inyo’y aking isasaysay
ang kanyang ginawang mga kabutihan.
No’ng ako’y balisa, ako ay dumaing,
dumaing sa Diyos na dapat purihin;
handa kong purihin ng mga awitin.

Tugon: Ang Diyos ay papurihan! Ang buhay ko’y kanyang bigay.

ALELUYA
Mateo 11, 29ab

Aleluya! Aleluya!
Sabi ni Hesus na mahal:
Dalhin n’yo ang aking pasan
Kaamuan ko’y tularan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 18, 15-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagasasama ninyo magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipo ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang Hentil o isang publikano.

Sinasabi ko sa inyo: anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.

Sinasabi ko pa rin sa inyo: kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa at magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saanman may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 13 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 12, 2019 at 8:13 am

PAGNINILAY: Bawat Kristiyano ay may tungkuling maging mabuting tao sa kanyang kapwa. Subalit paano naman kung may isa’y nagkasala sa isa? Sa ating Ebanghelyo (Mateo 18:15-20), tinuro tayo ng ating Panginoong Hesukristo ang isang mahalagang aral na nagpapatatag sa ating relasyon sa ibang tao kung sakali man may isang nagkamali o nagkasala, at iyan ay ang fraternal correction. Ang fraternal correction ay isang kahalagang aral na ang layunin ay makipagsundo ang dalawa o higit pang mga tao. Noong si Hammurabi ay namumuno sa Babilonia, itinatag niya ang kodigong ito: “Mata sa mata, at ngipin sa ngipin.” Ang ibig sabihin nito ay kung may isang taong nagkasala sa iyo, tatanggalin mo ang kanyang mga bahagi ng katawan hanggang imperpekto na ang kanyang itsura. Naging maayos naman ang pamumuno ni Hammurabi sa Babilonia. Ganito ang naging pagmamalakad ng mga Hudyo. Subalit noong dumating si Hesus sa lupa, tinupad niya ang batas na ito sa pamamagitan ng pagturo ng batas ng pagmamahal, pagpapala, at may kalayaan. Katulad ito ng Batas sa Lumang Tipan, ngunit itinuro niya sa ating mga Kristiayno ang mabubuting relasyon sa isa’t isa. Kaya ang fraternal correction ay isang paraang nakikipagsundo tayo sa ating mga kapwa. Kapag isa ay nagkasala, imbes na saktan siya, ituro mo sa kanya ang tamang gawain para hindi niya mauulit ang kanyang maling ginawa. Huwag din natin ipahiya o kaya asarin siya, subalit makipag-usap sa kanya at magbigay ng mga magagandang hamon para maging isang mabuting tao. Dito natin makikita ang hamon ni Kristo bilang mga kapatid sa isa’t isa. Ganyan ang kanyang hamon bilang isang sambayanan ng Diyos sapagkat ang misyon ng Simbahan ay magkaisa tayo sa pamamagitan ng pagiging mabubuting Kristiyano sa isa’t isa at sa ibang tao. At hindi pinababayaan ni Hesus kailanman ang ating Simbahan sapagkat kung tayo’y nagtitipun-tipon, naroroon siya sa ating piling. Lahat tayo’y dapat sumailalim sa kanyang mga turong ipinapatupad ng Simbahan. Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y isabuhay natin ang kahalagan ng fraternal correction para maging maayos ang relasyon ng isang Kristiyano sa kanyang mga kapwa. Nawa’y tumalima tayo sa mga turo ni Hesus at sa dakilang kalooban ng Diyos para sa ating lahat, upang tayo’y makibahagi sa misyon ng Simbahang ipalaganap at bigyang-saksi ang mensahe ng Panginoon tungo sa pagkakaisa.

Reply

Elino Rosales August 13, 2019 at 9:27 pm

Amen Reynald Perez

Reply

Chandler Cachuela August 13, 2019 at 8:31 pm

Gospel introductory Verse should be,

Aleluya! Aleluya!

Pinagkasundo ni Kristo
ang Diyos at mga tao;
kaya’t napatawad tayo.

Aleluya! Aleluya!

Reply

Edward Ramirez August 14, 2019 at 5:56 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Aida Ramirez August 14, 2019 at 6:02 am

Pinupuri ka bamin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Liberty C. Baligod August 14, 2019 at 7:53 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Mylene Farinas August 14, 2019 at 9:09 am

Pinupuri at pinasasalmatan kita O Panginoon sa Salita Mo na syang nagsisilbing gabay sa amin sa araw araw.

Reply

aeron philip, aedrian paul, aliyah August 14, 2019 at 10:29 am

Pinupuri ka namin Panginoogn Hesukristo . . . .

Reply

Kulot August 14, 2019 at 1:23 pm

Pinupuri kanamin panginoong hesukristo

Reply

Celine August 14, 2019 at 2:01 pm

PINUPURI KA NAMIN LAHAT PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

ANGELA August 14, 2019 at 9:10 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Rachel Dela Cruz August 15, 2019 at 12:23 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:03 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: