Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 16, 2019

August 16, 2019

Paggunita kay San Roque, Nagpapagaling

Biyernes Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Josue 24, 1-13
Salmo 135, 1-3. 16-18. 21-22 at 24

Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

Mateo 19, 3-12

UNANG PAGBASA
Josue 23, 1-13

Pagbasa mula sa aklat ni Josue

Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila’y humarap sa Panginoon. Sinabi niya: “Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel: ‘Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng Ilog Eufrate. Isa sa mga ito si Tare na ama ni Abraham at ni Nacor. Sumasamba sila sa ibang diyus-diyusan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Canaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac, at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak at nagpunta sa Egipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron, at sa tulong ng mga himala’y pinahirapan ko nang katakut-takot ang mga Egipcio. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Egipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa Dagat ng mga Tambo. Hinabol sila ng mga Egipcio at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno’y nanalangin sa akin, at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Egipcio. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila’y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Egipcio. At matagal kayong nanirahan sa ilang.

“Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amorreo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo, at pinapagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Balac na anak ni Zipor at sinugo niya sa Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam, sa halip pinagpala niya kayo. Sa gayun, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balac. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jerico. Nilabanan kayo ng mga taga-Jerico at ng mga Amorreo, Perezeo, Cananeo, Heteo, Gergeseo, Heveo, at Jebuseo. At sila’y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amorreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim.’”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 135, 1-3. 16-18. 21-22 at 24

Tugon: Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat s’ya’y mabuti,
ang kanyang pag-ibig ay pangwalang-hanggan at mananatili.
Pinakadakilang Diyos ng mga diyos ay pasalamatan,
ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang-hanggan.
Makapangyarihang higit kaninuman itong Panginoon,
ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging pnaghabang-panahon.

Tugon: Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

Nang mailabas na’y siya ang kasama habang nasa ilang,
ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang-hanggan.
Pinagpapatay n’ya yaong mga haring may kapangyarihan,
ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang-hanggan.
Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay,
ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang-hanggan.

Tugon: Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

Ang lupain nila’y ipinamahagi sa kanyang hinirang,
ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang-hanggan.
Ipinamamahagi niya sa Israel, kanyang mga lingkod,
hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos.
Nang tayo’y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo,
ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago.

Tugon: Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

ALELUYA
1 Tesalonica 2, 13

Aleluya! Aleluya!
Tanggapin n’yo ang salita
na di sa tao nagmula
kundi sa D’yos na dakila.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 19, 3-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, may mga Pariseong lumapit kay Hesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito: “Naaayon ba sa Kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan?” Sumagot si Hesus, “Hindi pa ba ninyo nababasa sa Kasulutan na sa pasimula’y nilalang sila ng Maykapal, lalaki at babae? At sinabi, ‘Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina, at magsasama sila ng kanyang asawa; at sila’y magiging isa.’ Kaya’t hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao.” Tinanong siya ng mga Pariseo, “Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon?” Sumagot si Hesus, “Dahil sa katigasan ng inyong ulo kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayun sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo: sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaing hiniwalayan ay nangangalunya rin.”

Sinabi ng mga alagad, “Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa.” Sumagot si Hesus, “Hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba’t ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa: ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan; ang iba, dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila; mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 13 comments… read them below or add one }

John Roldan F. De Leon August 18, 2017 at 10:22 am

Mapagpalang Umaga mga kapatid sa pananampalataya! 🙂

Napakabuting mabuting balita. Mabuting balita na binabasa tuwing may ikakasal. Tunay nga na ang pinagisa ng Diyos ay hindi mapaghihiwalay ninoman at mapalad din ang mga taong hindi nakapag asawa dahil sa kanilang pag lilingkod sa Panginoon dahil mapapabilang sila sa ka harian ng Diyos. Kaya’t bilang isang mananampalataya at likod ng Panginoong Jesukristo, sama sama po nating ipagdasal ang mga mag-asawa,pamilya na-nasisira dahil sa tukso ng pita ng laman at mga maling gawain sa buhay na ito. Upang sa gayon ito’y kanilang mapaglabanan dahil saating sama samang mga dasal. Tayo’y humingi ng kapatawaran sa Diyos dahil tayo ma’y makasalanan. Upang sa gayun din tayo’y Dingin ng Panginoong Diyos sa tulong ng ating Mahal na Birheng Maria kasama ng kanyang Mabuting esposo San Jose. Hari-nawa na makamtan nila ang kanilang sinumpaan sa Inang Simbahan na sa hirap at ginhawa ang mag asawa ay manatili sa isa’t isa, Tulad ng Ni San Jose, Maria at ni Jesuskristo na ating Panginoong Diyos. Ngayon at magpakailanman, Magpasawalang hanggan. Amen!

Reply

Patrick Cu August 19, 2017 at 1:59 am

Salamat sa Diyos, sa mabuting balita, biyaya at pagmamahal sa inyong mga lingkod at mahal na anak. Patnubayan niyo po kami. Amen

Reply

Reynald Perez August 12, 2019 at 8:15 am

PAGNINILAY: Maraming kritiko ngayon ay natatanong: “Bakit ba di-sang-ayon ang Simbahang Katolika sa diborsyo?” Ang sagot ay makikita sa ating Ebanghelyo ngayon (Mateo 19:3-12). Tinanong ng mga Pariseo si Hesus kung naayon sa batas ang pagdiborsyo ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae dahil inutuos nga raw ni Moises na bigyan ng isang kasalutan. Sinagot ni Hesus na ang diborsyo ay hindi plano ng Diyos, kundi kasal. Nangyari lang iyan dahil sa katigasan ng puso ng mga tao. Ang turo niya tungkol sa Sakramento na Kasal ay nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, at mayroon espirituwal na pagsasama, at nagiging isa ang dalawa. At sinabi pa ni Hesus sa kanyang mga alagad na sinumang nagdiborsyo sa kanyang asawa at nagpakasal sa isa pa ay nakikiapid na.
Mga kapatid, napakalinaw ang mga salita ng Panginoon: ang plano ng Diyos ay kasal, at ang tao lang mismo ay nagplano ng diborsyo. Subalit may mga kasong inaabuso ang lalaki sa kanyang asawang babae, at pinipilitan ang babae na humiwalay sa kanyang asawang lalaki. Sa pananaw ng Simbahan, pinapayapagan naman ang pagpapawalang-bisa ang kasal (annulment) at paghihiwalay (separation), subalit hindi ang diborsyo. Pero may mga babae lalo na ang mga biktima ng pang-aabuso ng asawa ay sinasabing dapat pahayagan ang diborsyo sa bawat Estado ng mga bansa, lalo na hindi pa ito sinasabatas at inaaproba ng Tagapagpaganap at Pambatasan ng ating bansa. Kaya lang hindi ito kailanman papayapagan ng ating Simbahan. Ang nais lang ipunto ng Ebanghelyo sa ating buhay-Kristiyano ay maging maayos at matapat ang relasyon sa isa’t isa. Dapat tingan muna ng magkasintahan kung magiging wasto ang kanilang sibil at espirituwal na pagsasama. At ang bawat pangako na binibigkas sa kasal ay kailangan wagas, at ang pamilyang ibubuo ay dapat ipatatag at ippagmalaki nang maayos. Kaya sa ating pamumuhay sa daang ito, nawa’y maging matatag, mabuti, at maayos ang bawat relasyon ayon sa mga mata ng Diyos at sa tamang landas ng pamumuhay.

Reply

verna marquez August 14, 2019 at 9:18 am

tama lamang nasundin ang itinuturo ng simbahan ayon sa pagpapapkasal

Reply

Edward Ramirez August 16, 2019 at 6:03 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Aida Ramirez August 16, 2019 at 7:04 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Liberty C. Baligod August 16, 2019 at 8:19 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Mylene Farinas August 16, 2019 at 8:27 am

Dear Father, I pray for all the married men and women, that they may stick together and love each other no matter what. Grant patience, respect and most especially love that lasts. This I pray in the mighty name of Jesus, with the help of prayers of Mama Mary. Amen.

Reply

Celine August 16, 2019 at 2:25 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Jerry August 17, 2019 at 12:50 am

Salamat sa Diyos.Amen

Reply

Rachel Dela Cruz August 17, 2019 at 1:25 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

PATRICK CU August 17, 2019 at 8:55 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:02 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: