Mga Pagbasa – Martes, Agosto 13, 2019

August 13, 2019

Martes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Deuteronomio 31, 1-8
Deuteronomio 32, 3-4a. 7. 8. 9 at 12

Bayang hirang ng Poong D’yos ay laan sa kanyang lubos.

Mateo 18, 1-5. 10. 12-14

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 31, 1-8

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, “Ako’y sandaa’t dalawampung taon na ngayon at hindi na ako makagawa, tulad ng dati. Bukod dito, sinabi sa akin ng Panginoon na hindi ninyo ako makakasama sa ibayo ng Jordan. Siya mismo ang mangunguna sa inyo sa pamamagitan ni Josue. Pupuksain ng Panginoon ang mga bansang daraanan ninyo upang mapasainyo ang lupain nila, tulad ng ginawa niya sa mg aharing Amorreo na sina Sehon at Og, at sa kani-kanilang kaharian. Sila’y ipabibihag niya sa inyo at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Magpakatapang kayo. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila pagkat sasamahan kayo ng Panginoon. Hindi niya kayo pababayaan.”

Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng kapulungan ng Israel ay sinabi ang ganito: “Magpakalakas ka at magpakatatag pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa ating mga ninuno. Ang Panginoon ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya pababayaan, kaya’t huwag kang matatakot ni panghihinaan ng loob.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Deuteronomio 32, 3-4a. 7. 8. 9 at 12

Tugon: Bayang hirang ng Poong D’yos ay laan sa kanyang lubos.

Ang ngalan ng Poon,
ay aking pupurihin
at ang inyong itutugon,
“Dakila ang Diyos namin!”
Siya ang Bato, manlilikha.
Walang kapintasan ang lahat niyang gawa.”

Tugon: Bayang hirang ng Poong D’yos ay laan sa kanyang lubos.

Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw,
ang panahon ng inyong mga ninuno.
Itanong n’yo sa inyong ama, at ilalahad sa inyo.
Gayun din sa matatanda, at kanilang isasaysay.

Tugon: Bayang hirang ng Poong D’yos ay laan sa kanyang lubos.

Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan
at pagbubukud-bukurin ang mga bayan,
at nang itakda niya ang mga hanggahan,
Nasaisip na niya ang Israel na kanyang bayan.

Tugon: Bayang hirang ng Poong D’yos ay laan sa kanyang lubos.

Pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang.
Si Jacob na itinanging maging kanya lamang.
Tanging ang Poon ang pumatnubay
at walng ibang diyos na sa kanila’y umakay.

Tugon: Bayang hirang ng Poong D’yos ay laan sa kanyang lubos.

ALELUYA
Mateo 11, 29ab

Aleluya! Aleluya!
Sabi ni Hesus na mahal:
Dalhin n’yo ang aking pasan
Kaamuan ko’y tularan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 18, 1-5. 10. 12-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, “Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?” Tinawag ni Hesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, “Tandaan ninyo ito: kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap.

Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo: sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama.

Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon/ Hindi kaya niya iiwan ang siyamnapu’t siyam na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo: kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa siyamnapu’t siyam na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 12 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 12, 2019 at 8:12 am

PAGNINILAY: Marami tayong kilalang sikat na tao. Sa larangan ng basketbol, naroon sina LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, Stephen Curry, Marc Pingris, Andray Blatche, James Yap, Benjie Paras, Samboy Lim, at marami pa. Sa larangan ng negosyo, naroon sina Henry Sy, Sr., John Gokongwei, Tony Tan Caktiong, Andrew Tan, Lucio Tan, Zobel de Ayala, Bill Gates, Warren Buffet, Steve Jobs, at marami pa. Sa larangan ng showbiz at entertainment (kanta, sayaw, arte, atbp.), naroon sina Nora Aunor, Regine Velasquez, Lea Salonga, Governor Vilma Santos, Gary Valenciano, Martin Nivera, Dolphy, Kuya Germs, at marami pa. Sa larangan ng politika, naroon ang mga dating Pangulo ng Pilipinas at ang kasalukuyang si Pangulong Rodrigo Duterte, ang Pangulo ng Estados Unidos na si Barrack Obama, ang Punong Ministro ng Russia na si Vladimir Putin, at marami pa. At sa larangan ng Simbahan, naroon sina Kardinal Tagle, Papa Francisco, Papa-emerito Benedicto XVI, at marami pang mga obispo at pari.
May mga iba pang kilalang personalidad ng karamihang tao sa iba pang mga larangan. Pero paano ba sila naging ganyang kilala ng napakaraming nagmamahal at nagsusuporta sa kanila? Bakit ba nga sila patuloy na nagiging inspirasyon? Sa ating Ebanghelyo (Mateo 18:1-5, 10, 12-14), lumapit ang mga alagad upang itanong kay Hesus kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya’t tumawag siya ng bata at pinalapit ito sa kanya. Inihantulad niya ang Kaharian ng Diyos sa isang bata dahil ang mayroon ito ay ang pagiging magpakumbaba at masunurin. Kaya itong mga sikat na tao ay nagmula sa isang simpleng pamumuhay, at naging tapat sila sa pagiging mga mabuting anak sa kanilang mga magulang. Ganun din dapat tayo sa ating buhay. Kailangan natin maging katulad ng mga bata. Hindi itong nangunguhulugan na magkulitan at magharutan tayo, kundi maging magalang, masunurin, at matulungin sa ating mga kapwa dahil ang mga ito ay itinuro sa atin ng ating mga magulang at mas nakakatanda sa atin (hal. guro at pari). At dito natin masasabi na dakila tayo sa harap ng Diyos. Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa tayo’y maging mga anak ng Diyos na magpakumbaba at masunurin. At kahit tayo’y dakila na, nawa’y sikapin din nating tumulong sa ating mga kapwa, lalung-lalo na ang mga nangangailangan.

Reply

PATRICK CU August 13, 2019 at 1:07 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Arlin D. Mamales August 13, 2019 at 4:24 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Josephine Mauro August 13, 2019 at 6:42 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez August 13, 2019 at 7:26 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas August 13, 2019 at 8:23 am

Dear Lord, let me adore like a child, trust you like a child, love you like a child and be forgiving like a child. Amen.

Reply

aeron philip August 13, 2019 at 10:54 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOONG HESUKRISTO!!!

Reply

Kulot August 13, 2019 at 12:23 pm

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine August 13, 2019 at 2:15 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Jerry August 13, 2019 at 10:13 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.Amen

Reply

Rachel Dela Cruz August 14, 2019 at 12:05 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:03 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: