Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 5, 2019

August 5, 2019

Lunes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Bilang 11, 4b-15
Salmo 80, 12-13. 14-15. 16-17

Masigla nating awitan ang D’yos nating kaligtasan.

Mateo 13, 13-21

UNANG PAGBASA
Mga Bilang 11, 4b-15

Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang

Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, “Kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Egipto! Doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas, at bawang. Dito naman, walang makain kundi manna.”

Ang manna ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelio. ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito’y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi.

Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit nang labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, “Bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba’y aalaga ng ina sa kanyang anak, hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa maing mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawaing ito para sa akin! Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa’y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap nang matagal.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 80, 12-13. 14-15. 16-17

Tugon: Masigla nating awitan ang D’yos nating kaligtasan.

Ngunit ang bayan ko’y hindi ako pansin,
di ako sinunod ng bayang Israel,
sa tigas ng puso, aking binayaan
ang sariling gusto nila’y siyang sundan.

Tugon: Masigla nating awitan ang D’yos nating kaligtasan.

Ang tangi kong hangad, sana ako’y sundin,
sundin ang utos ko ng bayang Israel;
ang kaaway nila’y aking lulupigin,
lahat ng kaaway agad lilipulin.

Tugon: Masigla nating awitan ang D’yos nating kaligtasan.

Silang namumuhi’t sa kai’y napopoot,
ay magsisiyuko sa laki ng takot,
Ang parusa nila’y walang pagkatapos.
Ang lalong mabuting bunga nitong trigo,
ang siyang sa inyo’y ipakakain ko;
at ang gusto ninyong masarap na pulot,
ang siyang sa inyo’y aking idudulot.

Tugon: Masigla nating awitan ang D’yos nating kaligtasan.

ALELUYA
Mateo 4, 4b

Aleluya! Aleluya!
Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal
na pagkaing kanyang bigay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 13-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang marinig ni Hesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya’y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila’y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Hesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga maysakit na dala nila.

Nang dapit-hapon na’y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, “Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain.” “Hindi na sila kailangang umalis pa,” sabi ni Hesus. “Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain.” Sumagot sila, “Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin.” “Dalhin ninyo rito,” sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang lima pang tinapay at dalawang isda; tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis, at sila’y nakapuno ng labindalawang bakol ng pira-pirasong tinapay. May limang libong lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 4, 2019 at 7:37 am

PAGNINILAY: Sa ating Unang Pagbasa (Bilang 11:4b-15), narinig natin kung paanong nagreklamo ang mga Israelita dahil manna lang ang kinakain nila. Parang hindi nila maramdaman ang lasa nito, kaya’t ginawan nila ito bilang tinapay. Narinig ni Moises ang kanilang mga hinahing, kaya’t hiniling niya na siya’y patayin. Ngunit alam din niya na may kabutihang-loob dala ang Diyos sa bayang Israel kahit matitigas ng ulo ang mga taong ito. Sa ating Ebanghelyo (Mateo 14:13-21), nasaksihan natin kung paanong pinakain ni Hesus ang limang libo. Makikita natin na siya ay mahabagin na Panginoon. Pinagaling niya ang mga maysakit at pinaupo niya ang mga tao. Sa awa at biyaya ng Diyos, dumami ang limang tinapay at dalawang isda upang makakain ang lahat ng naroroon. Natira ang ilang piraso ng tinapay na nakakapuno ng labindalawang bakol. Ibig sabihin nito na napakadakila ang Panginoon sa pagbibigay at pagbubusog. Kaya nga tuwing ipinagdiriwang natin ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya, inaalala natin ang mahabaging pag-aalay ng buhay ni Kristo sa Krus upang tayo’y maligtas mula sa kasalanan. Tuwing tinatanggap natin siya sa Banal na Pakikinabang, tayo’y kanyang pinapalusog ng kanyang biyaya, at nais niyang manahan sa ating mga puso upang makabahagi tayo sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita ng awa. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y umapaw ang habag ng Panginoon sa ating mga buhay at maging maawaain tulad niya at ng Ama sa ating mga kapwa.

Reply

Arlin D. Mamales August 5, 2019 at 4:28 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Florinda Langes dela Pena August 5, 2019 at 5:20 am

Good morning,
Thank you for posting the daily mass readings it helps me a lot. I am a daily mass goers , and also a Lector in our Parish.
And also the reflections of Bro. Reynaldo Perez adds to the enlightenment of the readings plus of course the homily Of Our Priest.
By the way I am 73 years old and I promise to continue serving the Lord as long as I can walk and Am Also a Legionary..
Again thank you very much. God Bless Us All!

Reply

Aida Ramirez August 5, 2019 at 5:52 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas August 5, 2019 at 8:00 am

Pinupuri kami O Panginoon sa busilak mong kalooban. Sapagka’t itinutulot na sa araw-araw, kami ay may pagkain sa hapag-kainan. Biyayang nagmumula sa iyo O Poon. Mangyari nawa na kami ay makutento at di humingi ng labis pa. Sapagka’t ang ibinibigay mo O Diyos ay higit pa sa aming pangangailangan. Purihin at sambahin ka O Diyos, noon, ngayon at kailanman. Amen

Reply

PATRICK CU August 5, 2019 at 9:45 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Jerry August 5, 2019 at 11:24 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.Amen.

Reply

Rachel Dela Cruz August 6, 2019 at 1:51 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:06 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: