Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo 19, 2019

June 19, 2019

Play

Miyerkules ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 9, 6-11
Salmo 111, 1-2. 3-4. 9

Mapalad s’ya na may takot sa Diyos na magandang-loob.

Mateo 6, 1-6. 16-18

UNANG PAGBASA
2 Corinto 9, 6-11

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, tandaan ninyo ito: ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa’y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan — upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Gaya nga ng sinasabi ng Kasulatan:

“Siya’y namudmod sa mga dukha;
walang hanggan ang kanyang kabutihan.”

Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga nang sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marmai. Sa gayo’y dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong pagtulong na dadalhin ko sa kanila.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 111, 1-2. 3-4. 9

Tugon: Mapalad s’ya na may takot sa Diyos na magandang-loob.

Mapalad ang tao na may takot sa Diyos,
siyang sumusunod nang buong alindog.
Ang kanyang lipi’y magiging dakila,
pati mga angkan ay pinagpapala.

Tugon: Mapalad s’ya na may takot sa Diyos na magandang-loob.

Magiging sagana sa kanyang tahanan
katarungnan niya’y walang katapusan.
Ang taong matuwid, may bait at habag,
kahit sa madilim taglay ay liwanag.

Tugon: Mapalad s’ya na may takot sa Diyos na magandang-loob.

Mabait na lubha, lalo sa mahirap,
ang pagiging mat’wid ay di nagwawakas.
Buong karangalan siyang itataas.

Tugon: Mapalad s’ya na may takot sa Diyos na magandang-loob.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa ako’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 6, 1-6. 16-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang-tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit.

“Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilios. At gagantihan ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

“At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig siyang manalangin nang patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang-daan, upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita, at gagantihan ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

“Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila’y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo: itnanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong Amang hindi mo nakikita ang siya lamang makaaalam nito. Siya, na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim, ang gaganti sa iyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Patrick Cu June 22, 2017 at 12:59 am

Salamat sainyo Panginoon at sa lahat ng inyong grasya at pagmamahal, papuri sayo Diyos namin lahat, Diyos na pinakamakapangyarihan!

Reply

Aida Ramirez June 19, 2019 at 5:52 am

Pinupuri at pinasasalamatan ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Kulot June 19, 2019 at 6:22 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Bobby Javier June 19, 2019 at 6:51 am

pinupuri at pinasasalamatan kanamin Panginoon,,,, Amen,,

Reply

PATRICK CU June 19, 2019 at 7:13 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Celine June 19, 2019 at 1:39 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA! ALLELUIA!

Reply

ANGELA June 19, 2019 at 5:01 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Rachel Dela Cruz June 19, 2019 at 11:57 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:22 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: