Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 20, 2019

June 20, 2019

Huwebes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 11, 1-11
Salmo 110, 1-2. 3-4. 7-8

Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

Mateo 6, 7-15

UNANG PAGBASA
2 Corinto 11, 1-11

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako’y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng maka-Diyos na panibughol tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-aalaala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Hesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo.

Palagay ko nama’y hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon.

Ipinangaral ko sa inyo ang Mabuting Balita ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako’y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noon ako’y naglilingkod sa inyo; wari bang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At nang ako’y kapusin diyan, hindi ako nakabigat kaninuman sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ngmga kapatid sa Macedonia. Mula’t sapul ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasaakin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa Acaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kaya mahal? Alam ng diyos, mahal na mahal ko kayo!

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 110, 1-2. 3-4. 7-8

Tugon: Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

Buong puso siyang pasasalamatan,
aking pupurihin sa gitna ng bayan
kasama ng mga lingkod na hinirang.
Napakadakila ang gawa ng Diyos,
pinananabikan ng lahat ng lingkod.

Tugon: Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

Lahat niyang gawa’y dakila at wagas,
bukod sa matuwid hindi magwawakas.
Hindi inaalis sa ating gunita,
na siya’y mabuti’t mahabaging lubha.

Tugon: Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat,
at maaasahan lahat niyang batas.
Ito ay lalagi at di magwawakas,
pagkat ang saliga’y totoo’y matapat.

Tugon: Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

ALELUYA
Roma 8, 15bk

Aleluya! Aleluya!
Espiritu ng D’yos Anak
ay siyang ating tinanggap
nang D’yos Ama ay matawag.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 6, 7-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Sapagkat alam na ng iyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya. Ganito kayo mananalangin:

‘Ama naming nasa langit,
sambahin nawa ang pangalan mo.
Ikaw nawa ang maghari sa amin,
sundin nawa ang iyong kalooban
dito sa lupa tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito;
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok,
kundi ilayo mo kami sa Masama!
Sapagkat iyo ang kaharian at ang
kapangyarihan at ang kapurihan,
magpakailanman! Amen.

Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng iyong Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 10 comments… read them below or add one }

Ashley Garcia June 23, 2017 at 12:56 am

Our Father who art in Heaven. O my Lord, how you do show yourself to be the Father of such a Son; and how your Son does show himself to be the Son of such a Father! May you be blessed forever and ever! This favor would not be so great, Lord, if it came at the end of the prayer. But at the beginning, you fill our hands and give a reward so large that it would easily fill the intellect and thus occupy the will in such a way one would be unable to speak a word. Oh, daughters, how readily should perfect contemplation come at this point! Oh, how right it would be for the soul to enter within itself in order to rise the better above itself that this holy Son might make it understand the nature of the place where he says his Father dwells, which is in the heavens…. O Son of God and my Lord! How is it that you give so much all together in the first words? Since you humble yourself to such an extreme in joining with us in prayer… For you desire that he consider us his children …In being Father he must bear with us no matter how serious the offenses. If we return to him like the prodigal son, he has to pardon us. He has to console us in our trials. He has to sustain us in the way a father like this must. For, in effect, he must be better than all the fathers in the world because in him everything must be faultless. And after all this he must make us sharers and heirs with you… My Jesus, you have spoken, as a favored son, for yourself and for us… Well, daughters… does it seem right to you now that even though we recite these first words vocally we should fail to let our intellects understand and our hearts break in pieces at seeing such love?

Reply

Patrick Cu June 23, 2017 at 2:20 am

Thanks be to you o Lord, our redeemer our savior, Forgive us of our sins and please bring us to salvation and light. give us clear minds and pure heart o Lord so that we may be worthy to praise and serve you o Lord. amen

Reply

Jose M. Javier June 20, 2019 at 5:01 am

Ang lahat ng salita na mamumutawi sa ating bibig ay dapat magmula sa kaibuturan ng ating puso, Alam, bass at Sam’s Ng Panginoon Kung ito ay sinsiro. Amen

Reply

Aida Ramirez June 20, 2019 at 6:09 am

Pinupuri at pinasasalamatan ka namin Panginoon.Amen

Reply

Kulot June 20, 2019 at 8:00 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine June 20, 2019 at 1:37 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU June 20, 2019 at 8:19 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Dolly Sun June 20, 2019 at 10:16 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Rachel Dela Cruz June 20, 2019 at 10:54 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:22 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: