Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 18, 2015

September 18, 2015

Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 6, 2k-12
Salmo 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

Lucas 8, 1-3

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 18, 2015
Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 6, 2k-12

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, ituro mo’t ipatupad ang mga bagay na ito. Sinumang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan, mga taong nag-aakla na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman.

Kung sabagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao’y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya, dapat na tayong masiyahan kung tayo’y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan at mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapit, may mga nalayo sa pananampalataya at nasaklad sa paghihirap ng kalooban.

Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggang, yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

Tugon: Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib,
kahit pa nga naglipana ang kaaway sa paligid
mga taong naghahambog na sa yaman nananalig,
dahilan sa yaman nila’y tumaas ang pag-iisip.

Tugon: Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos,
hindi kayang mabayara’t tubusin sa kamay ng Diyos;
ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas;
gaano man ang halagang hawak niya’y hindi sapat
upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas
at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak.

Tugon: Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman,
lumago man nang lumago yaon kanyang kabuhayan;
hindi ito madadala kapag siya ay namatay,
ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan.

Tugon: Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay,
dahil sa sinusuob ng papuri’t nagtagumpay;
masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay
masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan.

Tugon: Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

MABUTING BALITA
Lucas 8, 1-3

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang Labindalawa, at ilang babaing pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman: si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya’y pitong demonyo ang pinalayas; si Juanang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes; si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Hesus at ng kanyang mga alagad.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: