Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 22, 2015

June 22, 2015

Lunes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 12, 1-9
Salmo 32, 12-13. 18-19. 20-21

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Mateo 7, 1-5

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 22, 2015
Lunes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Genesis 12, 1-9

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram: “Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami.

Ang sa iyo’y magpapala ay aking pagpapalain,
ngunit kapag sinumpa ka, sila’y aking susumpain;
ang lahat ng mga bansa pihong ako’y hihimukin,
na, tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din.”

Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon; nilisan niya ang Haran noong si’yay pitumpu’t limang taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Canaan.

Nagtuloy siya sa isng banal na lugar sa Siquem, sa puno ng roble ng More. Noo’y narooon pa ang mga Cananeo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya: “Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi.” At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Canaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 12-13. 18-19. 20-21

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Mapalad ang bansang Panginoo’y Diyos,
mapalad ang bayang kanyang ibinukod.
Magmula sa langit, kanyang minamasdan
ang lahat ng tao na kayang nilalang.

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtaggutom sila’y binubuhay.

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Ang ating pag-asa’y nasa Panginoon;
siya ang sanggalang natin at katulong.
Dahilan sa kanya, kami’y natutuwa,
sa kanyang ngalan ay nagtitiwala.

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

MABUTING BALITA
Mateo 7, 1-5

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sagpakat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, ‘Halika’t aalisin ko ang puwing mo,’ gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayo’y makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 1 comment… read it below or add one }

Bro. Rene, CCFCM June 22, 2015 at 9:19 am

GOD BLESS you ALL TODAY.
Thanks to your Apostolate.
I am Blessed Today. Also those I am Sharing With.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: