Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 12, 2015

June 12, 2015

Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus (B)

Oseas 11, 1. 3-4. 8k-9
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

Efeso 3, 8-12. 14-19
Juan 19, 31-37

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 12, 2015
Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus (B)

UNANG PAGBASA
Oseas 11, 1. 3-4. 8k-9

Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Nang bata pa ang Israel, siya’y aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Egipto.

Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad, kinalong ko siya; subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila.

Pinatnubayan ko sila nang buong pagmamalasakit at pagmamahal; ang katulad ko’y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila’y mapakain.

Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa.

Hindi ko ipadarama ang bigay ng aking poot.

Hindi ko na muling sisirain ang Efraim; sapagkat ako’y Diyos at hindi tao, ang Banal na nasa kalangitan ninyo, ay hindi ako naparito upang magwasak.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Tugon: May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin,
tiwalang-tiwala ako at wala munti mang pangamba.
Sapagkat ang Poon ang lahat sa akin,
siya ang aking awit, ang aking kaligtasan.
Malugod kayong sasalok ng tubig at batis ng kaligtasan.

Tugon: May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

Magpasalamat kayo sa Poon
Siya ang inyong tawagan;
Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa.
Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan.

Tugon: May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

Umawi kayo ng papuri sa Poon,
sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa,
ipahayag ninyo ito sa buong daigdig.
Mga anak ng Sion, umawit kayo nang buong galak,
sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang Banal ng Israel.

Tugon: May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 3, 8-12. 14-19

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunma’y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito: ipahayag sa mga Hentil ang Mabuting Balita tungkol sa masagana at di-malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo, at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito’y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba’t ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Hesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makalalapit tayo sa Diyos nang panatag ang loob.

Dahil dito, ako’y naninikluhod sa Ama, na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espirituwal sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Nawa’y manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang, kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At nawa’y makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 19, 31-37
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noo’y Araw ng Paghahanda, at ayaw ng mga Judio na manatili sa krus ang mga bangkay sa Araw ng Pamamahinga sapagkat dakila ang Araw ng Pamamahingang ito. Kaya’t hiniling nila kay Pilato na ipabali ninto ang mga binti ng mga ipinako sa krus, at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Hesus. Ngunit pagdating nila kay Hesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Hesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakito nito ang nagpapatotoo — tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya – upang kayo’y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulutan, “Walang mababali isa man sa kanyang mga buto.” At sinabi naman ng ibang bahagi ng Kasulatan, “Pagmamasdan nila ang kanilang inulos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: