Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 06, 2013

October 6, 2013

Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon

UNANG PAGBASA
Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4

Ang matuwid ay mabubuhay
sa kanyang katapatan.

Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habacuc

Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo, at di mo diringgin?
Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan?
Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan?
Sa magkabi-kabila’y nagaganap ang pagwasak at ang karahasan; laganap ang hidwaan at pagtatalo.
At ito ang tugon ng Panginoon: “Isulat mo ang pangitain; isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato, upang madaling mabasa at ibalita sa lahat.
Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain; mabilis na dumarating ang wakas hindi ito maliliban.
Ngunit tiyak na magaganap, kung ito ma’y nagtatagal.
Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan.

Ang Salita ng Diyos.

 

SALMONG TUGUNAN
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9
(Tugon: 8)

Tugon: Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

Tayo ay lumapit
sa ‘ting Panginoon, siya ay awitan,
ating papurihan
ang batong kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit,
sa kanyang harapan na may pasalamat,
Siya ay purihin,
ng mga awiting may tuwa at galak.

Tugon: Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

Tayo ay lumapit,
sa kanya’y sumamba at magbigay-galang,
lumuhod sa harap
nitong Panginoong sa ati’y lumalang.
Siya ang ating Diyos,
tayo ay kalinga niyang mga hirang,
mga tupa tayong inaalagaan.

Tugon: Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

Ang kanyang salita ay ating pakinggan:
“Iyang inyong puso’y
huwag patigasin, tulad ng ginawa
ng inyong magulang
nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.
Ako ay tinukso’t
doon ay sinubok ng inyong magulang,
bagamat nakita
aking aking ginawang sila’ng nakinabang.”

Tugon: Ang Poon ay papurihan,
siya ang aking sanggalang.

 

IKALAWANG PAGBASA
2 Timoteo 1, 6-8. 13-14

Huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo
tungkol sa ating Panginoon.

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal ko, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinibigay sa atin ng Diyos kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili.

Kaya’t huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa Mabuting Balita.

Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo yamang ang mga ito’y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Hesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo.

Ang Salita ng Diyos.

 

MABUTING BALITA
Lucas 17, 5-10

Lumaki sana ang iyong pananalig sa Diyos.

+ Ang Mabuting Balita ng Panginoon
ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, “Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos.” Tumugon ang Panginoon, “Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, “Mabunot ka, at matanim sa dagat” at tatalima ito sa inyo.

“Ipalagay nating kayo’y may aliping nag-aararo, o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, ‘Halika at nang makakain ka na’? Hindi.’ Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo: ‘Ipaghanda mo ako ng hapunan; magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako’y kumakain. Kumain ka pagkakain ko.’ Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo; kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sasabihin ninyo, ‘Kami’y mga aliping walang kabuluhan; tumupad lamang kami sa aming tungkulin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Hango mula sa Ang Pagpapahayag ng Salita ng Diyos, Ikalawang Huwarang Sipi © 2006. Lupon Rehiyonal Ukol sa Tagalog sa Liturhiya. Ministry for Liturgical Affairs (Manila).

{ 1 comment… read it below or add one }

olegario c. dagandan October 4, 2013 at 6:25 pm

Gusto ko rin yong homily mabasa

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: