Linggo, Hulyo 14, 2024

July 14, 2024

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Amos 7, 12-15
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Efeso 1, 3-14
Marcos 6, 7-13


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Fifteenth Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Amos 7, 12-15

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos

Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasias, ang saserdote sa Betel, si Amos, “Bulaan kang propeta! Magbalik ka na sa Juda; doon ka maghanapbuhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari.”

Sumagot si Amos, “Hindi ako propeta – hindi ko ito hanapbuhay. Ako’y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong-igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa kanya, sa mga taga-Israel.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan.

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 1, 3-14

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo’y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak!

Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayo’y pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayun kadakila nag pag-ibig na ipinadama niya sa atin! Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isasakatuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.

At dahil kay Kristo, kami’y naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami’y hirangin niya noon pang una – kaming mga unang umasa kay Kristo – sa lalong ikadadakila niya.

Kayo ma’y naging bayan ng Diyos nang kayo’y manalig sa kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan – ang Mabuting Balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya’t ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan!

Ang Salita ng Diyos.

o kaya: Maikling Pagbasa
Efeso 1, 3-10

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo’y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak!

Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayo’y pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayun kadakila nag pag-ibig na ipinadama niya sa atin! Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isasakatuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Efeso 1, 17-28

Aleluya! Aleluya!
D’yos Ama ni Hesukristo,
kami ay liwanagan mo
at tutugon kami sa ‘yo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 7-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa, at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, at pinagbilinan: “Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod. Ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak.” Sinabi rin niya sa kanila, “At sa alinmang tahanang inyong tuluyan – manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa, bilang babala sa mga taga-roon.” Kaya’t humayo ang Labindalawa at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito; pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming maysakit.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 24, 2021 at 12:42 pm

PAGNINILAY: Ipinapaala sa atin ng mga Pagbasa para sa Linggo na ito ang kahalagahan ng misyon na ibinibigay ng Diyos.

750 taon bago dumating si Kristo, si Amos ay isinugo ng Panginoong Diyos upang maging tagapropesiya sa bayang Israel. Dito ipinaalala ng propeta sa bayan na huwag gumawa ng mga masasamang bagay na hindi nagugustuhan ng Panginoon, katulad ng pagyuyurak sa mga mahihirap at pagbebenta sa kanila gamit ang malaking halaga. Ito’y ikinagagalit ng hari ng Israel pati ang saserdote ng Betel na si Amasias na umutos sa kanya na lumisan sa lugar. Ngunit sinabi ni Amos na karapatan at tungkulin niyang magpropesiya para sa bayan kung anong ang niloloob sa kalooban ng Panginoon na gawin at sabihin ang tama at mabuti. Ang misyon ni Propetang Amos ay higit na nakikita sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo.

Ipinahayag sa Ebanghelyo kung paanong isinugo ni Hesus ang Labindalawang Apostol upang mangaral ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos at gumawa ng mga kababalaghan bilang katuparan ng kanilang mga itinuturo. Sa pagkakaroon ng misyon, sila’y ibinilin na huwag magdala ng kahit anupamang bagay, sapagkat ang mga pangangailangan nila ay ibibigay ng bawat bahay na kanilang dadatnan. Sila’y rin tatanggapin ang kapayapaan mula sa bahay na sumalubong sa kanila, ngunit ipapagpag naman nila ang alikabok mula sa kanilang mga paa upang hindi mabitbit nila ang hindi pagtanggap ng bayang iyan sa kanila. Kaya nga ang Labindalawang Apostol ay ang 12 Tribo ng Bagong Israel sapagkat sila’y naging pundasyon ng ating Simbahan dahil sa kanilang mga itinuro at isinabuhay sa ngalan ni Hesukristo.

Sa ating kasalukuyang panahon, dinidiin at itinuturo ng ating Simbahan tungkol sa “Evangelization of the Gospel”. Itong patakaran ay hindi lamang nangangahulugang pagpaparangal o kaya mamuhay katulad ng isang Pari/Madre, bagkus pati rin ang pagiging saksi sa Mabuting Balita sa araw-araw na pamumuhay ayon sa katauhan/kinalalagyan ng tao. Ipinaalala sa atin ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na tayo’y mga anak ng Diyos dahil kay Kristo na tumubos sa atin sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang Dugo nang siya’y nabayubay sa Krus upang ialay ang kanyang buhay para tayo’y mamuhay nang may mabubuting relasyon sa ating Diyos Ama. At tayo’y nakikibahagi sa “Evangelization of the Gospel”, kapwang ang ating mga pastol na nasa Hierarkya at tayong nasa samahan ng Laiko. Kaya nawa’y patuloy nating palakasin ang misyong ibinigay sa ating ng Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 11, 2021 at 9:40 am

Sa ating ebanghelyo ngayon, hindi natatapos sa pagbabago lamang ng ating sarili. Kapag tayo ay nagtagumpay na sa pagkakaroon ng relasyon kay Kristo may tungkulin pa tayo. Nararapat nating maghanap ng nawawalang tupa. Sapagkat lahat tayo ay mga apostol. Umpisahan mo ito sa iyong bakuran o sa isang kaibigan na palagay mong naliligaw na ng landas. Ang misyon natin ay mahimok sila na magsisi sa kanilang kasalanan at iwaksi na ang kasamaan. Magpatotoo ka, ikwento ko ang mga naging karanasan monsa pagbabagong buhay, ang kaligayahan na iyong nadarama ngayon, ang peace of mind na hindi nabibili ng salapi, ang mga biyaya ng kaloob ng Diyos bilang gantimpala sa mha kabutihang nagawa, dahil si Hesus ay lubhang nalulugod sa taong makasalanan na nagsisi at iwinaksi ang kasamaan.

Reply

drruelROMUALDO-sjc July 4, 2024 at 9:24 am

Sa ating Ebanghelyo ngayon, makita natin ang isang mahalagang yugto sa buhay ng mga alagad ni Jesus. Sinugo sila ni Jesus na dala-dalawa upang ipahayag ang Mabuting Balita at magpagaling ng mga maysakit. Ang pagsugo na ito ay puno ng aral na mahalaga sa ating pananampalataya at buhay.
Sa ating pagninilay sa Ebanghelyo ngayon, tayo ay pinapaalalahanan ni Jesus na sa ating paglalakbay bilang mga alagad Niya, kailangan nating magtiwala sa Kanya, makipag-ugnayan sa ating kapwa, umasa sa kapangyarihan ng pananampalataya, at maging handa sa pagtanggap o pagtanggi ng iba. Nawa’y magsilbing gabay ito sa ating pang-araw-araw na buhay at patuloy na magbigay inspirasyon sa ating pagsunod kay Kristo.

Reply

Bro. NSP July 12, 2024 at 11:02 am

Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa tao o lugar na hindi ka tanggap. Hanapin mo ang halaga mo, at ikaw ang unang magpahalaga sa sarili mo.

Lahat tayo ay may kanya-kanyang misyon na iniaaatang sa atin ng Panginoon. Kadalasan nahihirapan tayo na alamin o matagpuan kung anong misyon ang para sa atin o kung para saan o kanino nga ba tayo. Madalas kasi ay ipinagpipilitan natin ang nais natin at isinasantabi ang kalooban sa atin ng Diyos kung kaya’t hindi natin makita kung saan nga ba natin gugugulin ang mga araw ng ating buhay. Madalas tayo ay distracted ng paligid natin at hindi makaalis sa ating comfort zone.

Sa linggong ito itinuturo sa atin ni Hesus na tayo’y dapat na tumulad sa mga apostol sa PAGSUNOD. Hindi batid ng mga apostol kung saan sila dadalhin ng Panginoon, hindi nila sigurado kung anong uri ng lugar o mga tao ang kanilang makakatagpo, hindi nila alam kung ano ang kahihinatnan ng kanilang pagsunod kay Hesus subalit sa kabila ng maraming katanungang maaring maglaro sa kanilang isip, sila ay SUMUNOD.

Ikalawa ay itinuturo sa atin ni Hesus na hindi sa lahat ng bagay magaling tayo, hindi lahat ng tao paniniwalaan tayo, at hindi sa lahat ng lugar ay paniniwalaan tayo. Hindi natin kailangang lumuhod, hindi natin kailangang magmakaawa, hindi natin kailangang maghabol para lamang tanggapin ka, paniwalaan ka o mahalin ka. Hindi natin kailangang ipagpilitan ang ating sarili sa isang tao o lugar na hindi naman tayo tanggap. Anong saysay ng ituturo ng mga apostol kung hindi naman sila paniniwalaan at sarado ang pang-unawa ng makikinig sa kanila?

Bumangon ka dahil may misyon kang dapat tupdin. Magpatuloy ka sapagkat may mga taong tatanggap sa Iyo. Huwag kang susuko kaagad at huwag panghinaan ng loob dahil sa mga naranasang rejections sa buhay bagkus gamitin natin ito bilang inspirasyon upang magpatuloy magbigay pagpapahalaga sa ating sarili.

Hanapin natin ang misyon na iniukol sa atin ng Diyos. Ipanalangin natin na ang daang tinatahak natin ay ang daang inihanda sa atin ng Diyos. Huwag tayong manatili lamang sa ating mga comfort zone, lumabas tayo mula rito at patuloy na hanapin ang halaga natin sa ating sarili at sa kapaligirang mayroon tayo. Amen

-Pagninilay sa ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon. Taon B (Marcos 6, 7-13)

Reply

Mel Mendoza July 12, 2024 at 8:26 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo!

Natunghayan natin sa Mabuting Balita ang pagsugo ng Panginoong Hesus sa labindalawang Apostol na tig-dadalawa. Bago humayo pinabaunan sila ng mga tagubilin at mga babala sa gagawin nilang pagmimisyon. Mapupuna na walang umapela o nagtanong isa man sa labindalawa sa kabila ng mga salitang ipinagtagubilin sa kanila at susuungin sa kanilang paghayo. Ang malinaw sa mga Apostol ay sinugo sila sa pagmimisyon. Una, upang ipahayag ang Mabuting Balita ng Kaligtasan, pangalawa, magpalayas ng mga inaalihan ng demonyo, at ang panghuli, upang magpagaling sa mga may sakit. Ipinapakita sa Ebanghelyo ang larawan ng tunay na pagsunod na may taimtim na pananampalataya, ito ay isang paghuhubad ng sarili sa mata ng Diyos kapalit ang pagdadamit sa kanila ng Banal na Espiritu.

Ang panawagan ng Ebanghelyo sa ating lahat ay makinig, sumunod, at ituon ang mga sarili sa tawag ng pagmimisyon na iniwan ng Panginoong Hesus hindi lamang sa labindalawa kundi sa lahat ng mga nakatanggap ng biyaya ng paglilingkod. May mga panganib at mga hadlang na susuungin at walang ipinangako na magiging exempted sa mga hirap at sakit na kaakibat ng pagsunod na katulad ng pagsunod ni Hesus sa kanyang Amang nasa langit. Ang tanging pangako na pwedeng panghawakan ay ang pag-asa na sa dulo ng mga pinagsumakitan na maihatid at maisakatuparan ang pagmimisyon ay ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo dulot ng Krus- ang Krus na nagbigay buhay at bumubuhay sa mga nawawalan na ng pag-asa.

Kaya napakahalaga na sa araw araw na ipinagkakaloob sa atin gugulin ito sa mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Kung may mga pagsubok at dagok sa buhay laging alalahanin na ito ay bilang pakiki-bahagi natin sa pagkakasakit ng Panginoong Hesus upang maihatid ang Salita ng Kaligtasan sa ibabaw ng mundo hanggang sa dulo ng panahon.

Reply

Malou Castaneda July 13, 2024 at 9:42 pm

PAGNINILAY
Binalaan ni Hesus ang labindalawa laban sa pagdadala ng anumang bagay na hindi nila kailangan. Ang pinakadakilang kayamanan na dinala ng labindalawa ay ang mabuting balita ni Hesus. Ang mensahe ni Hesus ay maglakbay ng magaan sa paglalakbay ng buhay. Kung mayron tayong mas marami, mas mababa tayo. Ang kayamanan, pagnanais ng pagkilala at personal na pagmamataas ay maaaring hadlangan ang ating pagnanais para sa Diyos at ang ating kalayaang magmahal at gumawa ng mabuti. Dumadaan lang tayo sa ating mundo sa maikling panahon. Pinayuhan tayo ni Hesus na sulitin ito para sa ating sarili at para sa iba. Dapat nating ibahagi ang ating natanggap: ang kabutihan ng Diyos. Mula sa isang dulo ibinubuhos ng Diyos sa atin ang Kanyang hindi mabilang na mga pagpapala. Mula sa kabilang dulo, ibuhos natin ang mga pagpapalang ito sa ating kapwa.

Panginoong Hesus, nawa’y maging saksi ang aming istilo ng pamumuhay sa Iyong Salita. Amen.
***

Reply

Group of Believer Poblite July 14, 2024 at 11:29 am

MAGNILAY: Sa pagtugon natin sa tawag ng Panginoon na maglingkod huwag tayong magbaon ng pag-aalala. Ang pag-aalala ay tanda ng kawalan ng tiwala lalo sa Diyos. Nagiging dahilan at hadlang ito para tumugon tayo sa tawag maglingkod. Umaatras tayo at naduduwag. Una, huwag mag-alala sa materyal na kakailanganin. Magpapadala ang Diyos ng mga tao na handang tumulong at magbahagi. Basta’t maging tapat na saksi ng salita ng Diyos at maging simple sa sarili hindi mawawalan ng mga taong susuporta. Ikalawa, huwag mag-alala sa maiiwanan natin maging mga mahal natin sa buhay o ang dati nating buhay bago tayo tawagin. Bahala ang Diyos sa mga mahal natin sa buhay. Hindi niya sila pababayaan. Hindi rin tayo magsisisi na iniwan natin ang ating dating buhay para sa Panginoon dahil marami siyang sorpresa sa atin. Ikatlo, huwag mag-alala sa mga hindi tatanggap sa atin o babatikos sa atin. Ang Panginoon ang kanilang tinataboy. Tagapaghatid lamang tayo ng kanyang salita. Sa kanya sila mananagot. Nasa panig natin ang Diyos sa ganitong mga pagkakataon.

MANALANGIN: Panginoon, narito ako upang suguin mong maglingkod.

GAWIN: Isantabi ang mga pag-aalala sa puso. Tiwalang tumugon at maglingkod sa Panginoon.

Reply

Marz July 14, 2024 at 2:49 pm

Maging mabuting Tao.
Abutin di lang ang amsbiyon kundi rin ang bokasyon sa atin ng Diyos.
Mag ambisyon pero wag kalimutan na maging mabuting tao.
Gawin ang lahat upang maging nabuting tao sa tulong ng Diyos sa atin.
Level up ang pangarap kasama ang aba at mahal sa buhay.
Kaligayahan ng buhay ay pagiging blessing natin sa iba.
Iparamdam sa tao ang paghahari ng Diyos indi ng tao.
Di nakakalimot, Mabait at mapagmahal ang Diyos.
Pag namatay ang tao pag uusapan kung gaano ang pagiging mabuting tao natin sa kapwa at mahal sa buhay.
Huwag din mainggit sa kapwa.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: