Linggo, Pebrero 25, 2024

February 25, 2024

Ikalawang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda Para sa Pasko ng Pagkabuhay (B)

Genesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
Salmo 115, 10 at 15. 16-17. 18-19

Sa piling ng Poong mahal
ako’y laging namumuhay.

Roma 8, 31b-34
Marcos 9, 2-10


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Second Sunday of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Genesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya.

Sinabi sa kanya, “Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo, at ihandog mo siya sa akin.”

Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi: “Abraham! Abraham! Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan! Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak.”

Paglingon niya’y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak.

Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, “Akong Panginoon ang nangangako sa iyo: yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo’y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin ng dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 10 at 15. 16-17. 18-19

Sa piling ng Poong mahal
ako’y laging namumuhay.

Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig.
bagamat ang aking sabi’y “Ako’y ganap nang nalupig.”
Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw,
kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam.

Sa piling ng Poong mahal
ako’y laging namumuhay.

Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod,
katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos;
yamang ako’y iniligtas, kinalinga at tinubos.
Ako ngayo’y maghahandog ng haing pasasalamat,
ang handog kong panalangi’y sa iyo ko ilalagak.

Sa piling ng Poong mahal
ako’y laging namumuhay.

Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang,
sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay
ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan.

Sa piling ng Poong mahal
ako’y laging namumuhay.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 31b-34

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang Anak kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang Anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang Anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos, gayung ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila? Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Hesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayo’y namamagitan para sa atin.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA

Sa ulap na maliwanag
ito ang siyang pahayag
ang D’yos Ama na nangusap:
“Ito ang mahal kong Anak
lugod kong dinggin ng lahat.”

MABUTING BALITA
Marcos 9, 2-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon: Umakyat si Hesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila’y naroon, nakita nilang nagbagong-anyo si Hesus, nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti, anupa’t walang sinumang makapagpapaputi nang gayun. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Hesus. Sinabi ni Pedro kay Hesus, “Guro, mabuti pa’y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol: isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias.” Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito’y may tinig na nagsabi, “Ito ang minamahal kong Anak. Pakinggan ninyo siya!” Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Hesus.

Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Hesus: “Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang inyong nakita hangga’t hindi muling nabubuhay ang Anak ng Tao.” Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-sila’y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 8, 2021 at 8:39 pm

PAGNINILAY: Tuwing Ikalawang Linggo ng Kuwaresma, palagi nating naririnig ang Mabuting Balita tungkol sa Pagbabagong-Anyo ng Panginoong Hesukristo. Para kay San Marcos, ang Pagbabagong-Anyo sa Bundok na Tabor ay nagpapakita kay Hesus bilang ipinangakong Tagapagligtas ng lahat mula sa pagkaalipin sa kasalanan.

Sa ating Unang Pagbasa (Genesis 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18), sinubok ng Diyos si Abraham na ialay ang minamahal na anak nito na si Isaac sa Bundok na Tabor. Ngunit sa huli ay dahil sa pakikinig ni Abraham, iniligtas ito at pinagpalain ang lahi ng patriarkang ito.

Sa ating Ikalawang Pagbasa naman (Roma 8:31b-34), si Hesus ay itinuring na bagong Isaac dahil di katulad ng pagsasagip ng Diyos mula sa pagsasakripisyo nito, ibinigay niya ang kanyang Bugtong na Anak bilang pag-aalay ng kanyang buhay upang tayo’y mailigtas mula sa kasalanan. At sinabi rin ni San Pablo na wala sinuman o ninuman ang makakapaghihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon sapagkat kapiling natin siya at minarapat niya ang ikabubuti para sa planong pangkaligtasan ng sangkatauhan.

Para sa mga Hudyo, inaasahan nila na ang Mesiyas ay magmumula sa dakilang lahi ni Haring David, at ililigtas niya ang Israel mula sa mga kaaway. Si Hesus nga ay ang taong iyon, ngunit bilang Mesiyas, hindi marahas ang kanyang layunin sa mundong ito. Ang mga taong tagasunod niya, kasama ang mga Apostol, ay naniniwala na magiging Hari siya sa Jerusalem upang iligtas ang bayan mula sa pananakop ng mga Romano. Ngunit sa Bundok na Tabor, si Hesus ay nagbagong-anyo at nakipag-usap kay Moises (sumasagisag sa Kautusan) at Elias (sumasagisag sa mga Propeta) tungkol sa kanyang misyon bilang Tagapagligtas. Ang kanyang Pagpapasakit at Pagkamatay sa Krus ay hindi pagtatalo, kundi panalo dahil nga siya’y muling nabuhay pagkatapos ng tatlong araw. Ang Misteryong Paskwal sa kabuuan ay isang dakilang pangyayari ng kaluwalhatian dahil iniligtas tayo ng Anak ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan.

Kaya nga mga kapatid, si Hesus ay naging Panginoon at Tagapamagitan natin dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin ng Ama ay makinig sa kanya. At habang nakikinig, dapat maranasan natin ang pagbabago ng puso’t kaisipan sa ating mga buhay. Sa ating paglalakbay sa daan ng Kuwaresma, nawa’y magbago din tayo at mamuhay alinsunod sa Mabuting Balita ng Panginoon.

Reply

Sherwin D. Yanoria February 28, 2021 at 6:59 am

Tayong mga Pilipino ay mahilig dumalo sa mga reunion. Ipinapakilala natin ang ating mga anak. Mababasa na ipinakilala din ng Diyos ang Kanyang Anak ang Ating Panginoong Hesukristo. Bukod sa pagpapakilala ay inialay pa ng Diyos ang Kanyang Anak para sa kaligtasan ng mga tao. Dahil nga sa katubusang ito, ay minarapat din ang tao na tawaging anak ng Diyos. Nawa’y mabigyan ng kaluguran ang ating Diyos mula sa ating mga isip, salita, at gawa. Nang sa gayon ay maipagmalaki tayo ng Diyos, tulad ng mga Santo.

Reply

Bro. NSP February 21, 2024 at 8:49 am

GLOW UP

Sino ba naman ang ayaw ng glow up? Sino ba naman ang ayaw gumanda o maging gwapo? Sino ba naman ang ayaw maging maputi? Lahat tayo nagnanais ng GLOW UP para sa ating sarili.

Ngayong ikalawang linggo sa panahon ng kwaresma, tayo’y tinatawagan na mag GLOW UP. Sa ebanghelyo, si Kristo’y nagbagong-anyo at nagningning. Tayong lahat at inaanyayahang magbago hindi lamang ng ating anyo kundi maging ng ating kalooban. Ang tunay na anyo ng kwaresma ay hindi lamang sa mga panlabas na bagay na ating nakikita, ito’y dapat na magmula mismo sa ating kalooban na ang tunay na diwa ng panahong ito ay pagbabago at pagbabalik-loob.

Sa kwaresmang ito, tayo’y nagbabalik-loob upang ibalik ang ating sarili sa Diyos at sa landas ng pagpapakabuti. Gusto mo mag glow up? Magpakabuti ka! Gusto mo ng glow up? Magsimba ka! Gusto mo ng glow up? Mangumpisal ka! Gusto mo ng glow up? Tumulong ka! Gusto mo ng glow up? Magpatawad ka! Gusto mo ng glow up? Magbago ka! Gusto mo ng glow up? Magmahal ka!

Sa panahong ito ng kwaresma, hindi lamang tayo dapat na malungkot para lamang sa wala. Malungkot tayo dahil sa ating mga pagkakamali at pagkakasala, subalit bumangon rin tayo at lumapit sa sakramento ng kumpisal na magpapanibago at magbibigay sa atin ng glow up.

Pakinggan nawa natin sa ating kalooban ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak na si Hesus na tumatawag sa ating magbago at magbalik-loob sa kanya.

Sikapin nawa nating linisin at panibaguhin ang anyo ng ating kalooban upang pagsapit ng mga huling araw tayo rin ay maging mapalad na magningning sa piling ng mga banal.

(Pagninilay sa ika-2 Linggo sa Panahon ng Kwaresma | Taon B • Marcos 9, 2-10)

Reply

Malou Castaneda February 24, 2024 at 5:55 pm

PAGNINILAY
Mayroon bang isang sandali sa ating buhay na tunay na nakapagpabago ng buhay natin? Maaalala natin ang isang pagkakataon na nakaranas tayo ng mas mataas na lebel ng espirituwalidad. Ito ay maaaring kapag tayo ay humanga sa kagandahan ng kalikasan: pagsikat o paglubog ng araw, isang magandang lumilipad na ibon, isang marilag na tanawin ng bundok, o karagatan. O maaari nating maalala ang isang espirituwal na sandali kung saan tayo ay nasa kataasan ng espirituwal: isang paglalakbay sa isang banal na lugar, isang retreat, isang miting ng pagdarasal o isang personal na oras ng panalangin. Maaaring maalala ng ilan ang isang kamontik ng kamatayan na karanasan at nadama na malapit na sila sa langit. Sana, ang mga karanasang ito ay maging isang paalala ng mapagmahal na presensya ng Diyos at isang tawag upang tuparin ang isang misyon ng Panginoong Hesus para sa atin. Kasunod, nawa’y marinig natin ang tinig ng Diyos na bumubulong sa atin kung gaano tayo kamahal.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming makinig sa Iyong tinig at sumunod sa paraan ng aming pamumuhay. Amen.
***

Reply

Joshua S. Valdoz February 24, 2024 at 9:45 pm

Tayong mga Pilipino ay mahilig dumalo sa mga reunion. Ipinapakilala natin ang ating mga anak. Mababasa na ipinakilala din ng Diyos ang Kanyang Anak ang Ating Panginoong Hesukristo. Bukod sa pagpapakilala ay inialay pa ng Diyos ang Kanyang Anak para sa kaligtasan ng mga tao. Dahil nga sa katubusang ito, ay minarapat din ang tao na tawaging anak ng Diyos. Nawa’y mabigyan ng kaluguran ang ating Diyos mula sa ating mga isip, salita, at gawa. Nang sa gayon ay maipagmalaki tayo ng Diyos, tulad ng mga Santo.

Reply

Jess C. Gregorio February 25, 2024 at 6:46 am

Pagninilay sa Mabuting Balita ni Jess C. Gregorio:

Hindi natin makikita ang kabanalan na mayroon sa atin sa ingay at gulo ng mundo. Rason kung bakit parating gustong mag retreat ni Kristo at umakyat sa mga katabing bundok. Malamang nagtataka na mga alagad kung bakit. Kaya ipinakita ni Hesus kung ano ang mga nangyayari sa mga pagkakataong iyun. Nakikipag usap siya hindi lamang sa mga propeta kundi sa kanyang Ama na kung saan Siya ay narinig nila. Ang mga taong nasa isang purong pagsamba ay karaniwang hilo at masaya bagama’t wala sa sarili. Isang matinding liwanag na puti ang namamayani sa presensiya ng Panginoon sa langit. Ang ating mga makamundong mata ay nasisilaw at tila bulag para klarong mabanaag. Hinehele tayo sa duyan ng matinding kagalakan. Mga bagay na nahihirapan tayong maipaliwanag. Karaniwang nangyayari at nararamdaman natin kung tayo ay nagpupuri in Spirit and Truth. Nagsasalita pero parang wala sa hustong kamalayan. Mga taghoy at ingay na maka langit na lumalabas sa ating bibig. Mga luha ng kaligayahan na sadyang umaagos sa mga matang di makapag pigil. Ang mga bagay na ito kung nakikita si Kristo kasama ang mga propeta. Lalong lalo na kung marinig ang tinig ng Ama sa Langit. Para tayong gustong tumalon at abutin ang langit. Mga kamay pilit itaas at mahawakan alapaap na napakalapit. Talunin at lumundag sa kinaroroonan ng ating Diyos. Mga pagkakataong ibinibigay ng Banal na Espiritu tuwing tayo ay nananalangin. Ang Kanyang kapangyarihan na kumukubabaw sa atin. Malalaman nating totoo sa pagkakataong bumabalik tayo sa mundo na kung saan ang magandang pangitain ay biglang mawawala sa pagtatapos ng ating prayer time. At sa huli tanging si Kristo ang matatagpuan natin. Siya namang totoo dahil Siya ay nasa lahat ng tao.. Ang ganitong pagdarasal ay puwedeng mangyari, umakyat sa bundok natin at makipag tagpo sa Diyos na magsusugo ng kanyang mga propeta para magturo, kung gagawin araw-araw sa tahimik at hindi magulo, matutunghayan natin si Kristo na nakatingin at nakangiti sa atin. Hilingin natin sa Banal na Espiritu ang mga katangian para magawa ito. Kung hindi tayo magdududa malamang iakyat Niya tayo sa ganitong tagpo. Ang maisama tulad ng tatlong alagad para mamalas at malaman ang isang sikreto ng kabanalan.

Reply

Rex Barbosa February 25, 2024 at 4:05 pm

PAGNINILAY

Ang mensahe natin ngayon ay patunay (at Galing sa Ama)
Na ang Paninoong Hesu-Kristo ay Diyos
“ITO ANG MINAMAHAL KONG ANAK. PAKINGGAN NINYO SIYA!”
Ultimate proof of the Divinity of Jesus Christ!

Even Our Father has spoken to follow what He Says.

Tapat ba tayo sa Paninoon?

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: