Miyerkules, Pebrero 21, 2024

February 21, 2024

Miyerkules sa Unang Linggo
ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Jonas 3, 1-10
Salmo 50, 3-4. 12-13. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Lucas 11, 29-32


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the First Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Jonas 3, 1-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas

Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas: “Pumunta ka sa Lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo.” Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng tatlong araw kung lalakaring pabagtas. Siya’y pumasok sa lungsod.

Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, “Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng apatnapung araw!” Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan.

Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninive: “Ito’y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man. Wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito’y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasiya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin.”

Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 12-13. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Hugasan mo sana ang aking karumhan
dalisayin mo ang aking kasalanan!

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Joel 2, 12-13

Magsisi tayong mataos,
halinang magbalik-loob
sa mapagpatawad na D’yos;
sa kanya tayo’y dumulog
at manumbalik na lubos.

MABUTING BALITA
Lucas 11, 29-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Hesus, “Napakasama ng lahing ito! Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayun din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang Anak ng Tao. Sa Araw ng Paghuhukom, titindig ang Reyna ng Timog laban sa lahing ito at sila’y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon; ngunit higit na di-hamak kay Solomon ang naririto! Sa Araw ng Paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas; ngunit higit na di-hamak kay Jonas ang naririto!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 12, 2019 at 11:13 pm

Reflection: Lent is the time to repent from our sins and commit ourselves to the teachings of the Lord.
In the First Reading (Jonah 3:1-10), the Prophet Jonah has been released by the large fish after three days and three nights. God told him to proclaim the same message to Nineveh, before the prophet ran away to Tarshish. This is what Jonah did, and the people, even the Assyrian king, believed in him. They proclaimed a fast, put on a sackcloth and rolled in ashes, turned away from their wickedness, etc. When God saw their repentance, he did not continue his plan of destruction.
In the Gospel (Luke 11:29-32), Jesus knows that the crowds and the Pharisees and scribes will ask him for a sign. That is why he compares it as an evil generation. He gives them the signs of the Prophet Jonah and the Queen of Sheba. Jonah symbolizes Jesus himself who proclaims repentance to the people, including us. The Queen of Sheba symbolizes the Blessed Virgin Mary who reminds the people at Cana, which is for all of us: “Do whatever he tells you to do” (John 2:5)! And the end of the generation refers to the Last Judgement, wherein all the righteous will rise up to eternal life, while all the evil will fall into eternal damnation.
So as we journey down this Lenten road, let us spend this 40-day journey by renewal, penance, meditation, and charity.

Reply

Melba G. De Asis March 13, 2019 at 10:32 am

Kung magsisisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan at iiwasan ng gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, ipagkakaloob ng Diyos ang kapatawaran at hindi na niya ipapataw ang parusang dapat ay igagawad niya sa mga nagkakasala. Nawa’y hangarin natin palagi ang gumawa ng mga bagay na ikalulugod ng Panginoon.

Reply

Reynald Perez March 7, 2022 at 7:08 pm

PAGNINILAY: Sa ating Unang Pagbasa (Jonas 3:1-10), narinig natin ang pagpropesiya ni Jonas sa bayan ni Nineve. Matatandaang ito ang pangalawang utos ng Diyos sa kanya, dahil sa unang beses niyang narinig ay nagtangkang tumakas papuntang Tarsis. At alam natin nagkaroon ng bagyo, at iniutos ni Jonas sa mga manlalakbay na itaboy siya sa dagat. Ngunit kinain siya ng isang malalking isda, at nanatili siya sa loob ng tiyan nito sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. At nang nakalaya nito, agad sinunod ni Jonas ang utos ng Diyos na magbabala sa posibleng pagwasak ng siyudad ng Nineve dahil sa matinding pagkakasala ng mga tao. Kaya dininig ito ng mga tao at nag-ayuno habang nakahilata sa sahig ng mga abo, na suot ang isang sako. Maski ang hari man ang nag-utos ng ang kanyang kababayan ay magsisi. Kaya hindi naituloy ng Diyos ang kanyang balak na wasakin ang isang bayang nagsisi at nagbalik-loob sa kanya.

Sa ating Ebanghelyo (Lucas 11:29-32), narinig natin ang isang pagsusubok ng mga Pariseo at eskriba ng isang tanda mula sa Panginoong Hesus. Kaya’t tinawag ni Hesus ang henerasyong iyon bilang napakasama sapagkat ito’y naghahanap ng isang palatandaan, at sinabi niya na walang tanda ang ibibigay kundi ang tungkol kay Propetang Jonas, na narinig natin sa Unang Pagbasa. Makikita dito na inihantulad ni Jesus ang pananatili ni Jonas sa kanyang magiging nakatakdang plano ng Diyos, ngunit ang mangyayari sa kanya ay higit pa sa nangyari sa propeta. Katulad ng pananatili ni Jonas sa loob ng isda ng 3 araw at 3 gabi, si Hesus ay ililibing matapos ang kanyang kamatayan sa Krus, ngunit siya’y muling mabubuhay makalipas ang 3 araw at 3 gabi. Kaya inilalarawan ni Hesus ang magiging kanyang Misteryong Paskwal upang tuparin ang plano ng Diyos na tayo’y mailigtas at gawing mga anak ng Diyos Ama. Kaya tayo’y tinatawagan na mamuhay nang marapat sa mundong ito habang hinihintay natin ang Araw ng Paghuhukom upang katulad ng Reyna ng Timog na dulaw upang makinig sa karunungan ni Haring Solomon, tayo rin ay matatagpuang handang panagutin ni Hesukristo sa kanyang muling pagpapario sa daigdig ayon sa ating pagpapamalas ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño March 9, 2022 at 9:21 am

Sa Unang Pagbasa ay matututunan natin na kapag tayo ay nanamapalataya sa Diyos, nagsisi sa mga kasalanan, itinama ang mga maling gawain at nagdasal ng taimtim ay patatawarin tayo ng Diyos. At mababago ang nakatakdang kaparusahan sa ating mga nagawang kalapastangan sa Diyos. Ipinakita rin na kahit ano pa ang ang ganda ng estado mo ngayon, mayaman, sikat o may posisyon ay pantay pantay tayo sa paningin ng Diyos at kailangan nating bumaba katulad ng Hari ng Ninive.

Sa ating ebenghelyo ngayon, ang aral na iniiwan ay paalala sa atin na para kay Hesus ay napakasama nang manghingi ka ng palatandaan mula sa langit. Ang dapat nating gawin ay ipagdasal ang kinabukasan, umasa at huwag ng mangamba. Sapagkat kung oanig sa atin ang Diyos ay wala ng salungat sa atin. Huwag tayong mangamba sa maraming bagay at huwag ng manghingi pa ng kung anu anong palatandaan sa halip ay ibigay ang buong tiwala sa Ama na tayo ay mahal na mahal nya, at bilang ganti ay mahalin din natin sya sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa ating kapwa.

Reply

ruel arcega March 9, 2022 at 10:42 am

Ang ebanghelo ngyaon, at tungkol kung saan si Hesus ay nagpahayag na hindi siya magbibigay ng tanda para sa mga lahing masasang ito. Tanging tanda ni Jonas lang ang kanyang ibibigay. Anu ba ang meron at kwento tungkol kay Jonas. Siya ay inutusan ni Yawhew na daling ang mensahe na magsisi at mabalik-loob sila at kung hindi sila makikinig , sila ay parurusahan. Ngunit nang ipahayag ni Jonas ito’y sila’y nagsisi at nagbalik-loob. at ang mga lahing masamang henerasiyon ito na kausap ni Hesus ay hindi tulad ng mga taga Ninive dahil hindi nila pinakinggan ang panawagan ni Hesus , na magbalik-loob.
Minsan kailang natin tanggapin at umawain ang ilang mga tao nasa paligid natin na katulad ni Jonas. Ginagawa nila nito para sa ikakabuti natin . Dahil una mahal nila tayo . Kaya’t kung meron tao na nais itama ang pagkakamali, magpakumbaba ka at huwag sumama loob sa kanila dahil ito ay tanda na mahal kanila upang hindi mapahamak ang buhay mo at huwag mapabilang sa mga masaaman lahing ito nakausap ni Hesus.

Reply

Jess C. Gregorio February 21, 2024 at 4:47 am

Pagninilay sa Mabuting Balita ni Jess C. Gregorio:

Wala ng hihigit pa sa Salita ng Diyos. Wala na. Kahit pa ang pagmamahal sa bayan na sinasabi ni Rizal ay walang panama. Lahat ng karunungan at anumang pangaral ay kapos upang pantayan mga katotohanang taglay. Anupa’t mga palatandaan at himala ay hindi sapat. Ang mga hindi naniniwala ay nagiging masama. Sa katotohanan sila ay tumatalikod at sa ganang iyun ay namumuhay sa pita ng laman at kamatayan. Maraming naghahangad ng pamantayan sa buhay at sa masalimuot na pananaliksik ay kung anu-ano ang pinaniniwalaan. Pumunta sa mga iba’t-ibang lugar matagpuan lamang ang katahimikan at kasiyahan ng pusong inaasam-asam. Ang iba ay sa salapi at yaman kumiling inaasahang mabili lahat ng hiling. Kahirapan ay tinatakasan sa pagsamba ng mga taong malalapitan, umaasa sa mga ayuda na ibinibigay kapalit ng kanilang kalayaan. Maniwala sa mga pangako ng tao na kaligtasan at kasaganahan na sa huli ay napatunayang ang dala lang ay hinagpis at kahirapan, itinakbo ang natitirang angking kayamanan. Masahol pa ang naniniwalang mabibili ang langit ng kawang-gawang ginagawa na wala ang pagmamahal sa mga ipinamumudmod sa mga mahirap at nangangailangan. Wala sa palatandaan ang kabutihan at kabanalan. Ito ay nasa pakikinig at pagsunod sa mga Salita ng Diyos na may angking kapangyarihan. Gagalaw ang lahat ayon sa Espiritu kung ito ay mananahan sa tao. Ang bawat isa ay mamumuhay ng may kasiyahan. Talikuran, magbingi-bingihan, dedmahin, huwag pansinin, libakin, pagtaasan ng kilay, tuligsahin, at sabihing walang silbi sa panahong angkin, lahat ay bibigat at walang kabuluhan iisang buhay natin. Ang katigasan ng ulo at pride natin na ipinapakita ng Salita ng Diyos, na tila salamin sa harapan, kung hindi pakikinggan at magpapatuloy sa maling gawi at pinaniniwalan, ay magdudulot pa ng karagdagang lungkot at hinagpis na pilit nating iniiwasan. Nababasa natin mga katulad ng ganitong kasulatan, kinikiliti ang ating puso’t kaluluwa, mga Salita ng Diyos na pumupukaw sa ating damdamin, humihingi ng pansin na magbalik loob at manalangin, na ang Banal na Espiritu ang magturo ng kahulugan ng pagkamatay at pagkabuhay ni Hesus para lang sa atin. Isang pagmamahal at palatandaang malalim.

Reply

RFL February 21, 2024 at 7:44 am

Jonas 3, 1-10
Salmo 50, 3-4. 12-13. 18-19
Lucas 11, 29-32

Tayo ba’y mahilig humanap ng signs para maniwala sa balita? Tayo ba’y mahilig mag-ask ng sign sa Diyos para sa mga desisyon na ating gagawin? Nangangailangan ba tayo ng additional signs para magstay sa paniniwala kay Kristo? Mag-ingat tayo kung ganoon. Sapagkat tinawag mismo ni Hesus na “napakasama” ang lahi o ang taong hiling ng hiling ng signs mula sa langit.

Para sa isang nananampalataya kay Hesus, alam natin na Siya ay dumaan sa hirap, pinako sa krus, namatay para sa ating kasalanan at nabuhay matapos ang tatlong araw. Ito ang pinagmulan ng Kristiyanismo, para dito namatay ang ating mga forefathers in the faith–para sa pagpapahayag ng Mabuting Balita sa buong mundo. Para sa kaligtasan ng hindi lamang ng mga Hudyo, ngunit pati na rin ng mga itinuturing na “Hentil” noon, na kagaya mo at ko.

Ang nangyari kay Jonas sa Nineveh ang palatandaang ibinigay ni Kristo para sa isang evil generation na nagseek ng sign from Him. Maaaring nilamon talaga ng malaking isda si Jonas, o di naman kaya’y imagery ito ng kanyang pagkamatay. Ganun pa man, hindi ito nag-end up sa kamatayan, bagkus binuhay siya muli ng Panginoon upang ihayag ang Kanyang Salita sa Nineveh–isang Hentil na lungsod na noon ay kinamumuhian ng mga Hudyo. Dito nagpickup yung story ng ating Unang Pagbasa. Inihayag ni Jonas ang nais ng Panginoon na gunawin ang kanilang lungsod matapos ang 40days. Ang mga tao ay naniwala at nagfasting tanda ng kanilang pagsisisi mula sa kanilang mga kasalanan. At ito ay kinalugdan ng Diyos at Siya ay nagrelent from destroying them.

In the same way, ang pagkabuhay muli ni Hesus ang naghudyat, nagdirect sa Kanyang mga alagad upang ipahayag ang Mabuting Balitang ito na para sa mga nananampalataya kay Hesus , hindi sila mamamatay ngunit pagkakalooban ng eternal life (John 3:16). 2000 years after, ang Kristoyanismo ang number 1, leading relihiyon ng mundo. Sa ngayon nasa 32% ng populasyon ng mundo ay Kristiyano, 2.2Billion people ang kilala at naniniwala kay Kristo, regardless kung anong sekta sila. Hindi ba’t katulad din ng effectivity ng pangangaral ni Jonah ay thousand times higit na effective ang pangangaral ni Hesus at ng Kanyang mga alagad?
Sapagkat someone greater than Jonah is here. Namatay ngunit nabuhay muli. Umakyat sa langit ngunit ang Kanyang Espiritu ay nananatili sa mga umiibig sa Kanya.

Ang imbitasyon sa atin ni Hesus ay huwag mapabilang sa mga taong “napakasama” na naniniwala lang sa Kanya kapag napagbigyan sa kanyang kahilingan. Ang imbitasyon ni Hesus ay magsisi sa ating mga kasalanan, talikuran ito at lumakad kasama Niya sa arawaraw nating buhay. Habang tayo’y buhay ay binibigyan tayo ng 2nd CHANCES ng Panginoon upang magbalik sa Kanya. Simple man ang kasalanan o malaki, ito ay kasalanan pa rin at nagpapalayo sa atin ng Espiritu ng Diyos. Ngunit inaanyayahan tayong bumalik nang bumalik na parang batang naglayas sa kanilang bahay ngunit maaari pa ring bumalik.

Magbalik-loob tayo sa Panginoon. Gawin nating goal ito ngayong Lenten Season. Magpatawad sa kaaway, huwag maging magagalitin, intindihin ang kapwa. Tanggalin ang mga bisyo na pumapatay sa ating katawan at kaluluwa. Magpalinis tayo sa Diyos. Handa Siyang magpatawad. At kapag Siya ang nagpatawad, nakakalimutan na Niya ang ating mga past sins. Ang nakikita na lamang Niya ay bayad na ang ating utang sa kanya. At ang utang na ito ay binayaran na ng buo ni Hesus na ating Panginoon at Tagapagligtas. Amen.

Reply

Joshua S. Valdoz February 21, 2024 at 11:12 am

Reflection: Lent is the time to repent from our sins and commit ourselves to the teachings of the Lord.
In the First Reading (Jonah 3:1-10), the Prophet Jonah has been released by the large fish after three days and three nights. God told him to proclaim the same message to Nineveh, before the prophet ran away to Tarshish. This is what Jonah did, and the people, even the Assyrian king, believed in him. They proclaimed a fast, put on a sackcloth and rolled in ashes, turned away from their wickedness, etc. When God saw their repentance, he did not continue his plan of destruction.
In the Gospel (Luke 11:29-32), Jesus knows that the crowds and the Pharisees and scribes will ask him for a sign. That is why he compares it as an evil generation. He gives them the signs of the Prophet Jonah and the Queen of Sheba. Jonah symbolizes Jesus himself who proclaims repentance to the people, including us. The Queen of Sheba symbolizes the Blessed Virgin Mary who reminds the people at Cana, which is for all of us: “Do whatever he tells you to do” (John 2:5)! And the end of the generation refers to the Last Judgement, wherein all the righteous will rise up to eternal life, while all the evil will fall into eternal damnation.
So as we journey down this Lenten road, let us spend this 40-day journey by renewal, penance, meditation, and charity.

Reply

Rex Barbosa February 21, 2024 at 1:05 pm

PAGNINILAY

Hindi dapat ipinagmamalaki ang kadakilaan at hayaang mapansin ito ng kinauuhulan. Gayahin si Hesus, isang halimbawa ng kadakilaan.

Higit siyang dakila kina Jonas at Solomon. Ngunit sa kanyang mga salita hindi Niya binanggit ang Kanyang Pangalan! Ang “Anak ng Tao” ang kanyang pinatutungkulan sa Kanyang Ebanhelyo na alam nating Siya rin.

Nakita ng mga tao nuon ang ipinamalas nina Solomon at Jonas pero ang nagawa ng “Anak ng Tao” hindi nila pinansin at naghanap pa ng Ibang palatandaang himala. Higit na di-hamak kina Solomon at Jonas ang nasa harap nila.

Tunay ngang walang pagkakontento ang tao!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: