Huwebes, Pebrero 15, 2024

February 15, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Huwebes Pagkaraan ng Miyerkules ng Abo

Tinatawag tayo ng Panginoong Jesus upang sumunod sa kanya, magpasan ng krus katulad niya, at ihabilin sa kanya ang lahat ng nagdurusa.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Jesus, loobin Mong ang Iyong krus ang aming maging kaligtasan.

Bilang mga kasapi ng Simbahan, nawa’y maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging hangang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng ating bayan nawa’y mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagdurusa, mga dukha, maysakit, may kapansanan, at mga bilanggo nawa’y hindi mawalan ng pag-asa, bagkus ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nag-iisa sa buhay nawa’y makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga minamahal na yumao, maging ang kanilang mga naunang pumanaw na mga mahal sa buhay nawa’y makaisa ng Diyos sa Langit, sa magpasawalang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos na aming Ama, ang Pagpapakasakit at Pagkamatay ng iyong Anak ang nagbigay ng buhay sa mundo. Tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagahan ng mga krus at paghihirap, hindi lamang sa mabibigat na pagsubok, kundi maging sa mga pagpapasyang ginagawa namin sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 25, 2022 at 3:53 pm

PAGNINILAY: Patuloy tayo sa ating daan ngayong Kuwaresma sa loob ng 40 araw upang paghandaan ang pagdiriwang ng Misteryong Paskwal ni Kristo sa Mahal na Araw.

Ang Unang Pagbasa ngayon ay isang paanyaya ni Moises sa mga Israelita na patuloy na maging matapat sa Diyos na naglikas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egipto. Matapos gumawa ang Panginoon ng mga magagandang bagay at biyaya sa ating buhay, tayo rin nawa ay patuloy na magiging matapat sa kanya sa pagsunod sa kanyang dakilang kalooban.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paalala ni Hesus kung paano natin pagdadaanan ang buhay. Matapos ipahayag ni San Pedro na si Kristo ay ang Anak ng Diyos, lubos na inaanyayahan ni Hesus na upang tayo ay maging mga alagad niya, limutin natin ang ating sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa kanya. At patuloy siya na ang nais maligtas ng buhay ay mawawalan nito, subalit ang mag-alay naman ng buhay ay makakamit ito.

Siguro lahat tayo ay dumadaan ng napakaraming problema. Sa totoo lang, sino po ang makakapagsabi na wala silang problema o pagsubok sa buhay? At alam natin ang bigat at pagod dala ng hinanakit na iyan. Palagi nating ninanais araw-araw na guminhawa ang buhay natin. Kaya si Hesus ang maamong puso na maari nating lapitan dahil ang kanyang pamatok ay maginhawa, at ang kanyang pasan ay magaan. Subalit hindi ito’y kahulugan na madali lang takasan ang mga problema ng buhay. Kaya nagbigay siya ng isang tapat na paanyaya upang tularan siya.

Alam po natin na ang ating Tagapagligtas ay naging masunurin sa dakilang kalooban ng Diyos hanggang sa kanyang kamatayan sa Krus. Ang kanyang paghahandog sa Banal na Krus ay tanda na tayo’y iniligtas mula sa ating mga pagkakasala at minarapat na gawing mga anak ng Kataas-taasang Diyos. Kaya ang limutin natin ang ating sarili, pagpasan ang krus, at sumunod kay Kristo ay isang paanyaya na sa kabila ng ating mga pinagdaanan sa buhay, patuloy tayo sa pagtitiis na palaging nananalig sa Panginoon at gumagawa ng mga matuwid at mabuting bagay.

Nawa’y ito po ang ating sakripisyo hindi lang tuwing Kuwaresma, kundi pati na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, na sumampalataya tayo sa Diyos at maging mabuti rin sa ating kapwa.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño March 3, 2022 at 9:14 am

2nd day of lent. Sama samang tahakin ang daan ng pagpapakabanal gamit ang mga turo sa ebanghelyo ng ash wednesday kahapon.

Ano nman ang mga aral at hamon sa atin ng mga pagbasa ngayon?

Sa Unang Pagbasa ay napakasimpkeng intindihin. Kung gusto mong maging kaaya aya sa Panginonn, kung gusto mong ang mga dasal mo ay dinggin, kung gusto mong umunlad, kung gusto mong dumami ang iyong angkan at kung gusto mong makaramdam ng tunay na kaligayahan at kapayapaan ng isip, ay sundin mo ang mga kautusan at ang kalooban ng Diyos. Ang paggawa naman ng masama ay tiyak na kapahamakan ang dulot, kalungkutan at kaguluhan ng isip.

Ang ating ebanghelyo ngayon ay pinahahayag na kailangan din natin pasanin ang kanya kanya natin krus. Ang buhay hindi puro pasarap lamang na gusto ng karamihan sa atin. Puro reklamo, ayaw mahirapan, pag may problema ay sa alak o bisyo ang takbo at hindi sa Diyos, pag may suliranin o matinding dagok sa buhay ay ang iba ay nagtatampo pa o nagagalit sa Diyos. Ang buhay ay parang isang daan, may mga lubak tayong madadaanan ngunit sa dulo nman ay kaginhawahan basta sa Diyos lamang tayo kakapit, aasa at mananampalataya.

Reply

RFL February 15, 2024 at 7:01 am

Deuteronomio 30, 15-20
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6
Lucas 9, 22-25

Our God is a gentle God! Nung una pa man, binigyan Niya ang tao ng freewill para madesisyunan natin ang mga bagay-bagay sa ating pang-arawaraw na buhay. Para madesisyunan natin who to marry, what course to take, where to live, etc. Kaugnay nito ay binibigyan din Niya tayo ng freewill para madecide kung tayo ba’y susunod sa Kanya o hindi. Ito ang mensahe ni Hesus sa Ebanghelyo natin ngayon.

Ang pagsunod sa Kanya o ang pagtalikod sa Kanya ay dalawang magkaibang daan na maaring tahakin ng isang tao. One leads to life, and one leads to death. The one that leads to life is narrow and only a few people successfully took that path, the one that leads to death is wide and most people takes that path. Araw-araw o sabihin nating bawat minuto ng ating buhay ay may free will tayo na idecide kung aling path ang tatahakin natin.

Napakadaling lumakad sa malawak na daan. Andito yung mga bisyo, mga unforgiveness sa puso, panunuod ng porn, pangangalunya, pagiging sakim at madamot, pagsisinungaling for your own comfort, white lies, pagtalikod sa tao saying na ito yung paraan para maachieve ang “peace”, at marami pang iba na wari’y nagpapaluwag sa ating buhay ngayon sa mundo. Ang mga ito ay tumutuloy sa kamatayan.

Sa masikip na daan naman ay bukod sa makipot ang daan na ito, kailangan pa nating pasanin ang ating krus, ang mga pabigat sa ating mga buhay ngunit hindi natin pwede maging excuse para gumawa ng masama. Like ang paghihirap ay pwede maging excuse sa pagnanakaw o sa pagsamsam ng hindi sa atin, pero hindi natin ginagawa bagkus ay nagttrabaho tayo ng buong husay at may pagtitiwala sa Diyos na Siya ang magpprovide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa makipot na daan din natin masusundan si Kristo—technically susundan ang mga traits ni Hesus sapagkat Siya ang perfect man. Ano ba mga traits Niya? Mapagpakumbaba, mapagbigay, maaawain, puno ng katotohanan, mapagpagaling, mapagmahal, mapagpatawad. Lahat nito’y madaling sabihin. Ngunit mahirap gawin sapagkat upang magawa mo ang mga ito, kailangang pasan-pasan mo ang krus mo. Hindi tayo makakapagpatawad kung hindi natin papasanin ang pride natin. Hindi tayo magiging mapagmahal sa iba kung ang lagi nating mahal at inuuna ay ang sarili natin. Hindi tayo makakapagsabi ng totoo, kung takot tayo sa consequences nito. Hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos kung mas marami tayong oras sa walang kwentang mga bagay.

Araw-araw kailangan nating pasanin ang ating krus upang makasunod kay Kristo sa makipot na daan na Kanyang nilakaran. Nawa ay piliin nating pasanin na ang krus natin ngayon, upang makamtan natin ang pangako ng Panginoon na buhay sa kabilang ibayo ng buhay. Amen.

Reply

Jess C. Gregorio February 15, 2024 at 7:22 am

Pagninilay sa Mabuting Balita ni Jess C. Gregorio:

Ang buhay Kristiyano ay sadyang matalinhaga. Kung sino ang nasa Panginoon ang siyang inuusig at kinukutya. Ang mismong sumisira at pumipigil ay mga taong tinitingala. Mga ginagalang at sinusunod at pinaniniwalaang banal at nasa pananampalataya. Hindi tayo dapat panghinaan. Nangyari na ito sa panahon ni Kristo. Ang magtatakwil sa atin ay mga matatanda ng bayan, mga punong saserdote, at mga eskriba ng makabagong panahon. Mga libadura ng kalituhan at pagpapanggap sa likod ng tila kabanalan. Mapapansin natin ito sa ingay at presensiyang nililikha nila na kung saan mukha ay parating naka marka. Para bagang eleksiyon sa pulitika na nagsasabing iboto sila. Ang isang taga sunod ni Hesus ay hindi makasarili. Walang pakay sumikat ngunit nakagagawa ng marami. Masusuya tayong tingnan ang mga nagpapanggap pero hahanaphanapin natin ang mga totoong nagsisilbi. Natural ang dating ng mga taga sunod at walang halong kaplastikan. Hindi pakitang tao lamang. Kahit na nililibak, hamakin, saktan, o patayin, patuloy lamang sa ganang ang gantimpala ay nasa Diyos sa mga tagong gawain at lihim na panalangin. Hindi tayo hihigit pa kay Hesukristong ating sinusundan. Makakuha ng lakas sa kanyang nasimulan. Tayo rin ay masasaktan sa totoong pagsunod. Ang mundo ang pipigil at bubusalsalan mga tinig nating naturan. Ngunit hindi magugupo ng tao ang gusto ng Espiritu, gagawa at gagawa siya ng paraan para magamit ang grasyang magsasalba sa kanyang bayan. Kung hindi dito ay duon. Kung hindi ngayon ay bukas. Ang isinusugo, tulad ni Hesus, saktan man o patayin, mabubuhay muli na mas malakas at matuwid. Ikaw, ako, tayo, kung magiging totoo, makikita nating lahat ng malinaw ang kagustuhan ng Ama sa Langit na ating tanglaw. Maniwala lang tayo sa gabay ng Kristong Mahal, hawak sa kamay ng kanyang Ina, at hindi sa ipinipilit ng tao na may halong ambisyon at pulitika.

Reply

Joshua S. Valdoz February 15, 2024 at 11:23 am

PAGNINILAY: Patuloy tayo sa ating daan ngayong Kuwaresma sa loob ng 40 araw upang paghandaan ang pagdiriwang ng Misteryong Paskwal ni Kristo sa Mahal na Araw.

Ang Unang Pagbasa ngayon ay isang paanyaya ni Moises sa mga Israelita na patuloy na maging matapat sa Diyos na naglikas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egipto. Matapos gumawa ang Panginoon ng mga magagandang bagay at biyaya sa ating buhay, tayo rin nawa ay patuloy na magiging matapat sa kanya sa pagsunod sa kanyang dakilang kalooban.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paalala ni Hesus kung paano natin pagdadaanan ang buhay. Matapos ipahayag ni San Pedro na si Kristo ay ang Anak ng Diyos, lubos na inaanyayahan ni Hesus na upang tayo ay maging mga alagad niya, limutin natin ang ating sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa kanya. At patuloy siya na ang nais maligtas ng buhay ay mawawalan nito, subalit ang mag-alay naman ng buhay ay makakamit ito.

Siguro lahat tayo ay dumadaan ng napakaraming problema. Sa totoo lang, sino po ang makakapagsabi na wala silang problema o pagsubok sa buhay? At alam natin ang bigat at pagod dala ng hinanakit na iyan. Palagi nating ninanais araw-araw na guminhawa ang buhay natin. Kaya si Hesus ang maamong puso na maari nating lapitan dahil ang kanyang pamatok ay maginhawa, at ang kanyang pasan ay magaan. Subalit hindi ito’y kahulugan na madali lang takasan ang mga problema ng buhay. Kaya nagbigay siya ng isang tapat na paanyaya upang tularan siya.

Alam po natin na ang ating Tagapagligtas ay naging masunurin sa dakilang kalooban ng Diyos hanggang sa kanyang kamatayan sa Krus. Ang kanyang paghahandog sa Banal na Krus ay tanda na tayo’y iniligtas mula sa ating mga pagkakasala at minarapat na gawing mga anak ng Kataas-taasang Diyos. Kaya ang limutin natin ang ating sarili, pagpasan ang krus, at sumunod kay Kristo ay isang paanyaya na sa kabila ng ating mga pinagdaanan sa buhay, patuloy tayo sa pagtitiis na palaging nananalig sa Panginoon at gumagawa ng mga matuwid at mabuting bagay.

Nawa’y ito po ang ating sakripisyo hindi lang tuwing Kuwaresma, kundi pati na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, na sumampalataya tayo sa Diyos at maging mabuti rin sa ating kapwa.

Reply

Maria Annelee Sanchez Bautista February 15, 2024 at 1:24 pm

“Ang Anak ng Tao’y dapat magtiis ng maraming hirap.ito angf malakas na salita na nagpukaw naalala ko sa PCNE 10 sinabi na si Jesus Diyos na naging tao hinubad ang karangalan nagpalababa nagbihis na isang karaniwang tao nakisalamuha sumama sa mga alagad nangisda dahil nais ni Hesus na abtin ang mga tao. . HIndi madali ito sa isang naglilingkod pero ang panghahawakan na lang ang salita ng DIYOS na nagbibigay pag-asa at pananampalataya na anumang apostolates Mission sa BEC abutin ang mga dukha. Sa paglilingkod sa simbahan tulad ni Hesus nakakranas rin ako ng mga disakriminaston may pinipIli may paborito may kinikilingan at paniniwalaan masakit sa akin ang mapagdudahan mapagbintangan hindi ka minsan mintindihan kasama na nga sa patokya gusto pa nilang kunin ang oras mo para sa kanilang pansiriling interes dahil nakita ang kasipagan na iniisip ang gawain sa simbahan sayang oras lang. pero sa awa ng Diyos naglilingkod pa rin kasama talaga ang mga paghihIrap gumagasta sa pag attend lamang ng isang seminar kelangan mag ipon ay magatabi ng pera sa mga darating na formation dahil sa mga pagsubok naalala nmatin ang Diyos Diyos lang ang kakapitan SALAMAT sa Diyos

Reply

Malou Castaneda February 15, 2024 at 3:51 pm

PAGNINILAY
Ano ang gusto natin sa buhay? Karamihan sa atin ay magsasabi na gusto nating maging malusog, masaya, magandang relasyon, masayang malusog na pamilya, magandang tahanan at sapat na pera para mamuhay ng kumportable, atbp.
Kaya’t ang paanyaya ng ating Panginoong Hesus na tanggihan ang sarili, pasanin ang ating krus at sundin Siya, sa tingin na halaga nito ay hindi partikular na kaakit-akit! Kahit na ang pagsisikap na ipagkait sa ating sarili ang maliliit na bagay na ikinalulugod natin, tulad ng tsokolate, netflix sa panahon ng Kuwaresma, ay maaaring maging isang laban para sa marami sa atin! Ngunit kapag tayo ay tunay na handa na huminto sa pamumuhay para sa ating sarili, at simulan itong ipamuhay para kay Hesus, tayo ay tunay na makakatagpo ng buhay, may puso ng kung ano ang ipinagagawa sa atin ni Hesus. Ang Kanyang panawagan ay itigil ang pamumuhay sa ating paraan, at isabuhay ito sa Kanyang paraan, gayahin ang Kanyang buhay at sumunod sa Kanyang mga utos. Ang ating buhay Kristiyano ay maaaring maging mahirap at mapaghamon, ngunit kapag tayo ay namumuhay para kay Hesus, matutuklasan natin ang buhay ayon sa nararapat, dahil sa huli ay si Hesus lamang ang makakatugon sa ating pinakamalalim na pangangailangan.

Panginoong Hesus, bigyan mo kami ng lakas upang pasanin ang aming araw-araw na krus sa buong paglalakbay sa Kuwaresma. Amen.
***

Reply

Rex Barbosa February 15, 2024 at 4:14 pm

PAGNINILAY

Sa ebanghelyo ngayon dapat parang Boy Scout tayo
“Always be prepared”, ang pinakasikat na motto ng tao.
Bakit kaya ito ang pinakatanyag? Hindi kaya dahil….

Inihahanda ng Panginoon ang Kanyang nga tagasunod sa pagkat darating ang panahong Siya’y itatakwil at ipapapatay ngunit may pangako Siyang sa ikatlong araw ay muling mabubuhay.

Tayo man sinasabihan ng Panginoon na ihanda ang ating sarili dito sa daigdig dahil ang paghahanda dito ay paghahanda sa kabilang buhay!
Kalimutan ang ukol sa sarili. Kalimutan natin ang nakakapagbigay ng aliw sa sarili na magdadala sa atin palayo kay Hesus. Pasanin araw-araw ang Krus na ating dala-dala at sumunod sa mga yapak ni Hesus na Taga-paligtas.

Sinabi pa ni Hesus na ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay
ay siyang mawawalan nito ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay
alang-alang sa Kanya ay siyang magkakamit noon.

Oh! Kay gandang pangako ng kaligtasan!

Naalala ko tuloy… seek ye first the Kingdom of God and everything shall be added!

In your whole lifetime, maging handa parati!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: