Miyerkules, Pebrero 14, 2024

February 14, 2024

Miyerkules ng Abo

Joel 2, 12-18
Salmo 50, 3-4, 5-6a. 12-13. 14 at 17

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

2 Corinto 5, 20 – 6, 2
Mateo 6, 1-6. 16-18


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Ash Wednesday (Violet)

UNANG PAGBASA
Joel 2, 12-18

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Joel

Sinasabi ngayon ng Panginoon:
“Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin,
kayo’y mag-ayuno, managis at magdalamhati.
Magsisi kayo nang taos sa puso, hindi pakitang-tao lamang.”
Magbalik-loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos.
Siya’y may magandang-loob at puspos ng awa,
mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako;
laging handang magpatawad at hindi magpaparusa.
Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani.
Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak.
Ang trumpeta ay hipan ninyo, sa ibabaw ng Bundok ng Sion;
iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat,
tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon.
Tipunin ninyo ang lahat, matatanda’t bata,
pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal.
Mga saserdote, kayo’y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana,
manangis kayo’t manalangin nang ganito:
“Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon.
Huwag mong tulutang kami’y hamaki’t pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin,
‘Nasaan ang inyong Diyos?’”
Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya’y nagmamalasakit sa kanyang bayan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4, 5-6a. 12-13. 14 at 17

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
at ipatawad mo yaring kasalanan!

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Ang pagsalansang ko ay kinikilala,
laging nasa isip ko at alaala.
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay,
at ang nagawa ko’y di mo nagustuhan.

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas,
ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Turuan mo akong makapagsalita,
at pupurihin ka sa gitna ng madla.

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

IKALAWANG PAGBASA
2 Corinto 5, 20 – 6, 2

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, ako’y sugo ni Kristo; parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko: makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya’y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya.

Yamang kami’y mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya:

“Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita,
Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita.”

Tingnan ninyo! Ngayon na ang panahong nararapat! Ngayon ang araw ng pagliligtas!

Ang Salita ng Diyos.

AWIT PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Salmo 94, 8ab

Kapag ngayo’y napakinggan
ang tinig ng Poong mahal,
huwag na ninyong hadlangan
ang pagsasakatuparan
ng mithi n’ya’t kalooban.

MABUTING BALITA
Mateo 6, 1-6. 16-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang-tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit.

“Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

“At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin nang patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang-daan, upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita, at gagantihin ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

“Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila’y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong Amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakaaalam nito. Siya, na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Ferdy Baetiong Pariño March 2, 2022 at 9:14 am

Unang araw ng panahon ng Kwaresma, ang banal na pagdiriwang na nanawagan sa atin ng pagsisi ng kasalanan at pagbabalik loob sa Panginoon.

At itinuro ni Hesus ang tatlong paraan ng pagpapakabanal na may kalakip na gantimpala:

Manalangin ng taimtim ng madalas na hindi pakitang tao lamang
Mag ayuno o magsakripisyo na hindi pinagsisigawan o pinahahalata sa mga tao.
Maglimos ng walang sinasabihan maging ang matalik na kaibigan

At ang Diyos sa langit ang magbibigay sayo ng gantimpala. Sapagkat kinalulugdan ni Hesus ang makasalanang nagsisisi, huminhingi ng kaptawaran at nagbabago.

Samantalahin natin ang banal na panahong ito, kailan mo pa ba balak magbago? Kung nalalaman mo lamang ang sarap ng pakiramdam ng gumagawa ng kabutihan. Magkakaroon ka ng kapayapaan ng isip at tunay na kaligayahan na hindi kayang bilin ng salapi kahit gano ka pa kayaman. Ang mga nalalabi nating oras sa mundong ito ay ialay na natin sa Panginoon. Magpasalamat tayo araw araw at magpuri sa Diyos at tayo ay buhay pa may kinakain kasama ng ating mga mahal sa buhay.

40 days ito ng pagpapakabanal at ito ay magiging daan ng tuloy tuloy nating pagbabago.

Reply

Reynald David Perez February 10, 2024 at 8:20 pm

PAGNINILAY: Ngayon ay sinisimulan natin ang 40-araw ng paghahanda para sa paggunita ng Misteryong Paskwal ng ating Panginoong Hesukristo, at ito’y tinatawag na Kuwaresma. At ang Panahon ng Kuwaresma ay palaging nagsisimula sa Miyerkules ng Abo. Ngayong araw na ito, tila nga ba’y ito ang pinakamaraming taong nagsisimba sa kani-kanilang parokya’t kapilya. Ang mga abo’y ipinapahid sa ating mga noo ay nagmula sa mga sinunog na palaspas at binasbasan ng banal na tubig. Sinisimbolo ng mga abong ito ang ating pagiging tao na may hangganan ang ating buhay sa mundong ito.

Kaya sinasabi sa Genesis 3:19 ay tayo ay nagmula sa alikabok at diyan din tayong babalik. Parang sa unang tingin ay nakakatakot ito, ngunit ang mangyayari sa atin matapos ang ating kamatayan ay bagong buhay sa kaluwalhatian kasama ang ating Paninoon. Kaya kapag tayo’y papahiran ng abo sa ating mga noo ngayon, alalahanin natin ang paanyaya ni Hesus sa Marcos 1:15 na tayo’y magsisi at magbalik-loob sa Diyos, at sumampalataya sa Mabuting Balita.

At ngayong Panahon ng Kuwaresma, 3 gawain ang ipinapaalala sa atin: (1) Ang Pag-aayuno (kasama ang Pangingilin), (2) Ang Panalangin, at (3) Ang Paglilimos. At si Hesus ay nagbigay ng isang matuwid na paalala na gawin natin ang mga ito hindi upang magyabang na tingin natin sa ibang tao na mas matuwid pa tayo, kundi kusang loob nang may kababaan ng kalooban na tayo’y nag-aayuno/nangingilan, nananalangin, at naglilimos upang mas maging matatag ang ating relasyon sa Diyos at kapwa tao.

Kaya nawa sa pagsisimula ng Panahon ng Kuwaresma, gawin nating makabuluhan ang 40 araw na ito sa tunay na pagsisisi, pagbabalik-loob, pagsasakripisyo, at paggawa ng kabutihan.

Reply

Malou Castaneda February 13, 2024 at 10:54 pm

PAGNINILAY
Sinusuri ba natin ang ating mga motibasyon? Madaling gumalaw sa buong araw at simpleng gawin ang ating mga gawain. Nag-aalala ba tayo sa iba o masyado tayong abala para mapansin ang mga tao sa paligid natin? Karamihan sa mga tao ay gustong maging mabuti. Karamihan ay nagmamalasakit sa iba at nagnanais na tulungan sila.
Ang ating mga motibasyon, gayunpaman, ay hindi palaging malinis at dalisay. Minsan, pinipili nating gawin ang isang bagay para pag-isipan tayo ng mabuti ng iba. Nagsisimba lang tayo dahil dapat lang daw nandoon tayo . Kapag tayo ay pagod, hindi natin pinapansin ang mga nangangailangan ng tulong. Kung masama ang loob natin, inilalabas natin ito sa ibang tao. Minsan lahat tayo ay nakagagawa ng ilan sa mga nasabi sa itaas. Kung ang karamihan sa ating oras at atensyon ay pangunahing nakatuon sa ating sarili at sa ating sariling mga pangangailangan, nawa’y pag-isipan natin ang ating mga kagustuhan. Kadalasan ang pinagmumulan ng ating kaligayahan ay ang mga tao sa ating buhay. Nagbibigay sila sa atin ng saya at pagmamahal. Oo, magkakaroon ng mahihirap na panahon. Gayunpaman kung ang pag-ibig ay naroroon, ang ating mga paghihirap ay malulutas. Ang kanilang presensya, pagmamahal at pangangalaga ang pinakadakilang kaloob na matatanggap natin. Nawa’y maging maingat tayo sa ating mga pagpili at desisyon.

Ngayon, Miyerkules ng Abo, simula ng Panahon ng Kuwaresma, nawa’y pagnilayan natin ang ating sariling buhay at talikuran ang mga kasalanan. Nawa’y italaga natin ang ating sarili sa Panginoon, upang tayo ay linisin Niya at maging karapat-dapat sa Kanyang mahabaging pag-ibig.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming gawin ang lahat para sa pag-ibig ng Diyos at kapwa. Amen.
***

Reply

Mel Mendoza February 14, 2024 at 1:10 am

Miyerkules ng Abo ang hudyat na sinisimulan na nating mga pananampalatayang Katoliko ang panahon ng Kuwaresma bilang paghahanda sa Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng tinatawag na Misteryo ng Paskuwa na kung saan ang ating Panginoon Hesukristo ay nagpasan, nagpakasakit at namatay sa Krus. Ang sabi ng ibang denominasyon bakit naglalagay ng dumi sa noo na dapat nga sinisimulan natin ihanda at linisin ang ating mga sarili habang pinaghandaan ng apatnapung na araw ang muling pagkabuhay ni Hesus.
Sa pagguguhit ng hugis na krus sa ating mga noo ito ay pagaalala ng ating kaabahan sa mata ng Diyos dulot ng mga kasalanan na ating nagawa sa pamamagitan ng binasbasan na mga tuyong dahon na ginawang abo kaya nga habang nilalagyan tayo ng abo sa ating mga noo sinasambit ng mga pari ang “Magbagong buhay ka at sumampalataya sa Mabuting Balita” o ” Sa Alikabok ka nanggaling sa alikabok ka magbabalik”. Ang pagsunog ng mga tuyo’t patay na mga dahon ng palaspas noong nakaraang taon ay isang simbolismo na tayo ay namatay na kasama ng kasalanan at tayong lahat ay binibigyan ng bagong pag-asa upang mabuhay na muli sa piling ni Kristo Hesus sa pamamagitan ng buong kababaang loob ng paghingi ng kapatawaran at pakikipagsundo sa kanya. Katulad ng paglalang sa ating mga tao sa aklat ng Genesis na tayo ay nanggaling sa alikabok, tayo ay babalik sa pagiging alikabok ngunit sa pagkakatawang tao ng bugtong na anak ng Diyos ay sinagip Niya tayo sa kamatayan dulot ng kasalanan upang makasama Niya tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan na magbalik loob at makipagsundo sa Diyos upang manahin ang buhay na ipinangako Niya sa ating lahat. Kung tayo ay mga alikabok lamang walang dahilan para magmatigas tayo sa Diyos. Ang Kuwaresma ay ang natatanging mga araw ng pagbabanal natin sa ating mga sarili sa pamamagitan ng pagdarasal, pagaayuno, at paglilimos.

Ang tatlong mga gawaing banal na ito sa loob ng apatnapung araw ay matutulungan tayo mapaghandaan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo upang maging karapat-dapat tayo sa Kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Una, ang pagdarasal ito ay isa sa mga banal na gawain na dapat isagawa ng buong puso at hindi pakitang tao lamang at hindi paimbabaw lamang tulad ng paghingi ng tawad sa mga kamaliang nagawa dala ng ating mga kahinaan. Ang panalangin ay pagbubukas ito ng linya ng komunikasyon magmula sa ating puso patungo sa Diyos na naguugnay ng isang magandang relasyon sa Diyos at sa kapwa tao at ginagawa ito ng tahimik at taimtim na pakikipagusap sa ating Amang nasa langit. Pangalawa, ang pagaayuno. Ang pagaayuno ay hindi ito pagliban lang basta sa kasalanan kundi ang pagtalikod katulad ng pagka-humaling sa mga makamundong gawain hindi lang sa salita at gawa at mga paglabag sa Kautusan ng Diyos. Kasama na dito ang pagtalikod sa mga bisyo katulad ng droga, sugal, alcoholism, mga kahalayan, ang pagliban sa paboritong mga pagkain, mga gadget, mga palabas na kinaaliwan ng ating mga mata at lahat ng bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. Pangatlo, ang paglilimos. Ito ay banal na gawain na hindi lang pinatutungkulan ang pera at mga materyal na mga bagay na pwede natin ibahagi sa ating kapwa. Kasama na dito ang 7 corporal acts of mercy. Katulad ng paglalaan ng oras sa pagdalaw sa mga may sakit, mga pagdadamit ng mga walang saplot, mga pagpapakain sa mga nagugutom, sa pagpapainum ng mga nauuhaw, sa pagpapatuloy ng mga walang tirahan, mga pagdalaw sa mga kapatid nating mga bilanggo at pagpapalibing sa mga patay. Hindi lang nasusukat ang paglilimos sa pera kundi lalo higit sa pagpapakita ng malasakit, awa at habag. Kung gaano ka generous sa atin ang Diyos dapat maging bukas palad din tayo sa mga charitable works. Higit sa lahat ito ay ang pagpapakita ng tunay na pag-ibig na kapara ng kay Kristo Hesus ang dahilan ng Kanyang pagaalay ng buhay sa krus.

Reply

Jess C. Gregorio February 14, 2024 at 6:11 am

Pagninilay sa Mabuting Balita ni Jess C. Gregorio:

Isa lang ang maaaring balikan ng pakinabang sa lahat ng nagawa nating mabuti sa buhay. Ito ay sa ating katawang tao o sa ating kaluluwa. Ang karaniwang pakitang-tao, obvious kung ano ang pakay, ay magdudulot ng kakaibang kasiyahan, mag papalaki ng ating ulo at malamang sigaan ang kayabangan. Mga ehemplo ay makikita sa pagnenegosyo at sa ating pagtratrabaho. Karera at ambisyon. Mga kawang-gawa o kulto na sa likod ay perang umaatikabo. Mabango at malinis na serbisyo sa mata ng tao na humahakot ng boto pero sa likod ay malakihang pang-gogoyo. Ang mga pakitang tao ay kasiya-siya mabuti man o masama. Isa pa nga rito ay tsismis at fake news blogging na kung saan masarap maging marites at troll, sumisikat pero sumisira ng karamihan. Malimit ang mga gumagawa ng kasinungalingan ay nagtatago sa depensang, “Eh ano naman kung pag uusapan, totoo naman!” Gusto lang nilang maglibang, sumikat, o kumita kaya naninira. Mga pakitang tao na ang makikinabang ay tao rin lang naman. Isa lang ang pakinabang. Ang lahat matatapos, mabubulok at mawawala sa ating kamatayan. Kasama na duon kaluluwang nanghina at di pinakain. Ang binusog lang ay ang katawang tao, nakalimutan na may isa pa siyang katangian. Pagsasayang ng buhay na naibigay. Gumawa ng mabuti at dahil pakitang tao lang ay naging walang silbi. Lason sa lahat ng nagawaran. Libadura ng mga Pariseo na ang pinalaki tila mabuti pero pawang mga kasamaan. Nag ningas sa papuri ng sangkatauhan.

Ang pag gawa ng mabuti na hindi pakitang tao ay karaniwang sinasabing gawa at grasyang ibinigay ng Diyos na kung saan ang papuri ng mga tao ay umaakyat sa langit. Ito ang mga gawa ng mga taong mapagkumbaba, hindi nakikita o naririnig, at lihim na gumagalaw sa paligid. Ang pakinabang nila ay galing sa langit at ang mabibiyayaan ay ang kaluluwang hindi rin nakikita o naririnig, lihim na nakadikit. Sa kamatayan ng katawang tao, mawala man ito, kaluluwa ay babalik sa Diyos sa napagtagumpayang pagsubok sa pagiging tao. Dala ang lahat ng saya ng mga pakitang tao na naghihinagpis sa impiyerno.

Sa pag uumpisa ng kuwaresma, panibagong pag asa ang dala para magsisi at magbalik loob. Pag pinahid ang uling sa inyong noo, pag isipang mabuti at pagmunian mga katagang, “Repent, and believe in the Gospel.”

Uling, iyan lang ang magiging tayo kung ang naging buhay natin ay pakitang-tao.

Reply

Rex Barbosa February 14, 2024 at 11:30 am

PAGNINILAY

Ang mga katagang mula kay Hesus…
“PAG-INGATAN NINYO NA HUWAG MAGING PAKITANG-TAO LAMANG ANG PAGGAWA NINYO NG MABUTI”
“SIYA, NA NAKAKIKITA NG KABUTIHANG GINAGAWA MO NG LIHIM,
ANG GAGANTI SA IYO.”

Ang “tamang” paggawa ng kabutihan ay ipinapaalala
NGAYONG UNANG ARAW NG KUWARESMA at SA LAHAT NG ARAW
• PAGLILIMOS (alms giving / KAPWA)
• PANANALANGIN (prayers / DIYOS)
• PAG-AAYUNO (fasting / SARILI)
Sa unang araw ng kuwaresma at araw ng mga puso….ipinaalala sa atin ang pagmamahal sa Diyos, kapwa at sarili.

Binigyang diin din ni Pope Francis ang tatlong tungko na napapanahon:
• Pag-aayuno: pagtalikod sa tukso na nakasisiya sa ating katawan at kaluluwa;
• Pananalangin: pagtalikod sa pagsamba sa mga diyus-diyosan at isiping makakayanan nating ang lahat kung kasama si Hesus… at
• Paglilimos: pagtalikod sa kabaliwang pag-iimpok para sa ating sarili dahil hindi natin tiyak kung magigising pa tayo kinabukasan.

Sa pagsisimula ng Kuwaresma at araw ng mga puso, nawa’y maging tapat tayo sa Kanyang panawagan. Nais ni Hesus na ang ating puso ay handa sa Kanyang pagdating.

NAWA’Y ANG ATING PAGSASAGAWA NG PAG-AAYUNO, PANANALANGIN, AT PAGLILIMOS AY DALHIN TAYO SA BUHAY NA WALANG HANGGAN.

Tandaan lagi na LAHAT NG PANAHON ay PANAHON NG PAGHAHANDA.

Reply

RFL February 14, 2024 at 9:32 pm

Ash Wednesday + Valentines Day

Joel 2, 12-18
Salmo 50, 3-4, 5-6a. 12-13. 14 at 17
2 Corinto 5, 20 – 6, 2
Mateo 6, 1-6. 16-18

Ngayon ko lang naranasan na matapat ang Ash Wednesday sa Valentines Day. Ano ba ang pipiliin na icelebrate? Yung nakakakilig na Valentines o yung seemingly malungkot ngunit makahulugang Ash Wednesday? Sa tingin ko’y pwede nating icelebrate both sapagkat ang Diyos ang pinakafaithful na mangingibig natin. Sapagkat ang Diyos na sa ati’y umiibig mula noong una hanggang wakas ay dapat nating iprioritize at bigyang oras at pagpapahalaga. Inibig tayo ng Diyos kahit na tayo’y may malaking pagkakasala sa Kanya at sa ating kapwa. Mula noon hanggang sa wakas ng panahon ay iniinvite tayo ng Panginoon na magbalik-loob sa Kanya. Iniinvite tayo ni Kristo na iwaksi ang ating kasalanan at mamuhay ayon sa pamumuhay at mga turo na ipinakita Niya noong Siya’y namalagi sa mundo at magpahanggang ngayon ay itunuturo sa pamamagitan ng Simbahan.

Paano ba tayo makakapagbalik-loob? Bakit ba kailangang magbalik-loob sa Panginoon? E paano kung ayaw magbalik-loob sa Panginoon?

Bakit kailangang magbalik-loob sa Diyos? Sapagkat tayo’y nagkasala. Malaki ang ating utang sa Diyos at hindi natin ito mababayaran. Inibig Niya tayo ng buo, ibinigay ang bugtong na Anak, ngunit ano ang isinukli natin? Karahasan, pagbibisyo, walang unforgiveness, selfishness, idolatry at marami pang iba. In our lifetime and the next, hindi natin kailanman mababayaran ang utang natin na mga kasalanan sa Diyos. Kaya nga kinailangang bumaba ni Hesus dito sa atin upang tayo’y iligtas at bayaran ang ating pagkakautang nang buong buo.

Paano tayo makakabalik-loob sa Diyos? REPENT. Mula pa nuong unang nagpreach si Hesus ay inaanyahan na tayong magrepent. Turn away from sin and head towards God. Turn to Jesus, our Savior. Siya ang ating Shepherd patungo sa Ama, patungo sa buhay na walang hanggan na may kapayapaan at kaligayahan. Eliminate our sins and keep one’s life from sinning. Mahirap ito… ngunit ang requirement ng Diyos ay magrepent… ang pakikipaglaban sa kasalanan ay napagtagumpayan na ni Hesus at tayo’y biniyayaan ng Espiritu Santo to keep oneself pure.

E paano naman kung ayaw magrepent, patuloy pa rin sa pagkakasala, at binalewala ang paanyaya ng Panginoon? Let God be the judge.

Ngayong Ash Wednesday, nagsimula na naman ang panahon ng Kuwaresma. Pinaaalalahanan tayong sa abo tayo nagmula. At pagkaraan ng buhay natin sa mundo, ay ating matatamasa ang buhay na walang hanggan. Ang tanong lang ay saan ba natin iispend ang eternity? Sa ibinigay ba na eternity ni Kristo? O sa walang hanggang apoy? Ating pagnilayan at buong pagpapakumbabang magbalik-loob sa Panginoon, na umiibig sa atin nang buong buo at wagas. Hindi pa huli ang lahat. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: