Martes, Pebrero 13, 2024

February 13, 2024

Martes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 1, 12-18
Salmo 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Mapalad ang tumatanggap
ng aral ng Poong tapat.

Marcos 8, 14-21


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Sixth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Santiago 1, 12-18

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Mapalad ang taong nananatiling tapat, sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito’y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Huwag sabihin ninuman kapag siya’y dumaranas ng pagsubok, na tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya’y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito’y nagbubunga ng kamatayan.

Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo’y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Mapalad ang tumatanggap
ng aral ng Poong tapat.

Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral,
silang sa ’yo’y tumatanggap ng turo sa kautusan.
Pagkat sila’y magdaranas ng saglit na ginhawa,
hanggang yaong masasama’y mahulog sa hukay nila.

Mapalad ang tumatanggap
ng aral ng Poong tapat.

Ang lingkod ng Panginoo’y hindi niya iiwanan,
yaong mga hirang niya’y hindi niya tatalikdan;
mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan,
diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay.

Mapalad ang tumatanggap
ng aral ng Poong tapat.

Kapag aking nagunitang, “Ang paa ko’y dumudulas,”
dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako’y tumatatag.
Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin,
ang wagas na pag-ibig mo ang sa aki’y umaaliw.

Mapalad ang tumatanggap
ng aral ng Poong tapat.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 8, 14-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. “Kaiingat kayo! Ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes,” babala ni Hesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad, “Wala kasi tayong dalang tinapay kaya niya sinabi iyon.” Alam ito ni Hesus, kaya’t sila’y tinanong niya, “Bakit ninyo pinag-uusapan na kayo’y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa limanlibo? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay?” “Labindalawa po,” tugon nila. ‘At nang paghati-hatiin ko ang pitong tinapay para sa apatnalibo, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo?” tanong niya. “Pitong bakol po,” tugon nila. “At hindi pa rin ninyo nauunawaan?” wika niya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 12, 2022 at 4:50 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay nagpapaalala sa atin ang pagtanggap sa salita ng Panginoon. Ito’y tanda na tayo’y mananatili sa kanya kahit humarap pa tayo sa napakadaming pagsubok na naransan at mararanasan pa lang. Hinihikayat tayo ni Santiago na patulo’y tayo’y maging tapat sa Diyos anupamang mangyari sa ating buhay.

Ang Ebanghelyo ay isang babala ni Hesus tungkol sa lebandura ng mga Pariseo at eskriba. Ito ay dahil napansin ni Hesus na nakapokus ang mga alagad sa pagkawalan ng panustos ng tinapay. Hindi ito naunawaan agad ng mga alagad, kaya ipinaalala sa kanila ni Hesus ang dalawang himala ng pagpaparami sa tinapay na nagpakain ng 5000 tao sa Tabgha at 4000 tao sa may rehiyon ng Tiro at Sidon. Makikita dito ang paalala na ang Diyos na gumawa ng mga mabuting bagay.

Ang lebandura ni Hesus ay siya mismo bilang Tinapay ng Buhay. Tuwing ipinagdiriwang natin ang Eukaristiya, tinatanggap natin siya upang siya’y manahan sa ating puso’t isipan. At ito rin ay hamon sa atin na maging lebandura ng kabutihan at katuwiran para sa ibang tao, na palusugin natin ang hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal at espirituwal na katauhan ng bawat isa.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño February 15, 2022 at 9:39 am

Ang Unang pagbasa ay may dala sa ating pag-asa. Marami sa atin an akapg hinagupit ng mga pagsubok ay nagiging makasalanan, nagiging mareklamo, puro hinaing at minsan pa nga’y nagtatampo o nagagalit sa Diyos. Mayroon pang kinukwestyon ang Diyos kung bakit nangyari sa kanya ang pagsubok na iyon at ikinukumpara ang naging kapalaran sa iba. Kapatid, ikaw ba, kanino ka tumatakbo kung may pagsubok na dumarating? Sa kaibigan, sa bisyo, kapit sa patalim o inilulugmok ang sarili sa kasalanan? Ang tama nating gawin ay kay Hesus tayo tumakbo, sapagkat sya lamang ang pag-asa natin sa buhay na ito. Sapagkat minamahal tayo ng Diyos, ang pagsubok ay lilisan ng kusa kung ikaw lamang ay wag bibitaw sa pananampalataya sa kanya. Nagawa nya ang lahat nilalang at bagay sa mundo, yun pa kayang lutasin ang suliranin mo. Ang pgsubok ay kasama sa buhay, walang tao na hindi makararanas nito, depende na lamang sa tao kung paano nya haharapin ito. Katulad ng pangako ng Diyos, ang pagsubok ayblilipas at makakamit mo ang kaginhawahan kung ikaw lamang ay mananampalataya ng lubusan at sumusunod sa kanyang kalooban.

Ang ebanghelyo ngayon ay sermon ni Hesus sa mga alagad na may pangamba pa din sa kabila ng mga nasaksihan nilang kababalaghan na ginawa ni Hesus. Nababahala pa sila sa isang tinapay gayong nasaksihan nila ang pagpapakain sa limang libo at apat na libo.

Yan din ang sermon na gustong ibigay ni Hesus para sa atin. Huwag tayong mangamba sapagkat may Diyos tayong nagmamahal. Sumunod ka lamang sa kautusan at kalooban ng Diyos at hindi ka kailanman mapapahamak. Walang hindi mapangyayari si Hesus, subalit suriin mo din ang iyong sarili kung ikaw at karapat dapat sa biyay nya at sa iyong mga hinihiling.

Katulad ng sinabi ni Padre Pio. Pray, Hope and Don’t worry. Kapag nagdasal ay umasa at manalig na ipagkakaloob ng Diyos at oanatiliing malinis ang iyong puso.

Reply

Rosalinda Jubilado February 15, 2022 at 9:50 am

Sa unang pagbasa ay pinaalalahanan tayo na bantayan natin lagi ang ating PUSO,ISIPAN,BIBIG AT MGA AKSYON sapagkat sa puso nagmumula ang kasalanan. Ang demonyo ay laging andyan nag uudyok sa ating isipan upang suwayin ang Salita ng Diyos na inukit na sa ating puso. Kaya bantayan lagi natin ang ating bibig. Mula sa puso ay ididikta sa ating isip at kapag hindi natin ito pinagnilayan at tinimbang ilalabas ng ating bibig na kung saan ang binibigkas ng bibig ay very powerful , parang venom kung kumalat, Kaya nga nasusulat OUR LIFE AND DEATH IS AT THE TIP OF OUR TONGUE. kaya pakaingatan natin ang bawat sasabihin natin.sapagkat dito nakasalalay ang ating buhay. If we declare life then aani tayo ng buhay, if we declare death (against the will of God) then aanihin natin ito

Reply

Jess C. Gregorio February 13, 2024 at 5:44 am

Pagninilay sa Mabuting Balita ni Jess C. Gregorio:

Sadyang malayo ang kaisipan ng Diyos sa tao. Ang tao ay walang alam. Salat tayo sa karunungan. Mahina. Walang lakas. Puno ng takot at pangamba. Maligalig. Sablay sa maraming bagay. At dahil sa mga iyan, marami tayong hindi maintindihan. Bagama’t may yaman at katayuan sa lipunan ay malungkot at nangangailangan. Maraming dapat patunayan. Madaling masilaw sa kinang ng kamunduhan kaya madaling makagawa ng kasalanan. Mandaya. Magsinungaling. Magnakaw. Magyabang. Maging sakim. At marami pang gawain na nakasisira ng buhay. Bagamat kasama ni Hesus ang mga alagad, wala pa silang kapangyarihan nuon at tumutugon lamang sa kanyang pinag uutos. Ang buong sangkatauhan ay lubog pa sa kasalanan. Isang hadlang mailabas ang mga maka-Diyos na katangian. Iba na tayo ngayon. Naisalba na ng Kanyang kamatayan. Biniyayaan ng kanyang kabanalan sa pagsugo ng kanyang Banal na Espiritu para sa atin ay manahan. Kaya na natin maintindihan mga bagay na hindi natin kaya nuong una. Magpahayag ng buong katotohanan. At gumawa ng mga himala ng hindi lang nakatunganga. Ngunit ang grasya at kapangyarihan ay nawawala kung ating sarili ay ipinaririwara. Sa kasalanan, kabuktutan, kayabangan, kadamutan, kasakiman, at iba pang kasalanan tayo ay pinamumugaran. Ang takot sa lahat ng maka-diyos ang sumasa atin. Bagay na nagpapahina at nagkakait ng grasya sa atin. Buti na lang madaling maibalik, sa pangngumpisal at paghingi ng tawad, sa Misang Banal at pangungumunyon, at sa pagdalaw at pakikipag usap kay Kristo sa Adoration Chapel, ang lahat ng mali sa atin ay muling maitatama. Napakadaling solusyon. Hindi na natin kailangan pahabain. Gawing kumplikado at bigyan ng maraming simbolismo. Nakakalito lang at napapalayo ang kaisipan at galaw natin patungo kay Kristo. Pinadali na ni Hesus ang paraan. Ang Kaharian ng Langit ay abot kamay at ang Diyos ay nasasa ating katauhan. Ang tanging hadlang ay tayo sa ating mga kasalanan.

Reply

Rex Barbosa February 13, 2024 at 2:26 pm

PAGNINILAY

Nagbabala si Hesus…

“ Kaiingat kayo! Ilagan ninyo
ang lebadura ng mga Pariseo
at ang lebadura ni Herodes ”

Mag-ingat tayo sa mabulaklak na salita
ng mga bulaang propeta
ng mga naghahasik ng mga maling akala
ng mga maling pananampalataya
ng mga huwad na gustong mamuno.
Sapagkat pabubulak-lakin, pababanguhin ang mga salita
Upang ilihis tayo sa tamang landas.

Ang paniwalaan natin ang nasusulat
ang TAMANG PAGKAUNAWA na naayon sa Biyaya ng Diyos
upang huwag malihis sa tamang landas ng pananampalataya.

“Wala kasi tayong dalang tinapay kaya niya sinabi iyon.”
Sa ating paglalakbay sa buhay na ito
minsa’y mangmang tayo, walang baong mabuting balita
kaya’t kulang tayo sa pagkaunawa.

Ugaliin at magbasa araw-araw ng Mabuting Balita.

Reply

Mel Mendoza February 13, 2024 at 4:18 pm

Ang sinasabi sa unang pagbasa na sa lahat ng mga nangyayari sa ating mga buhay mapa-maganda man ito o masama at sa lahat ng mga matitinding hamon man ay alam ito ng Panginoong Diyos. At kung tayo man ay nasa hindi magandang sitwasyon kailanman hindi ito kaloob ng Diyos sapagkat ang pagsubok ay hindi ito sa kanya nanggagaling kundi sa sarili nating kagagawan, kalimitan pa nga ang mga tao pa ang hinahamon ang katapatan ng Diyos kung hanggang saan mananatili ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ang tanging ninanais ng Diyos ay laging pinaalala na meron tayong masusulingan sa oras ng ating kapighatian o sa lungkot man at saya. Kaya naisin din natin maging mapagpasalamat ng kanyang kagandahang loob at buong kababaang loob na aminin ang ating mga nagagawang mga kasalanan.

Sa Mabuting Balita ay pinaalalahan tayo ni Hesus na Siya ang nag-iisang tinapay ng buhay at Siya lamang ay sapat na. Huwag natin hayaan na anuman ang ating mga tagumpay at narating sa buhay ay ang maging dahilan ng paglaki ng ating mga ulo na pwede maglayo ng ating pananampalaya sa Diyos. Na katulad ni Herodes na lumaki ang ulo dala ng kanyang kapangyarihan at hitsurang hindi na nakaapak sa lupa ang kanyang mga paa dala ng hangin na pumasok sa kanyang utak na nagpalaki ng paniniwala sa kanyang sarili at itinuturi nya kapantay siya ng Diyos.

Ang hamon ng Ebanghelyo na hayaan at ipagkatiwala sa Diyos na tayo ay mamamasa Niya na katulad ng arina na lumaki tayo sa pananampalataya sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay hinihimok na umalsa at lumaki ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga Salitang ipinangaral sa atin sa mga pagbasa at sa inspirasyon sa Mabuting Balita. Inaasahan na tayong ay maging kaisa sa misyong ito at maging daluyan ng pagbabahagi ng mga Salitang ipinangangaral sa Banal na Kasulatan.
Habang lumalago tayo sa pananampalataya dapat buong kababaang loob na iaalay ito sa Diyos at bilang pagbabalik loob ipamahagi din ito na sa iba lalo higit doon sa kapwa nating nangangailangan. Naway mapara tayo sa isang lebadura na maaring magpalaki ng pinakaliit na mga pananampalataya para marami ang makasama natin sa paglalakbay patungo sa iisang Diyos -ang nag-iisang Tinapay ng buhay.

Reply

RFL February 13, 2024 at 6:43 pm

Santiago 1, 12-18
Salmo 93, 12-13a. 14-15. 18-19
Marcos 8, 14-21

Natuto akong mag-bake noong pandemic. Natuwa ako dahil may scientific explanation ang process ng bread-making. Nakakatuwang makita yung isang maliit na kumpol ng dough na umaalsa pagkatapos ay kailangang imasa para mawala ang hangin na nagbibigay ng asim sa tinapay. Ang dahilan ng pag-alsa nito ay ang yeast or lebadura. Pinalalaki nito ang dough at nagbibigay din ng asim sa tinapay, na marahil ay ayaw nating lahat. Puro hangin lang yung tinapay. Para bang nalugi at nadaya tayo ng nagtinda. At iisipin nating sira ang tinapay kung sakaling hindi properly natanggal ang hangin or gas na naproduce ng yeast.

Magcross-over muna tayo sa Ebanghelyo ni San Juan. Matapos magpaparty si Kristo ng bread and fish sa 5000 na katao, itinuro Niya na Siya ang Bread of Life… isang Unleavened bread—walang lebadura na halo. Puro. Ang Salita ng Diyos na nagkatawang-tao ay si Hesus. At kung pagdudugtungin natin ito: si Hesus ang Salita ng Diyos na Tinapay ng ating Buhay. Ang Salita ng Diyos ay Tinapay ng Buhay at ito ay si Hesu-Kristo. Ang kaisipang ito ay hindi matanggap ng mga Pariseo, sapagkat puno ng lebadura ang kanilang mga turo, practices, at kaugalian, na minsan ay self-serving at madalas ay nakakapagparusa sa kapwa. May truth sa kanilang mga itinuturo, ngunit ito’y puno ng hangin na walang saysay at hindi makakatulong sa tao, hindi nakakabusog ng kaluluwa ng tao.

Kaya’t nagwarning si Hesus against sa mga Pariseo at kay Herod na puno ng mga lebadura ang mga pinapractice at itinuturo. Sapagkat kahit kakaunting yeast na maihalo sa dough ay nagcacause para magoversize ito ng walang tigil. Ganoon din sa purong Salita ng Diyos na kapag nilagyan ng lebadura ay nagmumukhang totoo pero puno naman ng mga bagay na hindi mapapakinabangan ng kaluluwa ng tao.

Madalas na sabihin ni Hesus, “To those who have ears, let them hear.” Iniinvite Niya tayo na making sa Kanyang salita sapagkat ang devil prowls like a lion looking for someone to devour, at marami ding lumalabas na mga mukhang tamang magpreach ngunit sila talaga’y mga wolves in sheep’s clothing. We always need to be sober-minded to know the truth of God and what’s not. We need to always be connected to the Holy Spirit to guide us into the truth of God’s word.

Kaya tayo bilang mga tagasunod ni Hesu-Kristo, ay nireremind ni St. Paul na huwag tayong paloko, huwag tayong padaya! Ang ating basehan ng katotohanan ay ang mga Salita ni Hesus na sa atin ay ibinigay ng Panginoon. Ang tunay na mga anak ng Diyos ay nakikinig sa ating Panginoong Hesus at sumusunod sa Kanyang mga aral. Napakarami ng fake news sa mundo, kaya salain ang lahat ng mga aral sa pumapasok sa ating mata at tainga sa pamamagitan ng Salita na nagbibigay buhay, ang Salita ng Diyos, ang Panginoong Hesu-Kristo. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: