Biyernes, Pebrero 9, 2024

February 9, 2024

Biyernes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 11, 29-32; 12, 19
Salmo 80, 10-11ab. 12-13. 14-15

Tinig ko’y iyong pakinggan,
ang sabi ng Poong mahal.

Marcos 7, 31-37


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Fifth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Hari 11, 29-32; 12, 19

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahias, ang propetang taga-Silo. Ito’y nag-iisa, at bago ang dalang balabal. Walang anu-ano’y inalis ni Ahias ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa labindalawang piraso. Sabi niya kay Jeroboam: “Kunin mo ang sampung piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang sampung lipi. Matitira sa kanya ang isang lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel.”

Buhat noon hanggang ngayon humiwalay ang sampung lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 80, 10-11ab. 12-13. 14-15

Tinig ko’y iyong pakinggan,
ang sabi ng Poong mahal.

Ang diyus-diyusa’y huwag mong paglingkuran,
diyos ng ibang bansa’y di dapat luhuran.
Ako’y Panginoon, ako ang Diyos mo,
Ako ang tumubos sa ‘yo sa Egipto.

Tinig ko’y iyong pakinggan,
ang sabi ng Poong mahal.

Ngunit ang bayan ko’y hindi ako pansin,
di ako sinunod ng bayang Israel,
sa tigas ng puso, aking binayaan
ang sariling gusto nila’y siyang sundan.

Tinig ko’y iyong pakinggan,
ang sabi ng Poong mahal.

Ang tangi kong hangad, sana ako’y sundin,
sundin ang utos ko ng bayang Israel;
ang kaaway nila’y aking lulupigin,
lahat ng kaaway agad lilipulin.

Tinig ko’y iyong pakinggan,
ang sabi ng Poong mahal.

ALELUYA
Mga Gawa 16, 14b

Aleluya! Aleluya!
Kami’y iyong pangaralan
upang amin matutuhan
ang Salitang bumubuhay!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 7, 31-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, pagbalik ni Hesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon, at nagtuloy sa Lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Hesus sa karamihan, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Hesus sa langit at nagbuntong-hininga, at sinabi sa tao, “Effata,” ibig sabihi’y “Mabuksan!” At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na nang malinaw. Sinabi ni Hesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman; ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila’y lubhang nanggilalas, at ang wika, “Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa! Nakaririnig na ang bingi, at nakapagsasalita ang pipi!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 9, 2022 at 12:51 am

PAGNINILAY: Sa Unang Pagbasa (1 Hari 11:29-32; 12:19), makikita dito ang bunga ng kasalanan ni Haring Solomon na magkahiwa-hiwalay ang dating pinag-isang Israel ni David. Ito’y nahati sa labindalawang bayan na may 2 kaharian, ang Israel sa Hilaga at ang Juda sa Timog. Nagkataon itong dalawang bansa ay sinakupan ng mga taga-Assyria at Babilonia. Nang palayin sila ng mga Persyano, tanging ang Juda lamang ang bumalik upang pagkaisa ang Israel. Samantala ang mga nasa Hilaga na mas kilala bilang mga Hentil ay nagpakasal ng mga kababayang taga-Assyria ay sumamba sa ibang diyus-diyusan. Ngunit sa pagpaparito ni Hesus, ipinapahayag niya na ang mensahe ng kaligtasan ay para sa kapwang Hudyo at Hentil.

Sa ating Ebanghelyo (Marcos 7:31-37), siya ay nagpagaling sa isang lalaki bingi at pipi, isang Hentil na nakatira sa Sampung Siyudad (Decapolis). Kuumura siya sa kanyang 2 daliri at inilagay sa bibig ng lalaki, saka sinabi na bumukas ang kanyang bibig o “Effata” (Cf. Marcos 7:34). Bumuka ang bibig ng dating pipi at bingi at nagpahayag ng mga papuri sa Panginoon sa kanyang dakila at mahabag na kababalaghan.

Kaya ang hamon sa atin ay maging bukas ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos para sa atin. Kahit tayo ay nagkasala, darating pa rin ang panahon na muling magbubukas ang ating mga puso na magbalik-loob sa Diyos, magsisi, at magsumikap na gumawa ng kabutihan at maging mabuting ehemplo sa ibang tao. Kung paanong binigay ng Diyos ang planong pangkaligtasan sa lahat, nawa’y isabuhay natin ito sa ating araw-araw na buhay-pananampalataya.

Reply

RFL February 8, 2024 at 8:39 am

1 Hari 11, 29-32; 12, 19
Salmo 80, 10-11ab. 12-13. 14-15
Marcos 7, 31-37

Panginoon naming Diyos, buksan Mo po ang aming mga tainga upang mapakinggan ang Salita mong nagbibigay buhay. Buksan Mo po ang aming mga bibig upang maipamalita ang hatid Mo sa aming kaligtasan!

Si Hesus, napakaraming pinagaling at ibaiba rin ang Kanyang pamamaraan Niya sa pagpapagaling. Nandoon yung hinipo Niya ang taong maysakit, yung iba pinagaling Niya sa pamamagitan ng Kanyang Salita malapit man o malayo sa Kanya yung tao, yung iba ay yung tao ang humawak sa Kanya. Ngayon nakita natin kung paano pinagaling ni Hesus yung deaf and mute na ito, may personal touch. Kagaya noong nilikha ng Diyos ang tao, ibinigay Niya ang Kanyang hininga upang magkaroon ng buhay ang tao. Sa deaf and mute naman na ito, ipinasok Niya ang Kanyang mga daliri sa mga tainga at hinipo Niya ang dila nito na may kasamang dura sa Kanyang kamay. Kitang-kita dito, He gave a part of Himself on man. He is truly the source of everything!

Kung ating marerealize, ibinigay pa Niya ang Kanyang buong sarili alang-alang sa pag-ibig Niya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay sa Krus. And He sealed the realizations of His promises sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay na muli. Kaya tayong mga nakakaalam ng karunungang ito, huwag magtikom ng bibig na parang pipi o utal, at ipahayag ang Mabuting Balita ng ating Kaligtasan! Nang sa gayon, ang mga bingi o nagbibingi-bingihan ay makarinig din at magdulot ng walang patlang na pagpupuri sa Panginoon.

Amen.

Reply

Malou Castaneda February 8, 2024 at 6:17 pm

PAGNINILAY
Isang piping bingi na tanging dumaing at umungol lamang ang magawa ang dinala kay Hesus. Dinala Niya siya sa isang pribadong lugar at hinawakan ang kanyang mga binging tenga at piping dila – at ang lalaki ay nakarinig at nakapagsalita! Pinuri ng karamihan ang Panginoon! Maaari din tayong magbingi-bingihan sa Nag-iisang Tunay na Diyos dahil napakaingay ng mga diyos ng kapangyarihan, kasiyahan at pera. At mapapaungol at mapapabulong lang tayo kapag sinira ng ating mga idolo ang ating buhay. Tinatawag tayo ni Hesus sa Kanyang pribadong lugar kung saan maaari Niyang buksan ang ating mga tainga sa Kanyang Salita, hipuin ang ating dila ng Kanyang Katawang-tao, at pagalingin ang ating buhay sa pamamagitan ng Katotohanan. Nawa’y hindi na tayo bumulong at umungol, ngunit magsalita tungkol sa pag-ibig ng Isa na Siyang Pag-ibig, upang purihin ng lahat ang Panginoon. At makaya nating bigyan ng pag-asa ang lahat.

Panginoong Hesus, buksan mo ang aming mga tainga sa Iyong Salita at paluwagin ang aming dila upang purihin ka. Amen.
***

Reply

Jess C. Gregorio February 9, 2024 at 12:40 pm

Pagninilay sa Mabuting Balita ni Jess C. Gregorio:

Maingay tayo. Ngunit pipi. Marami tayong naririnig. Ngunit bingi. Ang anumang sinasabi natin, kung wala si Hesus sa atin, ay puno ng kasinungalingan at pagyayabang. Wala sa katotohanan. Anuman ang naririnig natin, kung wala si Hesus sa atin, ay pawang mga ingay na walang silbi bagama’t makulay. Hindi baga ganito ang nararamdaman natin sa bawat tsismis? Sayang ang oras. Dumadaan ang panahon. Sandali lang ang buhay. Kung hindi bubuksan ni Kristo ang ating puso ay habang buhay tayong bingi, utal, o kaya ay pipi. Kahit anong gawin natin ay walang silbi. Ingay at basura lang ang lumalabas sa atin. Baguhin natin ang ating pagkatao. Ituon ang lahat kay Hesukristo. Tatlo lang ang mahalagang gawin at siguradong Siya ay mapapasa atin. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating kasalanan sa Kumpisalan. Dumalo ng Banal na Misa at Mangumunyon. Bisitahin siya araw-araw sa Adoration Chapel at duon ay kausapin. Siguradong ang lahat ng ating gawi ay magiging makabuluhan. Magsalita ng malalim na may kahulugan. Makinig lamang sa mga tinig na makapag papatibay sa totoong buhay. Anupa’t buhay natin ay magkakaroon ng tiyak na patutunguhan. Masagana at masaya sa lahat ng grasyang tinatamasa. Iyan ang ibig sabihin ng “Effata.” Ang mabuksan ka!

Reply

Rex Barbosa February 9, 2024 at 4:49 pm

PAGNINILAY

Sa ating ebanhelyo ngayon….
Pinagaling ni Jesus ang isang lalaki sa kanyang pagkabingi at kapansanan sa pagsasalita, BINIBIGYAN SIYA NG BAGONG BUHAY. Nagpapaalala sa atin kung gaano kalaki ang epekto ni Kristo sa ating buhay. Malaki man o hindi kapansin-pansin ang mga pagpapalang ito. Maaaring hindi natin nauunawaan o mapansin ang maliliit na pagpapala na ibinibigay niya sa atin araw-araw ngunit lahat ay may dulot na pagbabago sa ating buhay.
Magtiwala sa Diyos at manampalataya. Sasagutin niya ang lahat ng ating mga panalangin sa tamang panahon. Ipagpasalamat natin ang lahat ng bagay.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: