Linggo, Setyembre 3, 2023

September 3, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Patnubay sa Misa

Ipinagugunita sa atin ngayon ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pamumuhay na tapat sa plano ng Diyos para sa atin. Nakababatid sa ating kahinaan at sa hirap ng pagiging disipulo, pakumbaba nating idalangin ang ating mga kailangan sa buhay:

Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo!

Ang pamumuhay nawa ng Simbahan bilang “pamayanan ng mga disipulo ni Kristo” ay mapatangi sa pagiging laging tapat sa mga turo ng Ebanghelyo. Manalangin tayo!

Palakasin nawa ng Diyos ang Santo Papa, ating Obispo, mga pari, at lahat ng ating pinunong espirituwal upang tumulad sa halimbawa ni Hesus sa lahat ng kanilang gawa. Manalangin tayo!

Magsikap nawa ang ating mga pinunong pambayan para sa kapakanang panlahat sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga tao sa halip ng para sa mga pansarili nilang interes. Manalangin tayo!

Nawa lahat ng nagdurusang pisikal o emosyunal ay matutong magpasan ng kani-kanilang krus kasama ni Hesus at sa gayo’ y maging kasangkapan para sa kaligtasan ni Hesus. Manalangin tayo!

Nawa sa kabila ng kanilang mga kahirapan, matatag na magpunyagi ang mga katekista sa pagtuturo ng pananampalataya sa ating mga kabataan. Manalangin tayo!

Nawa lahat tayo’y matutong mabuhay nang nakatuon ang ating mga puso sa mga pagpapahalaga ng Kaharian ng Diyos at hindi sa materiyalismo at hilig sa mga kasiyahan sa daigdig. Manalangin tayo!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Manahimik saglit.) Manalangin tayo!

Panginoong Hesus, itulot mong tumulad kami sa iyong pagsunod sa kalooban ng Ama, mangahulugan man ito ng paghihirap at pagkakait sa sarili. Sa gitna ng lahat ng mga paghihirap, huwag nawa naming makaligtaan ang gantimpalang naghihintay sa amin sa Kaharian ng kapayapaan kung saan nabubuhay at naghahari ka magpakailanman.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 27, 2020 at 4:48 pm

PAGNINILAY: Gusto natin na maging maayos ang pamumuhay, kaya kinakamtan natin ang mga tagumpay. Maraming mga trabaho ay naghihintay sa atin, doktor, abogado, guro, pulis, bumbero, siyentipiko, empleyado ng kompanya o kaya isang tagapamahala, pari, madre, atbp. Ngunit kung tatanungin natin ang mga ibang propesyunal, sasabihin din nila ang mga unos at pagkabigong nilang naranasan, at paano nila nakamtan ang mga ito. Tayo rin ay magkakaroon ng mga pagkabigo at paghihirap sa ating buhay dahil wala sa atin ay perpekto at mismo ang Diyos ay may plano para sa lahat ng mga bagay.

Sa ating Ebanghelyo ngayon (Mateo 16:21-27), idineklara ni Hesus sa unang pagkakataon tungkol sa Misteryong Paskwal. Ngunit tinanggihan nito ni San Pedro, kaya pang-tao ang kanyang iniisip. Kahit siya na mismo ay nagdeklara kay Kristo bilang Tagapagligtas at ipamana ang pamamahala sa Simbahan, siya pa rin ay nag-aalinlangan. Kaya sa Pagpapasakit, itinatwa niya ang Panginoon ng tatlong beses, at tumilaok ang tandang. Ang tingin ni Pedro ay tingin din sa mga orakulo ng mga Hudyo, na kung saan ang Mesiyas ay dadating mula sa linya ng mga hari, na isang makapangyarihang tao, at ilulupig niya ang mga sumasakop ng sanlinlahi, na ang Israel ay ililigtas. Para naman sa mga alagad ni Hesus, naniniwala sila na ang kanilang Dakilang Amo ay ang Mesiyas, ngunit naniniwala sila na pupunta siya sa Jerusalem para maging hari at iwasak ang mga Romano. Subalit hindi ganito ang plano ng Diyos dahil mismong si Propeta Isaias ay nagsabi tungkol sa Lingkod ng Diyos na magdudusa para sa lahat ng mga tao. Kaya si Kristo ay nagpakasakit at namatay para iligtas tayo mula sa kasalanan sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig ng Ama. Kaya sinabi niya na kailangan ay limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa kanya.

Ang mahirap lang ay minsan ayaw natin isuko ang mga materyal na bagay, pero kailangan muna natin maranasan ang mga paghihirap na simbolo ng isang krus. Kung tanggapin at kamtin natin ang mga ito, sa kasalukuyan ay mga mabubuting pangyayari ay lalabas. Sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y magpakumbaba tayo, maging matatag sa ating pananampalataya, at tanggapin ang mga pagdurusa alang-ala sa Misteryong Paskwal ng ating Panginoong Hesukristo.

Reply

flor August 31, 2020 at 12:10 am

Salamat Po, Ama Naming Mahal, Sapagkat Ibinigay Mo Sa Amin, Ang Iyong Anak Na si Hesus Na Siyang Tumubos Sa Aming Mga Pagkakasala, Kaya’t Binuwis Niya Ang kanyang Buhay Para Sa Amin, Salamat Po Panginoon Ng Marami, Kaya’t Patuloy Po Kaming Sasamba At Magpupuri Sa Iyo Panginoon. Amen

Reply

RUEL ROMUALDO August 30, 2023 at 3:24 pm

Sa ating mga buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok, kahirapan, at pag-aalinlangan. Ngunit ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagtanggap sa mga hamon ng buhay, kasama na ang pag-alaala sa pag-asa at misyon natin, ay mahalaga para sa ating paglago at pag-unlad. Ipinakita ni Hesus ang halimbawa ng pagsunod sa Ama sa kabila ng hirap, at ito ay nagbibigay sa atin ng lakas na gawin ang tama sa kabila ng mga pagsubok.

Sa kanyang pagpapaliwanag kay Pedro, sinabi ni Hesus ang sikreto ng tunay na disipulo: “Kung nagnanais kang sumunod sa akin, huwag kang mag-atubiling talikuran ang iyong sarili, mag-alay ng sakripisyo, at sumama sa akin sa pagtahak ng landas ng krus.” Ito ay tawag sa ating lahat na maging tapat at maging handa sa pag-aalay ng ating sarili, maging ito man ay pagtanggi sa sariling kagustuhan, pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, o paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal at kabutihan.

Sa pag-aalay natin ng ating sarili, kasama ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos, tayo’y nagiging mas matatag at bukas sa Kanyang biyaya. Sa pamamagitan nito, nagiging bahagi tayo ng Kanyang misyon na magdala ng pag-asa, pagbabago, at pag-ibig sa mundo.

Sa mga simpleng hakbang at pag-aalay natin, maaari tayong maging daan ng mabuting balita para sa iba. Ito ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay, sapagkat tayo’y tinatahak ang landas na itinuro sa atin ni Hesus.

Nawa’y patuloy tayong magkaroon ng tapat na pagsunod sa Kanya, anuman ang mga pagsubok na ating harapin. Sa pag-aalay ng ating sarili, kasama ng pag-asa at pananampalataya, tayo’y patuloy na magiging tagapagdala ng liwanag at pag-asa sa mundong ito.

Regenerate

Reply

Bro. NSP August 31, 2023 at 10:57 pm

ANG BUKAS SA PAGPAPASAN NG KRUS

Walang buhay ang madali sa kahit ano pa man ang piliin natin. Walang proseso ang madali sa kahit ano pa man ang gawin natin. Madalas ay tampok sa Magpakailanman o di kaya’y sa MMK ang ilan sa mga tunay na buhay ng mga ngayo’y sikat o tinitingalang tao sa lipunan. Ito man ay maging Doktor, Artista, Pari, Guro, Negosyante, Vlogger at marami pang buhay ang ating natutunghayan. Kung isasapelikula ang buhay ng bawat tao sa mundong ito, hindi marahil sasapat ang dalawang oras upang maisadula ang lahat ng hirap at pagsubok na ating pinagdaraanan.

Ang mga bagay na ito rin ang ating natunghayan sa ebanghelyo sa linggong ito kung saan inilahad ni Hesus sa kanyang mga apostol ang hirap na kanyang babatahin bago niya kamtin ang kaluwalhatian at tagumpay ng muling pagkabuhay kaisa ng kaligtasan nating lahat. Ang mga pahayag na ito ay hindi natanggap ni pedro sapagkat marahil ay inaasahan nilang si Hesus na tagapagligtas ay darating na tulad ng isang haring taglay ang kanyang buong hukbo upang iligtas ang sangkatauhan. Subalit ninais ng Diyos na ang buhay niya ay maging halimbawa para sa ating lahat na hindi biro ang mga hirap na ating babatahin at hindi madali ang daan na ating tatahakin, na si Kristo’y maging inspirasyon lalong higit para sa mga estudyante sa kanilang propesyong pinapangarap, pag-asa para sa mga dukha na nagdaranas ng labis na paghihirap, at para sa ating lahat na magpatuloy sa kabila ng lahat. Sapagkat sa dulo ng lahat ng paghihirap na ito ay malalasap natin ang tagumpay na ating inaasam-asam.

Tayo kasing mga tao, gusto natin palagi ung instant at yung pinakamadaling paraan sa buhay. Hindi ba’t sinabi ni Hesus sa ebanghelyo na, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin.” Kaya nga ito sana’y magsilbing paalala sa bawat isa na matuto nating tanggapin at harapin ang kalooban ng buhay na inilaan sa atin ng Diyos. Hindi ito madali dahil mahaba ang ating lalakbayin habang nakapasan sa atin ang krus ng mga pagsubok, pero magpatuloy lang tayong lumaban at magsumikap upang sa huli masilayan natin ang bukas na nakamit ang maraming pangarap, ang bukas na may ngiti ng tagumpay at kasiyahan, ang bukas na may pasasalamat sa maykapal, at ang bukas na makamit natin ang buhay na walang hanggan.

(Pagninilay sa ika-22 Linggko sa Karaniwang Panahon | Taon A – Mateo 16, 21-27)

Reply

Emmaus September 2, 2023 at 8:04 am

ito unang pagkakataon na pinhayag ni Hesus ang pagpasok niya sa Jerusalem ay pagharap niya ng pagdurusa, paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Dahil bunga nito ay kaligtasan para sa ating mga kasalanan. Na iaalay ni Hesus ang kanyang Buhay sa lahat. At hindi lang iyong upang tayo ay makablik sa tahanan ng ating Ama . NAKITA NATING ANG MAGANDANG BUNGA NA GAGAWIN NI hESUS. Subalit hindi ito unawaan ni Pedro, kaya’t ito kanyang hinadlangan. Kaya makikita natin ang tungon ni Hesus. Lumayo ka Satanas ang iniiisp mo ay hindi ang kaloobaan ng Ama sa Tao. At inanyayahan na sinun man nais sumunod Kay Hesus ay limutin ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin.

Marami bagay sa mundo na minsan ay nagiging hadlang para sa plano ng Diyos para sa atin. una mabuhay dito sa mundo na maayus masarap simple.
Meron isang sinabi si Luppy sa one peace , kung ang hangad mo dito sa mundo ay simple buhay hindi ito ang tamang landas, Napag iisip ako , anu yung ibig sabihin nito di ba hangad natin simple maayus na buhay dito. Pero nagyon na uunawan ko nadahil tulad ni Hesus ang landas niya tatahakin niya ay hindi simple, mahirap, at iyong and tamang landas patungo sa Ama. Nais ba ng Ama na maghirap tayo at mag dusa, hindi nais nang Ama na matutuo tayo sa buhay na ginawa ng kasalana ang mundo. Marami sa atin takot mahirap, mamatay, at ito ay nais na demonyo , dahll nais niya na huwag tayo makarating sa kanya. Kaya minsan may isang santo na sinabi niya sa Diyos kaya para kakauti ang tunay na kaibigan mo . Ikaw kaibigan ka ba at disiciplo ni Kristo o ng Demonyo.

Reply

Maynard B. Reguyal September 3, 2023 at 7:21 pm

Pagninilay sa Mabuting Balita
Setyembre 3, 2023
Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon
Mateo 16, 21-27
Isang pangungusap ng paanyaya ito ni Hesus hindi lamang sa mga alagad niya kundi sa ating lahat. Ano kaya ang ibig niyang sabihin nito? “limutin ang sarili”, ang maglingkod at hindi paglingkuran, ang magbigay ng hindi naghihintay ng kapalit, ang ialay ang sarili para sa iba. Sa panahon ngayon ito’y madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Sa mundong ang tinuturo ay pagiging makasarili, pagkakanya- kanya, gagawa lamang kung may kapalit o halaga, tatrabaho kapag sisikat at papalakpakan, kapag maraming maglilike sa social media. Pero ang sinasabi ni Hesus, limutin ang mga ito. limutin ang ukol sa sarili kung talagang nais sumunod sa kanya. Ikaw, ano nga ba ang motibasyon mo sa mga paglilingkod mong ginagawa? Sakripisyo, iyan ang salitang katapat ng kataga ni Hesus. Mayroon pa kayang nagsakripisyo ngayon para sa kapakinabangan ng marami ng walang hinihintay na kapalit? Sana isa ka dun kapatid. Mahirap sabi ng ilan lalu na ng mga kabataan, wala naman madali sa mundong ito kung tutuusin. Ang paanyaya ni Hesus ay paglimot sa sarili, unti- unti kung gagawin ito’y lalaki at sana bago matapos ang buhay na ito ay nalimot nga nating tunay ang sarili para sa iba. Sa una, magbigay ng kaunti, sa susunod subukang mas madami, sa susunod baka pwede pang dagdagan hanggang maging kasiyahan na ang pagbibigay at paglimot sa sarili.
“Pasanin ang krus, ang pagsunod ay hindi biglaan at sapilitan, ang pagbuhat sa krus ay pagbuhat sa buhay natin unti- uti sa kabanalan. Mag- iingat sa krus na pinapasan, hindi lahat ng pinapasan nating krus ay dadalin tayo sa pagsunod kay Hesus. Hindi lahat ng paghihirap ay mula sa Diyos, hindi mapagparusa ang Diyos. Pasanin ang krus at sumunod kay Hesus, hindi papasanin ang krus para mahulog tayo sa pagdurusa, sa pasakit na maghuhulog sa atin sa hukay. Kagulo ba? Ang ibig lang sabihin, kapag pinapasan natin ang bigat ng buhay, alalahanin mo si Hesus, na kahit anong hirap ay kanyang kinaya, malinaw sa kanya ang plano ng Diyos. Sa iyo kapatid, may plano din ang Diyos! Lagi ko ngang sinasabi sa mga estudyante ko “ang pait, ang sakit, nagiging kaakit- akit kung alam mo kung bakit”, tila ganun din ang aral na ibig sabihin ni Hesus, alam nya kasi kung bakit. Sana ikaw din, mapagnilayan mo kung bakit ganyan ang pasanin mo ngayon. Ialay natin kay Hesus ang ating pasanin, sundan natin siya pasan ang ating sariling krus sa buhay. Oo, mahirap, pero kagaya ni Hesus, ang krus ang naghatid sa kanyang kaluwalhatian, ang krus ang naging susi ng ating kaligtasan. Ang pait, ang sakit, naging kaakit-akit dahil alam na natin kung bakit! Halika, paunti- unting limutin ang sarili para tulungang gumaan ang krus ng iba, habang pasan naman natin ang ating sariling krus, sundan natin si Hesus na siyang magbibigay ng lakas at siyang bahala sa atin. Amen???

#maynilay

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: