Linggo, Pebrero 12, 2023

February 12, 2023

Ika-6 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Sirak 15, 16-21
Salmo 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

1 Corinto 2, 6-10
Mateo 5, 17-37


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Sixth Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Sirak 15, 16-21

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon,
Ikaw ang magpapasiya kung magiging tapat ka sa kanya o hindi.
Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy,
kunin mo ang iyong maibigan.
Makapipili ka ng alinman sa dalawa: buhay o kamatayan,
ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan.
Dakila ang Karunungan at kapangyarihan ng Panginoon
nakikita niya ang lahat ng bagay.
Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao,
at kinakalinga niya ang mga may takot sa kanya.
Kailanma’y wala siya inutusang magpakasama,
O pinahintulutang magkasala.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay,
ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw.
Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan,
buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay.

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos,
upang aming talimahin at sundin nang buong lugod,
gayon ako umaasa, umaasang magiging tapat,
susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat.

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana’y pagpalain,
upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin.
Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan,
yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral.

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan,
at iyon ang susundin ko habang ako’y nabubuhay.
Ituro mo ang batas mo’t sisikapin kong masunod,
buong pusong iingata’t susundin nang buong lugod.

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 2, 6-10

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritwal, karunungan ang ipinangangaral namin, subalit hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos, na nalihim sa tao; itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila, bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito’y walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng Kasulatan,
“Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga,
hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao,
ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa kanya.”

Subalit ito’y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 17-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang-bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito: magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga’t hindi nagaganap ang lahat. Kaya’t sinumang magpawalang-halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng Kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos.

Sinasabi ko sa inyo: kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.

“Narinig ninyo na noong una’y inutos sa mga tao, ‘Huwag kang papatay; ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman; ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid ‘ulol ka!’ ay mapapasaapoy ng impiyerno. Kaya’t kung naghahandog ka sa Diyos, at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos.

“Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi’y ibibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing.”

“Narinig ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang makikiapid.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang sinumang tumingin nang may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya’y nakiapid na siya sa babaing iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon! Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impiyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon! Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impiyerno.

“Sinabi rin naman, ‘Kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito’y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito’y nag-asawang muli, ang lalaking iyo’y nagkasala – itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sinumang mag-asawa sa babaing hiniwalayan ay nangangalunya.”

“Narinig pa ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang sisita sa iyong pinanumpaang pangako bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, ‘Saksi ko ang langit,’ sapagkat ito’y trono ng Diyos; o kaya’y ‘Saksi ko ang lupa,’ sapagkat ito’y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing, ‘Saksi ko ang Jerusalem,’ sapagkat ito’y lungsod ng dakilang Hari. Ni huwag mong sabihing, ‘Mamatay man ako,’ sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo’y hindi mo mapapuputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na ‘Oo’ kung oo at ‘Hindi’ kung hindi; sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 15, 2020 at 11:53 am

REFLECTION: The Gospel today has two options. The first option is the long and general one on Jesus’ teaching about the Law, while the second option is the short and specific one about that teaching. Whichever passage the Priest uses, the contents of the message of reflection are still present. For the Jews, the Torah is an important in their daily living, so they are to observe it devoutly and strictly so as not to disobey God’s commands. Originally God has given the Ten Commandments to Moses on Mount Sinai, but throughout the years, Jewish priests and leaders have added interpretations to the Law that made 613 rules. In the fullness of time when our Lord Jesus Christ to earth, he began his ministry of preaching with a large crowd gathered, which in Saint Matthew’s account is called the Sermon on the Mount. After preaching about the Beatitudes and the Salt and Light, he now preaches to them about the Law, but he clarifies that he has not come to abolish the Mosaic Law, rather he has come to fulfil it.
CCC 1972 teaches us that the New Law is called the laws of love, grace, and freedom. The law that we Christians follow now serves as strength of grace to act through faith and the Sacraments, means for us to love outside of fear, and a wider understanding to act freely outside the old practices of the Jews through charity and good works. Jesus gives three interpretations of the 5th Commandment (murder), 6th Commandment (adultery), and the 2nd commandment (promises and vows). These are ways for the Christian communities and other religious and secular communities to live harmoniously and justly among one another through observance of God’s law, avoidance of not only physical but also spiritual offenses against it, and manifestation of love, grace, and freedom. In Acts 15, the Pharisees demanded the Apostles that Gentile converts should be circumcised according to the Law just like the Jewish converts. But Saints Peter, James the Less, Paul, and Barnabas clarified that the Gentiles do not need to be circumcised in order to be part of the Church, but rather through baptism and profession of their faith in Jesus Christ.
The world today is composed of civil and ecclesiastical laws. Governments and other ideologies of countries set in a Constitution of laws for their citizens to follow in order for citizens and tourists to have a civilised and secure way of living. The Church has a set of laws for the people to observe in terms of the doctrines of the faith, which are composed of the Canon Law. Different conciliar documents are formed for specific interpretations of a particular doctrine, and one of them is the General Instruction of the Roman Missal (GIRM) for the Celebration of the Holy Eucharist. But there is also what we call the “Natural Law”. CCC 1954-1960 teaches us that the Natural Law is sharing in the goodness and wisdom of God the Creator and discerning what is good and evil. It is not called ‘natural’ because it pertains to nature, but it is called such because it refers to the reasoning and conscience of man to know and apply what is right according to God’s will. It also enables us to acknowledge and correct which laws are burdensome to some members of a society. This is what Jesus reminds us in the Gospel, that our conscience and observance should surpass over the authorities of the scribes and Pharisees, for their religious observances are just made to please God and win praise of the public, yet they don’t even observe their 613 interpretations of the Torah. The Eternal Law is not just only about observances, T/traditions, and rules, but it is also about the morality of the conscience and the sincerity of heart. We have to decide what is right and pleasing to God not only by the rules and laws of the world, as guided by the Natural Law. As Christians, our relationship with one another and other religions should be manifested with respect, justice, and unity. And we should also promote God’s law of love, grace, and freedom in our everyday lives.

Reply

Reynald Perez February 11, 2023 at 1:37 pm

PAGNINILAY: Sadyang mayroong kahabahan ang ating Ebanghelyo ngayong araw, na binibigay sa atin ang mga makabagong pagsasabuhay ng Kautusan ng Diyos bilang mga Kristiyano, mga minarapat na tawaging inangking anak ng Diyos na siyang ating Ama. Sa kapanahunan ni Hesus, mayroong 613 alintunin na dapat sundan ng mga Hudyo, na sa katagalan ng panahon, naging mga interpretasyon ng mga pinuno ng Judaismo ang Torah ng Diyos (Sampung Utos). Dahil sa napakaraming utos na kinailangang sundan, tila nga ba’y nakalimutan na nila kung ano dapat ang mangibabaw sa kanilang pagsunod. Kaya itinuturo ni Hesus na hindi siya naparito upang pawalang-bisa ang Kautusan, kundi tuparin ito. At ang kanyang pakikipagtupad sa Kautusan ay ihango ang mga utos ng Diyos sa pag-ibig, pagpapala, at kalayaaan ng kalooban. Kaya ang mga ipinagbabawal na paglabag katulad ng pagpapatay (ika-5), pakikiapid (ika-6), at pagsisinungaling (ika-8) ay kanya namang hinihikayat ang kabutihan at kagandahang-loob katulad ng pakikipagkasundo sa kagalit, pagiging matapat sa pinatibayang pagsasama ng Diyos sa Sakramento ng Kasal, paninindigan sa katotohanan, at iba pang mabuting asal. Kaya ang hamon ni Hesus sa napakaraming taong kanyang pinararangalan sa bundok ay higitan ang karunungan at katuwiran natin kaysa dun sa pag-iisip at pamamalakad ng mga eskriba at Pariseo. Laganap noon ang hidwaan sa pagitan ni Hesus at ng mga pinuno ng Judaismo, na malakas ang pagbibintang sa kanya ng paglalabag at hindi awtorisadong pagbabago sa Kautusan ni Moises. Ngunit sa kabila ng kanilang mga maitim na balak, patuloy na lumaganap ang popularidad ni Hesus sa mga tao, at alam natin na karamihan sa kanila ay sumasampalataya na siya ng Kristo, ang Anak ng Diyos. Kaya palagi silang pinaaalahanan ng Panginoon na maging masunurin sa kalooban ng Diyos at gawin ang lahat ng mabuting bagay alang-alang sa kagandang-loob ng Diyos na ito.

Mga kapatid, maraming batas, regulasyon, alintuntunin, at tagubilin ang sinusundan natin, sa Estado, paaralan, trabaho, pampublikong lugar, at pati na rin sa Simbahan. Ang mga ito’y nagsisilbing gabay natin upang mamuhay tayo nang maayos, may displina, may dignidad, at may paggalang hindi lang sa nakakataas, kundi pati na rin sa kapwa tao. Kaya’t magandang paalala sa atin ni Kristo na sa pagsunod natin sa bawat utos at batas ng buhay, huwag nating kalimutan ang kagandahang-asal dapat nating ipahayag para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos Ama. Hindi lang tayo sumusunod dahil estrikto ang pagpapatupad ng bawat titik ng isang batas (letter of the law), kundi buong kalooban nating isabuhay ang diwa ng Kautusan (spirit of the law). At higit sa lahat ng utos ang atas ni Hesukristo na katulad ng Santatlong Diyos, tayo rin ay nawa’y magmahalan.

Reply

Ervi February 11, 2023 at 6:29 pm

Napakahirap magtimpi pero ito ang kailangan ng lahat na sumusunod sa yapak ni Hesus. Darating ang mga pagsubok hanggang sa manikluhod tayong lahat sa Diyos upang Siya ang gumanap sa ating paghihirap sa mundong ito.
Mahal tayo ng Diyos huwag tayong tatalikod. Harapin natin ang mga kaginhawahan at kagipitan ng mundong ito ng lumabas sa atin ang pagiging Kaisa sa tungkulin ni Kristo, ng mga Alagad, ng mga Anghel, santo at santa.
Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: