Martes, Abril 5, 2022

April 5, 2022

Martes sa Ika-5 Linggo
ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Bilang 21, 4-9
Salmo 101, 2-3. 16-18. 19-21

Dinggin mo ang aking dasal,
pagsamo ko’y paunlakan.

Juan 8, 21-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Fifth Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Bilang 21, 4-9

Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang

Noong mga araw na iyon, mula sa Bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong Dagat ng mga Tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikut-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, “Inialis mo ba kami sa Egipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom! Sawa na kami sa walang kuwentang pagkaing ito.” Dahil dito, sila’y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya, lumapit sila kay Moises. Sinabi nila “Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito.” Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, “Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay.” Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 101, 2-3. 16-18. 19-21

Dinggin mo ang aking dasal,
pagsamo ko’y paunlakan.

Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin,
lingapin mo ako sa aking pagdaing;
O huwag ka sanang magkubli sa akin,
lalo sa panahong may dusa’t hilahil.
Pag ako’y tumawag, ako’y iyong dinggin
sa sandaling iyo’y agad mong sagutin.

Dinggin mo ang aking dasal,
pagsamo ko’y paunlakan.

Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot,
maging mga hari sa buong sinukob.
Kung iyong itayong pamuli ang Sion,
ikaw’y mahahayag doon, Panginoon.
Daing ng mahirap ay iyong diringgin,
di mo tatanggihan ang kanilang daing.

Dinggin mo ang aking dasal,
pagsamo ko’y paunlakan.

Ito’y matititik upang matunghayan,
ng sunod na lahing di pa dumaratal;
ikaw nga, O Poon, ay papupurihan.
Mula sa itaas, luklukan mong banal,
ang lahat sa lupa’y iyong minamasdan.
Iyong dinirinig ang pagtataghuyan
ng mga bilanggong ang hatol ay bitay,
upang palayain sa hirap na taglay.

Dinggin mo ang aking dasal,
pagsamo ko’y paunlakan.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA

Ang butil na ipinunla
ay ang banal na Salita.
Paghahasik ay ginawa
ng Poong Gurong dakila
upang tana’y sumagana.

MABUTING BALITA
Juan 8, 21-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Pariseo: “Ako’y yayaon; hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko.” Sinabi ng mga Judio, “Magpapakamatay kaya siya kaya niya sinasabing, ‘Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?’” Sumagot si Hesus, “Kayo’y taga-ibaba, ako’y taga-itaas. Kayo’y taga-sanlibutang ito, ako’y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ‘Ako’y si Ako Nga’. “Sino ka ba?” tanong nila. Sumagot si Hesus, “Ako’y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan.”

Hindi nila naunawaan na siya’y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ‘Ako’y si Ako Nga.’ Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang; nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin; hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya.” Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kanya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 7, 2019 at 10:37 pm

Pagninilay: Tayo ay malapit nang pumasok sa Semana Santa, kaya malapit na ang mga taimtim na pagdiriwang tungkol sa kaligtasan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng Misteryong Paskwal ni Kristo. Ang Ebanghelyo ay isang patuloy na hidwaan sa pamamagitan ng mga Pariseo at eskriba, at si Hesukristo. Maraming beses ipinahayag ni Hesus na siya’y naparito upang tuparin ang dakilang kalooban ng Amang Diyos. Subalit hindi pa rin kumbinsido ang mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat tingin nila’y nababaliw lamang ang Panginoon. Maraming pagkakataong hindi isinusunod ni Hesus ang kanilang mga ritwal at tradisyon. Kaya malayo pa rin ang pagkilala nila sa kanya. Subalit ipinahayag din ni Kristo na kapag siya’y itinaas, makikilala siya na “Ako si Ako nga” (Cf. Exodo 3:14). Inilarawan sa Unang Pagbasa na kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa isang tikin at nawala ang mga kagat ng mga ahas sa mga Israelita, ganun din si Kristo na itinampok upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya habang inihahanda natin ang ating sarili ngayong Kuwaresma patungo sa mga Mahal na Araw, atin pong bigyang pansin ang pagmamahal ni Hesus sa atin sa pamamagitan ng kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay sa Krus, at Muling Pagkabuhay. Nawa’y hayaan din nating manaig ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay upang tayo rin ay sumunod sa dakilang kalooban ng Panginoon.

Reply

Melba G. De Asis April 9, 2019 at 2:29 am

Ang Diyos Anak angbPanginoon Hesus ang isinugo ng Diyos Ama para tuparin ang Kanyang kalooban si Hesus ang magbabata para tubusin ang mga kasalanan ng sangkatauhan , itinuro ang mga utos at aral ayon sa kadulatan , at gumawa ng ikalulugod ng Diyos Ama. Amen

Reply

Reynald Perez April 4, 2022 at 7:49 pm

PAGNINILAY: Tayo ay malapit nang pumasok sa Semana Santa, kaya malapit na ang mga taimtim na pagdiriwang tungkol sa kaligtasan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng Misteryong Paskwal ni Kristo.

Ang Ebanghelyo ay isang patuloy na hidwaan sa pamamagitan ng mga Pariseo at eskriba, at si Hesukristo. Maraming beses ipinahayag ni Hesus na siya’y naparito upang tuparin ang dakilang kalooban ng Amang Diyos. Subalit hindi pa rin kumbinsido ang mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat tingin nila’y nababaliw lamang ang Panginoon. Maraming pagkakataong hindi isinusunod ni Hesus ang kanilang mga ritwal at tradisyon. Kaya malayo pa rin ang pagkilala nila sa kanya. Subalit ipinahayag din ni Kristo na kapag siya’y itinaas, makikilala siya na “Ako si Ako nga” (Cf. Exodo 3:14).

Inilarawan sa Unang Pagbasa na kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa isang tikin at nawala ang mga kagat ng mga ahas sa mga Israelita, ganun din si Kristo na itinampok upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya habang inihahanda natin ang ating sarili ngayong Kuwaresma patungo sa mga Mahal na Araw, atin pong bigyang pansin ang pagmamahal ni Hesus sa atin sa pamamagitan ng kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay sa Krus, at Muling Pagkabuhay.

Nawa’y hayaan din nating manaig ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay upang tayo rin ay sumunod sa dakilang kalooban ng Panginoon.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: