Huwebes, Enero 7, 2021

January 7, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
HUWEBES KASUNOD NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

Lumapit tayo ngayon nang may pagtitiwala sa Ama ng anak na si Jesus na nagpahayag ng taon ng kabutihang-loob ng Panginoon sa sinagoga sa Nazaret.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos ng kagalakan, pagpalain Mo kami.

Ang buong Simbahan nawa’y patnubayan ng halimbawa at mga aral ni Jesu-kristo sa pangangaral ng Mabuting Balita, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nasa pamahalaan nawa’y pangatawanan ang kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng mga dukha at mga pinabayaan ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang mga nararapat na hakbang upang ang ating buhay ay maitugma ayon sa mensahe ng Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y madama ang nakapagpapagaling na ginhawang dulot ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pangangalaga at pagkalinga, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na ay magtamo nawa ng walnag hanggang kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Makapangyarihang Diyos, isinugo mo ang iyong Anak na si Jesus upang mag-alay ng kanyang buhay para kami ay maging malaya. Iligtas mo kami alang-alang sa kanyang pagpapakasakit at ibalik mo ang kaayusan at kapanatagan ng aming mundo sa pamamagitan ng aming pakikipagkasundo sa iyo na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 2, 2021 at 1:32 pm

PAGNINILAY: Patuloy nating pinagninilayan ang pagpapahayag ng Diyos ngayong linggo ng epipaniya.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagbabalik ni Hesus sa Galilea patungo sa kanyang piangmulang bayan, sa Nazaret. At pumasok siya sa sinagoga sa Araw ng Pamamahinga. At binasa niya ang propesiya ni Isaias tungkol sa misyon ng Mesiyas at ipinahayag sa buong kapulungan na ang propesiyang iyon ay tumutukoy sa kanya. Samakatuwid ang naganap dito ay ang pagpapahayag ng Diyos sa katauhan ni Hesus na dumating na ang Mesiyas sa mundo. At ayon nga sa propesiya, ang kanyang misyon ay ipadala ang Mabuting Balita sa mga dukha, palayain ang mga bihag, hilumin ang mga nasiraan ng loob, bigyan ng paningin ang mga bulag, at marami pang ibang mga mabubuting gawain.

Kaya itong epipaniyang ito ay nagpapakita sa atin ang isang Diyos na nagkatawang-tao, isang Diyos na pumiling makapiling tayo bagamat di kailanma’y nagkasala upang iako ang ating katauhan tungo sa kanyang kaligayan, na makamit natin balang araw ang kanyang kaluwalhatian sa kalangitan. Kaya habang pinagninilayan natin ang kadakilaan ng Panginoon sa Kapaskuhan, tayo rin ay inaanyayahan na gumawa ng kabutihan at katuwiran, lalung-lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan.

At ayon nga rin kay San Juan Apostol sa Unang Pagbasa na tayo ay magmahalan katulad ng Maykapal na patuloy na nagmamahal sa atin. Ang pagmamahal galing sa salita ngunit pinopoot ang isang tao ay sinasabing sinungaling. Ang tunay na nagmamahal ay hindi kailangan maglabas ng poot sa kapwa, kundi turuan ito kung ano ang tamang gawain at nakikipag-ayos ng kanilang relasyon sa isa’t isa.

Nawa’y tularan natin ang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo sa isang misyon na idala ang kagandahang-loob ng Ama sa ibang tao.

Reply

Elino January 7, 2021 at 6:58 am

Ang mabuting balita ay pagpapatunay ni Jesus na ang mga isinulat ni Propeta Isaias ay makatutuhanan, hindi lang yung binasa ni Jesus kundi ang kabuuan ng libro ni Propeta Isaias. Mas lalong naging makatotoo noong mga sumunod na pangyayari noong ipako si Jesus at nabuhay na mag-uli. Purihin ang Diyos na dakila.

Reply

Marilyn EE January 7, 2021 at 3:44 pm

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Angela January 7, 2021 at 7:27 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOONG HESUKRISTO

Reply

PATRICK CU January 8, 2021 at 4:19 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: