Lunes, Disyembre 28, 2020

December 28, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Mga Banal na Sanggol

Isinilang si Kristong ating Panginoon sa isang mundong winasak ng kasalanan. Ang kalupitang umangkin sa buhay ng mga Banal na Sanggol ang sa kalauna’y nagdala sa kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong ito, nawasak ngunit tinubos ng sakripisyo ng pag-ibig ng mga walang-malay.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon.

Ang mga batang hindi pa naisisilang nawa’y iligtas ni Kristo, na isinilang bilang ating Tagapagligtas, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang Diyos, na siyang bukal ng lahat ng buhay nawa’y magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karahasan sa ating mundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang Diyos, na nagsugo ng kanyang Anak upang magligtas at hindi upang magpahamak nawa’y siya ring humipo sa puso ng lahat ng nagpalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang lahat ng batang hindi naisilang dahil sa paglalaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina nawa’y tanggapin sa walang hanggang tirahang inihanda sa Langit para sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Mahabagin at butihing Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa aming pagsisikap na unawain ang hiwaga ng dugo ng walang malay. Tulungan mo kaming laging alalahanin ang ipinako sa krus at Muling Nabuhay na Anak mo na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno November 4, 2020 at 6:23 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 27, 2020 at 1:18 am

Pagninilay: Ngayong araw na ito ay inaalala natin ang mga sanggol sa Bethlehem na walang malay na pinaslang ayon sa kautusan ni Haring Herodes Magno.

Makikita natin sa Ebanghelyo ang pagkaganid ng hari sa kapangyarihan nang paulit-ulit niyang marinig ang pahayag tungkol sa isang Mesiyas na mas magiging dakila kaysa sa kanya. Kaya nang dumating ang Pantas sa kanyang palasyo, ipinautos niya sa kanila na dalhin siya ng balita pag bumalik sila upang sambahin rin daw niya ang Sanggol na Hesus. Ngunit nalaman ng mga Pantas ang balak ni Herodes mula sa isang anghel na nagpakita sa kanila sa panaginip, kaya’t sila’y lumisan pabalik sa kanilang pinanggalingan. Kaya inakala ni Herodes na siya’y pinagloko ng mga dalubhasang iyon, at iniutos niya na ipagpaslang ang mga sanggol sa Bethlehem na nasa edad ng 2 taong pababa. Akala nila na patay na ang Batang Hesus, subalit hindi nila nabatid ang plano ng Diyos na ipinahayag ng anghel kay San Jose sa isang panaginip. Nagsilikas ang Banal na Mag-anak papuntang Egipto hanggang sumapit ang kamatayan ni Haring Herodes. At makikita dito sa pangyayaring ito ang walang kamalayang pagpapatay sa mga batang sanggol sa Bethlehem. Bagamat ang Sanggol na Kristo ang nakalikas mula sa pang-uusig, saka naman nangyari itong madugong enkuwentrong ito sa siyudad.

At ang Egpito ay sumisimbolo sa lugar kung saang dumanas ang mga Israelita noon ng paghihirap at pagkaalipin hanggang sa palayain sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ganun din ang isang mangyayaring pagliligtas ng Diyos 33 taong matapos isilang si Hesus ay ang Sanggol na ito ang sinugo na Tagapagligtas ng tao mula sa pagkaalipin ng kasalanan. At ang mga Niños Innocentes ay ang mga naging saksi ni Kristo dahil kahit walang malay silang pinaslang, ipinakita nila sa atin lalung-lalo ngayong Pasko ang buhay bilang mahalaga at sagrado.

Sa Kapistahang ito, itinuturo sa atin ng halimbawa ng mga batang ito ang pagpapahalaga sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Lalung-lalo na sinasabi ng karamihan: “Ang Pasko ay para sa mga bata,” at tayong lahat ay may tungkuling itaguyod ang buhay ng bawat kabataan upang sila’y lumaki nang may sigla at katapatan sa pamamagitan ng pagtuturo ng katuwiran at kabutihan sa kanila. Nawa’y huwag nating ihasik ang lagim at karahasan sa kanila, kundi ang pagtatama ng mali, pagpapatawad, pagmamahal, atbp. sa lahat ng mga tao.

Reply

PATRICK CU December 27, 2020 at 11:56 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Edward C Ramirez December 28, 2020 at 5:25 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Liberty C.Baligod December 28, 2020 at 5:57 am

Salamat sa Diyos

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Francisco Azupardo December 28, 2020 at 8:02 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya.

Reply

Dong December 28, 2020 at 12:13 pm

Pinupuri ka namin mahal na hesukristo nazareno AMEN

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: