Sabado, Agosto 22, 2020

August 22, 2020

Pangkat ng mga pagdiriwang sa karangalan ng Mahal na Birhen

Isaias 9, 1-6
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.

Lucas 1, 26-38

UNANG PAGBASA
Isaias 9, 1-6

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Nakatanaw ng isang malaking liwanag
ang bayang malaon nang nasa kadiliman,
namanaag na ang liwanag
sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim.
Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang,
dinagdagan mo ang kanilang tuwa.
Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan,
tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan.
Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan
tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian.
Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila.
Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma,
ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin.
Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki
at siya ang mamamahala sa atin.
Siya ang Kahanga-hangang Tagapayo, ang Makapangyarihang Diyos,
Walang hanggang Ama, ang Prinsipe ng Kapayapaan.
Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan
ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari
upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman.
Isasagawa ito ng Makapangyarihang Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.
o kaya: Aleluya.

Dapat na magpuri ang mga alipin,
ang ngalan ng Poon ay dapat purihin.
Ang kanyang pangalan ay papurihan,
magmula ngayo’t magpakailanman.

Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.

Buhat sa silangan, hanggang sa kanluran,
ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay.
Siya’y naghahari sa lahat ng bansa,
lampas pa sa langit ang pagkadakila.

Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.

Walang makatulad ang Panginoong Diyos,
na sa kalangitan doon naluluklok;
buhat sa itaas siya’y tumutunghay,
ang lupa at langit kanyang minamasdan.

Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.

Mula sa alabok ang mga mahirap,
sa pagkalugami ay itinataas.
Sa mga prinsipe ay isinasama,
nagiging prinsipe ang mga lingkod n’ya.

Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.

ALELUYA
Lucas 1, 28

Aleluya! Aleluya!
Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya,
D’yos ay kapiling mo t’wina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 26-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon!” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2 3

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 4:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 17, 2020 at 7:56 pm

PAGNINILAY: Noong nakaraang Sabado (Agosto 15, 2020), ipinagdiwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat ng Mahal na Birheng Maria sa Langit. Dito natin nakita kung paanong inakyat si Maria sa langit nang buong katawa’t kaluluwa dahil siya ay ipinanganak ng walang kasalanan at tunay na kalugud-lugod ng ating Panginoong Diyos. Sa araw na ito, isang linggong nakalipas (7 araw nakalipas), ginugunita natin ang Pagka-Reyna ng Mahal na Ina. Ang kanyang pagiging reyna ng langit at lupa ay nasaksihan ni Apostol San Juan sa kanyang pangitain sa Aklat ng Pahayag: “Lumitaw sa langit ang isang kagilas-gilas na tanda: isang babaing nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan; ang ulo niya’y may koronang binubuo ng labindalawang bituin” (Pahayag 12:1). Ang kagandahan ni Maria ay nakasalaylay sa pagiging tunay na pinagpala ng Diyos.

Sa ating Ebanghelyo (Lucas 1:26-38), narinig natin kung paanong pinili siyang maging Ina ng Tagapagligtas na ang ating Panginoong Hesukristo. Nang marinig niya ang mensaheng dala ni Arkanghel San Gabriel, siya’y nagtaka dahil hindi niya alam na pipiliin siya. Subalit sinabi sa kanya ng Arkanghel na ang Diyos ay sumasainyo, at walang imposible sa kanya. Kaya tumugon si Maria at tinangaap ang kalooban ng Ama. Mula sa kanyang Fiat, nakita natin ang mga pagpapahalagang pananampalataya, pagpapakumbaba, at pagtatalima. Mula sa araw na iyon, sinunod niya ang dakilang kalooban, at isinilang niya si Hesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi dito natapos ang kwento. Ang kanyang pagtalima sa Diyos ay naging matatag noong siya’y tumayo sa paanan ng Krus ng kanyang Anak. Hindi siya naggalit o nagduda, kundi tinanggap nito at gusto rin na maging kanyang mga pagdurusa. Pagkatapos iyon, siya’y nasa ilalim ng pangangalaga ni Apostol San Juan, hanggang sa araw na siya’y iaakyat ng Diyos sa langit nang buong katawa’t kaluluwa. Dahil siya’y tunay na pinagpala, hinirang siya bilang Reyna ng Langit at Lupa.

Siya ay ang ating Inang gumagabay sa atin patungo kay Hesus, na kumukupkop sa atin patungo sa Ama. Kaya tularan natin ang halimbawa ni Maria sa ating araw-araw na pamumuhay. Hindi na kailangan tayo’y maging mga hari’t reyna, kundi magkakamit din natin ang buhay na walang hanggan sa langit. Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y isabuhay natin ang mga diwa ng pananampalataya, pagpapakumbaba, at pagtatalima sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos.

Reply

Jhenny August 22, 2020 at 7:19 am

Maraming salamat po mahal na Panginoon, Amen

Reply

Celine August 22, 2020 at 11:08 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Rachel Dela Cruz August 22, 2020 at 11:49 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

flor August 23, 2020 at 12:59 am

Salamat Po Panginoong Hesukristo Sapagkat Ikaw Ang Aming Gabay Sa pang-raw Araw Naming Pamumuhay. Amen

Reply

MARY JANE MENDOZA August 23, 2020 at 1:57 am

Salamat sa Diyos!!!!

Bakit wala na po pala yung closing sa audio

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: