Sabado, Agosto 22, 2020

August 22, 2020

Play

Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria
Sabado ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 43, 1-7a
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Mateo 23, 1-12

Memorial of the Queenship of the Blessed Virgin Mary (White)
Saturday of the Twentieth Week in Ordinary Time (II)

UNANG PAGBASA
Ezekiel 43, 1-7a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Doon, nakita kong dumarating mula sa silangan ang kaningningan ng Diyos ng Israel, parang ugong ng malaking baha. Nagliwanag ang lupa dahil sa kaningningang yaon. Ang pangitaing ito ay tulad ng nakita ko nang wasakin ang Jerusalem. Tulad din ito noong nakita ko sa Ilog Kebar. Ako’y sumubsob sa lupa. Ang nakasisilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng Espiritu at ipinasok sa patyo sa loob. Nakita kong ang buong templo’y punung-puno ng kaningningan ng Panginoon.

Magkatabi kaming nakatayo noong lalaki. Maya-maya, may narinig akong nagsasalita sa akin mula sa templo. Ang sabi, “Tao, ito ang aking trono, at ito ang tuntungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan.

Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

ALELUYA
Mateo 23, 9b. 10b

Aleluya! Aleluya!
Tayo’y may iisang Ama,
at guro nati’y iisa:
Si Kristo na Anak niya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 23, 1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyong, sinabi ni Hesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, “Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanang ng Kautusan ni Moises. Kaya’t gawin ninyo ang itinuturo nila at sndin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyo tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao; ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang-tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila’y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila’y pagpugayan sila sa mga liwasang-bayan, at tawaging guro. Ngunit kayo — huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong Guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyo tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong Tagapagturo, ang Mesias. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpakakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pangkat ng mga pagdiriwang sa karangalan ng Mahal na Birhen

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2 3

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 4:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 17, 2020 at 7:56 pm

PAGNINILAY: Noong nakaraang Sabado (Agosto 15, 2020), ipinagdiwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat ng Mahal na Birheng Maria sa Langit. Dito natin nakita kung paanong inakyat si Maria sa langit nang buong katawa’t kaluluwa dahil siya ay ipinanganak ng walang kasalanan at tunay na kalugud-lugod ng ating Panginoong Diyos. Sa araw na ito, isang linggong nakalipas (7 araw nakalipas), ginugunita natin ang Pagka-Reyna ng Mahal na Ina. Ang kanyang pagiging reyna ng langit at lupa ay nasaksihan ni Apostol San Juan sa kanyang pangitain sa Aklat ng Pahayag: “Lumitaw sa langit ang isang kagilas-gilas na tanda: isang babaing nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan; ang ulo niya’y may koronang binubuo ng labindalawang bituin” (Pahayag 12:1). Ang kagandahan ni Maria ay nakasalaylay sa pagiging tunay na pinagpala ng Diyos.

Sa ating Ebanghelyo (Lucas 1:26-38), narinig natin kung paanong pinili siyang maging Ina ng Tagapagligtas na ang ating Panginoong Hesukristo. Nang marinig niya ang mensaheng dala ni Arkanghel San Gabriel, siya’y nagtaka dahil hindi niya alam na pipiliin siya. Subalit sinabi sa kanya ng Arkanghel na ang Diyos ay sumasainyo, at walang imposible sa kanya. Kaya tumugon si Maria at tinangaap ang kalooban ng Ama. Mula sa kanyang Fiat, nakita natin ang mga pagpapahalagang pananampalataya, pagpapakumbaba, at pagtatalima. Mula sa araw na iyon, sinunod niya ang dakilang kalooban, at isinilang niya si Hesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi dito natapos ang kwento. Ang kanyang pagtalima sa Diyos ay naging matatag noong siya’y tumayo sa paanan ng Krus ng kanyang Anak. Hindi siya naggalit o nagduda, kundi tinanggap nito at gusto rin na maging kanyang mga pagdurusa. Pagkatapos iyon, siya’y nasa ilalim ng pangangalaga ni Apostol San Juan, hanggang sa araw na siya’y iaakyat ng Diyos sa langit nang buong katawa’t kaluluwa. Dahil siya’y tunay na pinagpala, hinirang siya bilang Reyna ng Langit at Lupa.

Siya ay ang ating Inang gumagabay sa atin patungo kay Hesus, na kumukupkop sa atin patungo sa Ama. Kaya tularan natin ang halimbawa ni Maria sa ating araw-araw na pamumuhay. Hindi na kailangan tayo’y maging mga hari’t reyna, kundi magkakamit din natin ang buhay na walang hanggan sa langit. Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y isabuhay natin ang mga diwa ng pananampalataya, pagpapakumbaba, at pagtatalima sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos.

Reply

Jhenny August 22, 2020 at 7:19 am

Maraming salamat po mahal na Panginoon, Amen

Reply

Celine August 22, 2020 at 11:08 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Rachel Dela Cruz August 22, 2020 at 11:49 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

flor August 23, 2020 at 12:59 am

Salamat Po Panginoong Hesukristo Sapagkat Ikaw Ang Aming Gabay Sa pang-raw Araw Naming Pamumuhay. Amen

Reply

MARY JANE MENDOZA August 23, 2020 at 1:57 am

Salamat sa Diyos!!!!

Bakit wala na po pala yung closing sa audio

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: