Lunes, Hulyo 27, 2020

July 27, 2020

Lunes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 13, 1-11
Deuteronomio 32, 18-19. 20. 21.

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Mateo 13, 31-35

Monday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (II) (Green)

UNANG PAGBASA
Jeremias 13, 1-11

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon, “Bumili ka ng mga damit-panloob na lino at iyong isuot ngunit huwag mong babasain.” Kaya’t bumili nga ako ng damit-panloob, ayon sa sinabi ng Panginoon, at isinuot ko. Muling nangusap sa akin ng Panginoon, “Pumunta ka sa Ilog Eufrates; hubarin mo ang damit-panloob, at iyong itago sa isang guwang sa bato.” Ginawa ko ang iniutos sa aking Panginoon at pagkatapos, ako’y umuwi.

Pagkaraan ng ilang araw, pinabalik niya ako sa Eufrates upang kunin ang mga damit-panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Eufrates at kinuha ko ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at di na pakikinabangan.

Muling nagsalita ang Panginoon, “Ganyan ang gagawin ko sa palalong Juda at Jerusalem. Sila’y hindi sumunod sa mga utos ko; lalo silang nagmatigas. Sumasamba pa sila at naglilingkod sa mga diyos-diyosan. Matutulad sila sa sirang damit-panloob na wala nang kabuluhan. Kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit-panloob, gayun ang hangad ko sa mga taga-Israel at taga-Juda – na sila’y mahigpit na kumapit sa akin. Ginawa ko ito upang sila’y maging karapat-dapat na bansang hinirang, at sa gayo’y papurihan nila’t parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang tumalima sa akin.”

SALMONG TUGUNAN
Deuteronomio 32, 18-19. 20. 21

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila,
ang Diyos na sa kanila’y nagbigay-buhay.
Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa diyos-diyosan
kaya’t kanyang itinakwil,
sila na itinuring niyang mga anak.

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Sinabi niya, “Tatalikdan ko sila,
tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin,
pagkat sila’y isang lahing masama, mga anak na suwail.

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

“Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos.
Ginalit nila ako dahil sa kanilang diyus-diyusan.
Kaya, paninibughuin ko rin sila at gagalitin,
sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin.”

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

ALELUYA
Santiago 1, 18

Aleluya! Aleluya!
Magulang nati’y D’yos Ama,
anak ng salita niya
tayong mga aning una.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 31-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Hesus sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito’y nagiging punongkahoy, anupat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito.”

Nagsalaysay pa siy ang ibang talinghaga. “Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, at umalsa ang buong masa.”

Sinabi ni Hesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:

“Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga,
ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalihim mula nang likhain ang sanlibutan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 20, 2020 at 10:40 pm

PAGNINILAY: Isinasalaysay ng Unang Pagbasa ang pagsusuot ni Propetang Jeremias ng damit-panloob. Ito’y iniutos ng Panginoon na isuot niya at dalhin sa may Ilog Eufrates upang itago sa guwang sa bato. Pinabalik rin siya ng Diyos upang kunin ang damit-panloob, ngunit ito’y naging luma at hindi nang pinakinabangan pa. Itong naglalarawan kung paano pinabayaan ng Diyos ang bayan ng Juda dahil sa kanilang pagkakasala, kayabangan, at pagmamatigas. Kaya nga sila’y sinakupan at itinapon sa Babilonia. Ngunit naging matapat pa rin ang Panginoon sa kanila nang payagan ng mga taga-Persia na mamuhay sa kanilang orihinal na pinanggalingan [bayan ng Juda].

Ang Ebanghelyo naman ay 2 parabula ni Hesus tungkol sa Paghahari ng Diyos: ang Butil na Mustasa at ang Lebandura. Sinasabi rito ng Panginoon na ang Paghahari ng Diyos ay katulad ng isang butil na mustasa na bagamat maliliit sa mga binhi ay kapag lumago ay ito’y nagiging pinakamalaking puno dahil may mapamumugaran ang mga ibon ng himpapawid sa kanyang mga sanga. Ang Kaharian ay katulad rin sa isang babaeng naghalo ng tatlong takal ng harina upang gumawa ng lebandura hanggang sa umalsa na ang masa nito. Ipinapahiwatig ng 2 parabula tungkol sa paglago ng Kaharian ng Diyos. Ito’y nagsimula rin sa mga maliliit na bagay hanggang ito’y lumaki at lumaganap. Higit pa ang Paghahari ng Diyos sa mga makamundong kaharian dahil dito’y matatagpuan ng tao ang pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan.

Ang Kahariang ito ay nasa piling natin kung ang mga 3 values na iyan ay naroroon, ngunit ang buong pagpapakita nito ay mangyayari pa sa katapusan ng mundo. Tayo’y bilang mga Kristiyano ay hindi lamang mamamayan ng ating lipunan, kundi tayo’y higit pa mga mamamayan ng Diyos. Ang ating Simbahan ay gumagabay sa atin kung paano nating tatanggapin ang Paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kunh tayo’y magpapakumbaba at magiging masunurin sa dakilang kalooban ng Panginoon, tayo’y kanyang patuloy na pagpapalain. At huwag po nating kalimutang ibahagi ang ating mga natanggap na biyaya sa ibang tao dahil iyan po ang ating misyon sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita tungkol ng Kaharian ng Panginoon.

Reply

Jerry July 27, 2020 at 8:54 pm

Salamat sa Diyos at pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Flor July 27, 2020 at 10:55 pm

PANGINOON at DIYOS, Dinggin po ninyo ang aming panawagan lalo po ninyo kaming Patatangin sa Pananampalataya at ingatan at bigyan ng proteksyon sa anumang uri ng makamundong gawain at higit sa lahat ilayo sa covid 19 na lalong pong nagpapahirap sa mga taong nadapuan nito, PAGINOON Maghimala ka sa bawat isa sa amin sa pagkat ikaw ang aming Sandigan at Gabay, alam po namin na walang imposible sa inyo ang lahat ay posible loobin mo lamang PANGINOON ay tiyak mapapasa amin ang Galak ang Saya at ang Papuri sayo PANGINOON.

Reply

Rachel Dela Cruz July 27, 2020 at 11:34 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:18 pm

Salamat sa Diyos!
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: