Lunes, Hulyo 27, 2020

July 27, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Tayo ay mga anak ng Diyos, subalit sa mapagpakumbabang-loob na panalangin, lumalapit tayo sa kanya bilang mga lingkod ng Kaharian na naglalayon lamang na gawin ang ating tungkulin. Hilingin natin sa kanya na palalimin pa ang ating pananampalataya.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya.

Ang mga Kristiyano at lahat ng nagpapahayag ng pananalig kay Kristo nawa’y umunlad sa pananampalataya at pag-ibig sa isa’t isa bilang tanda ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating personal na pananampalataya nawa’y umunlad at lubos nating kilalanin ang ating pagsandig sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nanlamig sa pananampalata at nawalan na ng pag-asa at puno ng pag-aagam nawa’y mabiyayaan ng bagong sigla upang panibaguhin ang kanilang pagtatalaga kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagdurusa nawa’y patuloy na manalig sa Diyos sa gitna ng hindi magandang kalusugan at karamdaman, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao na naglingkod sa Panginoon sa kanyang Kaharian dito sa lupa nawa’y tanggapin sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming Diyos, batid naming wala kaming magagawa kung aasa lamang kami sa aming sarili. Tulungan mo nawa kaming matibay na kumapit sa iyo sa pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong amingg Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 20, 2020 at 10:40 pm

PAGNINILAY: Isinasalaysay ng Unang Pagbasa ang pagsusuot ni Propetang Jeremias ng damit-panloob. Ito’y iniutos ng Panginoon na isuot niya at dalhin sa may Ilog Eufrates upang itago sa guwang sa bato. Pinabalik rin siya ng Diyos upang kunin ang damit-panloob, ngunit ito’y naging luma at hindi nang pinakinabangan pa. Itong naglalarawan kung paano pinabayaan ng Diyos ang bayan ng Juda dahil sa kanilang pagkakasala, kayabangan, at pagmamatigas. Kaya nga sila’y sinakupan at itinapon sa Babilonia. Ngunit naging matapat pa rin ang Panginoon sa kanila nang payagan ng mga taga-Persia na mamuhay sa kanilang orihinal na pinanggalingan [bayan ng Juda].

Ang Ebanghelyo naman ay 2 parabula ni Hesus tungkol sa Paghahari ng Diyos: ang Butil na Mustasa at ang Lebandura. Sinasabi rito ng Panginoon na ang Paghahari ng Diyos ay katulad ng isang butil na mustasa na bagamat maliliit sa mga binhi ay kapag lumago ay ito’y nagiging pinakamalaking puno dahil may mapamumugaran ang mga ibon ng himpapawid sa kanyang mga sanga. Ang Kaharian ay katulad rin sa isang babaeng naghalo ng tatlong takal ng harina upang gumawa ng lebandura hanggang sa umalsa na ang masa nito. Ipinapahiwatig ng 2 parabula tungkol sa paglago ng Kaharian ng Diyos. Ito’y nagsimula rin sa mga maliliit na bagay hanggang ito’y lumaki at lumaganap. Higit pa ang Paghahari ng Diyos sa mga makamundong kaharian dahil dito’y matatagpuan ng tao ang pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan.

Ang Kahariang ito ay nasa piling natin kung ang mga 3 values na iyan ay naroroon, ngunit ang buong pagpapakita nito ay mangyayari pa sa katapusan ng mundo. Tayo’y bilang mga Kristiyano ay hindi lamang mamamayan ng ating lipunan, kundi tayo’y higit pa mga mamamayan ng Diyos. Ang ating Simbahan ay gumagabay sa atin kung paano nating tatanggapin ang Paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kunh tayo’y magpapakumbaba at magiging masunurin sa dakilang kalooban ng Panginoon, tayo’y kanyang patuloy na pagpapalain. At huwag po nating kalimutang ibahagi ang ating mga natanggap na biyaya sa ibang tao dahil iyan po ang ating misyon sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita tungkol ng Kaharian ng Panginoon.

Reply

Jerry July 27, 2020 at 8:54 pm

Salamat sa Diyos at pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Flor July 27, 2020 at 10:55 pm

PANGINOON at DIYOS, Dinggin po ninyo ang aming panawagan lalo po ninyo kaming Patatangin sa Pananampalataya at ingatan at bigyan ng proteksyon sa anumang uri ng makamundong gawain at higit sa lahat ilayo sa covid 19 na lalong pong nagpapahirap sa mga taong nadapuan nito, PAGINOON Maghimala ka sa bawat isa sa amin sa pagkat ikaw ang aming Sandigan at Gabay, alam po namin na walang imposible sa inyo ang lahat ay posible loobin mo lamang PANGINOON ay tiyak mapapasa amin ang Galak ang Saya at ang Papuri sayo PANGINOON.

Reply

Rachel Dela Cruz July 27, 2020 at 11:34 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:18 pm

Salamat sa Diyos!
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: