Linggo, Agosto 2, 2020

August 2, 2020

Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 55, 1-3
Salmo 144, 8-9. 15-16. 17-18

Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

Roma 8, 35. 37-39
Mateo 14, 13-21

Eighteenth Sunday In Ordinary Time (A) (Green)
St. John Bapiste Marie Vianney Sunday

UNANG PAGBASA
Isaias 55, 1-3

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Narito ang tubig, mga nauuhaw.
Ang mga walang salapi ay
kumuha rito at bumili ng pagkain,
halikayo at bumili ng alak at gatas,
Bumili kayo, ngunit walang bayad.
Bakit ginugugol ang salapi
sa mga bagay na hindi nakabubusog?
Bakit inuubos ang pera
sa mga bagay na walang halaga?
Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko
at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain.
Pumarito kayo,
kayo ay lumapit at ako’y pakinggan,
makinig sa akin nang kayo’y mabuhay;
ako’y may gagawing walang hanggang tipan,
at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang
ipinangako ko kay David.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 8-9. 15-16. 17-18

Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag,
banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas.
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.

Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay
Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan.
Binibigyan sila nang sapat na sapat, hindi nagkululang;
anupa’t ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay.

Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa;
kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
Siya’y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao
sa sinumang taong pagtawag sa kanya’y tapat at totoo.

Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 35. 37-39

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak? Hindi! Ang lahat ng ito’y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos – pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 4, 4b

Aleluya! Aleluya!
Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal
na pagkaing kanyang bigay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 14, 13-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang marinig ni Hesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya’y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila’y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Hesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga maysakit na dala nila.

Nang dapit-hapon na’y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, “Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain.” “Hindi na sila kailangang umalis pa,” sabi ni Hesus. “Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain.” Sumagot sila, “Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin.” “Dalhin ninyo rito,” sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang limang tinapay at dalawang isda; tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis, at sila’y nakapuno ng labindalawang bakol ng hati-hating tinapay. May limanlibong lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 24, 2020 at 8:27 pm

Pagninilay: Isa sa mga natatanging lugar sa Banal na Lupain ng ating mga Kristiyanong Katolikong Romano ay ang Tabgha sa Galilea. Ito ay isang lugar malapit sa Dagat ng Tiberio, na kung saan ito yung bundok na pinadami ng ating Panginoong Hesukristo ang limang tinapay at dalawang isda para ipakain sa 5,000 na tao, partikular na ang mga lalaki (hindi binibiling ng lipunan ang mga babae at ang mga bata). Kung pupunta ka sa Simbahan diyan, makikita mo na apat lang ang mga tinapay ngunit dalawa ang mga isda. Minsan tinatanong natin: “Nasaan yung ikalimang tinapay?” Ang sagot diyan ay ang ating Panginoong Hesukristo, ang Tinapay ng Buhay, dahil siya ang nagpapakain at nagbubusog sa atin. Narinig natin sa mga Pagbasa natin ngayon ang grasya ng isang mga natatanging himala ni Kristo.

Sa Unang Pagbasa (Isaias 55:1-3), ito ay isang kalahati ng Ikalimang Pagbasa sa Magdamagang Pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (Isaias 55:1-11). Sinasabi ng Diyos na ang lahat ng mga nauuhaw ay lumapit sa tubig, at ang lahat ng mga nagugutom ay tanggapin ang kanilang mga pangangailangan. Ito ang tawag ng Diyos sa mga Israelita na sinasakop ng mga taga-Babilonia na sila’y lumapit at bumalik-loob sa kanya. Para sa atin, ito ay isang tawag din na tayo’y umasa sa Panginoon sa ating mga pangangailangan sa buhay.

Sa ating Ikalawang Pagbasa (Roma 8:35, 37-39), tinatanong at hinahamon tayo ni San Pablo: “Para sa iyo, ano ang naghihiwalay sa iyo mula sa pag-ibig ng Diyos at ni Kristo?” (Roma 8:35). At sinabi na walang magpapahiwalay sa atin mula sa dakilang pag-ibig. Ito ay isinalin ni Sr. Ma. Annunciata, SPC sa kanta na pinapangalan “Sinong Makapaghihiwalay?”.

Sa ating Ebanghelyo sa araw na ito (Mateo 14:13-21), nakita natin ang himala ng Pagdadami ng Limang Tinapay at Dalawang Isda. Ito ay nangyari dahil nahabag si Hesus sa madla, kaya itinuro niya ang Mabuting Balita sa kanila at pinaggaling ang mga maysakit. Isa pang kahabaging pangyayari ay ang pagkakainin ng mga tao. Walang pagkain ang mga tao, kaya isang batang lalaki ay nahabag at lumapit kay San Andres, na ang dala ay ang limang tinapay at dalawang isda. Kaya tinanggap ito ni Hesus at ipinabasbas niya, at naging madami para mabusog ang lahat. Ang himalang ito ay naghahanda sa pinakamataas na panalangin, ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya.

Ang Misa ay ang piging ng Diyos para sa atin, na tinatawag tayo para ibusog niya tayo sa mga pangangailangan natin sa pamamagitan ng ating mga panalangin, sa kanyang Salita at ang Katawan at Dugo ng kanyang Anak. Bawat Misa ay pinapakain tayo ng mga Salita at ng mga sakripisyo ni Kristo, kaya isabuhay natin ang mga mahahalagang aral ng Eukaristiya. Sa ating paglalakbay ng daang ito, nawa’y maging mahabagin tayo sa mga taong nangangailangan.

Reply

MU Francisco August 1, 2020 at 11:42 pm

Dito sa Metro Manila, hinaing Ng mga Mangagamot na ibalik na sa ECQ ang status Ng mga Tao. MAhirap sa mga Tao Ang sitwasyong Ito ngunit mas mahirap sa mga Mangagamot na malaman na patuloy Ang pagtaas Ng mga may kaso Ng Virus. Maawa Naman Tayo sa mga Mangagamot tulad ni Hesus. Sila ay pagod na pagod na sa paulit-ulit nilang ginagawa pero Wala silang magawa dahil Ito Ang kanilang ipinangakong bokasyon para sa mga Tao.

Kamusta ka na? Ang iyong Pamilya? Naiisip mo Rin ba Ang mga Frontliners? saAn mo ginagamit Ang mga perang meron ka ngayon? Isang paalala mula sa Unang Pagbasa sa ating lahat na sa gitna Ng Pandemya na tayo ay mag-isip Kung papaano gagamitin Ang pera sa Tama. Sana sa bawat paggamit natin sa perang pinaghirapan na ating magulang o sarili mong sikap ay mag-ugnay sa atin sa mga nangangailangan at sa Panginoong nagbigay Kung anong meron Tayo. Nawa’y matuto tayong magpasalamat at magbahagi Kung anong meron tayo ngayon.
Amen.

Reply

Flor August 2, 2020 at 11:55 pm

Panginoong Hesukristo Pinapuri ka namin at Dinadakila ka sapagkat ang Salita mo ang syang nagbibigay sa amin ng BUHAY at KALAKASAN sa panahon ng PANDEMYANG ito PANGINOON nawa’ y Maghimala ka na sa amin at Hawiin na po ninyo ang COVID 19 sa buong mundo at manumbalik na po ang SAYA at ang SIGLA ng bawat isa sa amin PANGINOONG HESUKRISTO.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: