Sabado, Agosto 8, 2020

August 8, 2020

Paggunita kay Santo Domingo, pari
Sabado ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Habacuc 1, 12 – 2, 4
Salmo 9, 8-9. 10-11. 12-13

Tanang sa ‘yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

Mateo 17, 14-20

Memorial of Saint Dominic, Priest (White)
Saturday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (II)

UNANG PAGBASA
Habacuc 1, 12 – 2, 4

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Habakuk

Hindi ba’t ikaw ay walang hanggan?
O Panginoon, Diyos na kabanal-banalan at walang kamatayan.
Itinalaga mo ang mga taga-Babilonia, upang kami’y parusahan
O Batong matibay, inilagay mo sila upang kami’y pahirapan.
Ikaw ay banal, ayaw mong tumingin sa kasamaan.
Hindi mo matatagalang tingnan ang kalikuan.
Bakit mo pinapayagan ang mga taksil?
Bakit mo pinababayaang apihin ang mga taong higit na matuwid kaysa kanila?
Ginagawa mo ang mga tao na parang mga isda sa dagat,
Gaya ng mga nilikhang gumagapang na walang namamahala sa kanila.
Iniaahon sila sa tubig sa pamamagitan ng bingwit,
hinuhuli ng lambat, at pinagsasama-sama;
pagkatapos, nagdiriwang sila at nagsasaya.
Kaya’t nag-aalay siya ng mga handog maging sa kanyang lambat at sinusuob niya ito ng mabangong kamanyang;
Sapagkat dahil dito’y nakapamumuhay siyang maginhawa,
at laging masagana ang kanyang pagkain.
Magpapatuloy ba siyang gumamit ng tabak
at walang awang papatay habang panahon?
Ako’y tatayo upang magbantay, at lalagay ako sa ibabaw ng kuta,
upang marinig ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin,
at kung ano ang isasagot niya aking daing.
At ito ang tugon ng Panginoon:
“Isulat mo ang pangitain;
isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato, upang madaling mabasa at ibalita sa lahat.
Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain;
mabilis na dumarating ang wakas – hindi ito maliliban.
Ngunit tiyak na magaganap, kung ito ma’y nagtatagal.
Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan,
ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 9, 8-9. 10-11. 12-13

Tanang sa ‘yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

Dapat kilalaning Haring walang hanggan itong Panginoon,
kanyang itinatag yaong kaniyang trono, upang doon humatol.
Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon
sa makatarungan niyang pagpapasiya, bilang isang hukom.

Tanang sa ‘yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

Ikaw, O Poon, ang tagapagtanggol ng api-apihan
sa gitna ng gulo at mga panganib ay kutang matibay;
lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan,
sapagkat wala pang dumulog sa iyo na ‘yong tinanggihan.

Tanang sa ‘yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

Suubin ng awit ng hari sa Sion – ang Diyos na Dakila,
ang ginawa niya’y ating ipagbunyi sa lahat ng bansa;
ang nahihirapa’y hindi nawawaglit sa kanyang gunita,
at ang nagpahirap sa kaawa-aawa’y kanyang sinusumpa.

Tanang sa ‘yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 17, 14-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Hesus at ang sabi, “Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki! Siya po’y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya’y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling.” Sumagot si Hesus, “Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo! Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata!” Pinagwikaan ni Hesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata’y gumaling agad.

Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Hesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, “Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?” Sumagot siya, “Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo: kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, ‘Lumipat ka roon!’ at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 7, 2020 at 9:52 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay tungkol sa hinaing ni propeta Habacuc dahil sa pagkawasak ng Judah at ang pagkaalipin ng bayan sa kamay ng Babilonia. Parang alam ng propeta na dahil sa kasalanan ng tao, ang masama ay pinarusahan, subalit nananalig siya na ang matuwid ay maliligtas. Kaya nagpakita sa kanya ang Panginoong nagsasabi na isulat niya ang mga nakikita niyang pangitain tungkol sa pag-asa na dala ng Diyos sa kanyang bayang nalulugmok sa kahirapan. Makikita natin dito na hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang bayan, lalung-lalo na ang mga taong matuwid. Kaya mayroong bagong pag-asa at bagong pagkakataon upang magkaroon pa ng panibagong buhay na matuwid at puno ng pananampalataya.

Ang Ebanghelyo naman ay ang sumusunod na kwento matapos ang Pagbabagong-Anyo ng Panginoon. May isang lalaking naghihingi ng tulong sa mga Apostol na pagalingin ang kanyang anak na inaalilo ng isang demonyo. Sinasabi rito na ang bata ay hinahagis ang sarili sa tubig at muntik nang mamatay sa apoy dahil sa masasamang espiritu na iyon. Ngunit hindi kaya ng mga Apostol na palayasin ang demonyo, kaya nakita ni Hesus ang kaganapan at nagmakaawa ang lalaki na tulungan siya. Subalit nakita ng Panginoon na maliit ang pananampalataya ng ama, kaya nagmakaawa muli rito na tulungan na mawala ang pag-aalinlangan. Dahil sa dasal na iyan ng lalaki, pinalayas ni Hesus ang demonyo at gumaling ang anak ng taong iyon. Nakita rin natin ang tanong ng mga Apostol kung bakit hindi nila ito makakayanan, na ang tugon naman ni Kristo ay ang ganitong sitwasyon ay makakagawa sa pamamagitan ng panalangin.

Ang kababalaghang ito ay isang kwento ng pananampalataya. Sa mga pagkakataong nag-aalinlangan tayo at parang nais nating sumuko, ang Panginoon ang nagpapaalala sa atin na patatagin natin ang ating pananampalataya sa Diyos nating Ama at sa kanya. Katulad ng lalaking ama sa Ebanghelyo, tayo rin ay nagdadasal na tulungan tayo ni Kristo na malampasan natin ang bawat pagdududa na palagi nating tignan ang magadang kinabukasan sa gita ng mga problema at pagsubok sa buhay. At sa pamamagitan ng pananampalatayang iyon, malilipat natin ang bundok ng mga makamundong alanganin upang palaging nakatuon tayo sa ating Diyos.

Reply

Rachel Dela Cruz August 8, 2020 at 9:40 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Flor August 9, 2020 at 12:13 am

Panginoon Nawa’y Maghimala Na Po Kayo Sa Amin At Pahupain Na Po Ninyo Ang Pandemic Na Aming Nararanasan Ngayon. AMEN

Reply

Dong August 9, 2020 at 6:06 am

Salamat panginoong hesukristo nazareno AMEN

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:13 pm

Salamat sa Diyos!
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: