Mga Pagbasa – Martes, Oktubre 8, 2019

October 8, 2019

Martes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Jonas 3, 1-10
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 7-8

Hiling nami’y ‘yong limutin tanang kasalanan namin.

Lucas 10, 38-42

UNANG PAGBASA
Jonas 3, 1-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas

Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas: “Pumunta ka sa Lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo.” Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. aabutin ng tatlong araw kung lalakaring pabagtas. Siya’y pumasok sa lungsod.

Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, “Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng apatnapung araw!” Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan.

Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninive: “Ito’y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man. Wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito’y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasiya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin.”

Nakita ng Diyos ang kanilang pagalikod sa kasamaan kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 7-8

Tugon: Hiling nami’y ‘yong limutin tanang kasalanan namin.

Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko’y Panginoon,
Panginoon, ako’y dinggin pagkat ako’y tumataghoy,
dinggin mo ang pagtawag ko’t paghingi ng iyong tulong.

Tugon: Hiling nami’y ‘yong limutin tanang kasalanan namin.

Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan,
lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan.
Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot,
pinatawad mo nga kami upang sa ‘yo ay matakot.

Tugon: Hiling nami’y ‘yong limutin tanang kasalanan namin.

Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos,
matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot,
lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos.
Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang,
ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan.

Tugon: Hiling nami’y ‘yong limutin tanang kasalanan namin.

ALELUYA
Lucas 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang sumusunod
sa salitang buhat sa D’yos
at namumuhay nang angkop.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 38-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaing nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaing ito’y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya’t lumapit siya kay Hesus at ang wika, “Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako.” Ngunit sinagot siya ng Panginoon, “Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito’y hindi aalisin sa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 7, 2019 at 10:22 pm

Pagninilay: Matapos ikinuwento ni Hesus ang Parabula ng Mabuting Samaritano (Ebanghelyo kahapon), siya ngayon ay bumisita sa bahay ng kanyang mga malalapit na kaibigang taga-Betania, sina Marta, Maria, at Lazaro na magkakapatid. Makikita dito ang kalakasan ni Hesus na harapin ang magaganap sa kanya na Misteryong Paskwal sa Jerusalem, at siya’y kinamustahan nina Marta at Maria. Sinasabi nga dito si Marta ay masipag na pinaghahandaan ang kakainan ng Panginoon, samantala si Maria ay nauupo sa paanan ng Panginoon habang nakikinig. Kaya sa sobrang pagkaabala ni Marta, sinabi niya kay Hesus na pag-utusan ang kanyang kapatid na tulungan siya. Ngunit alam ni Hesus ang kanyang mga abala sa paglilingkod sa bahay, at sinabi niya kay Marta na ang mas mahalaga ang kanyang presensiya sa kanyang bahay, na mismong si Maria ay ipinamalas nito. Ang presensiya ng Panginoon ay kapiling natin lalung-lalo tuwing tayo’y nagdadasal. Makikita natin sa Unang Pagbasa ang dakilang presensiya ng Diyos sa mga taong nagpapakababang-loob katulad ng mga tao sa Nineve na sa takot na maparusahan at taospusong nagsisi at nanumbalik-loob sa Diyos. Ito yung nais ng Panginoon na iparating sa galit na tauhan ni Propeta Jonas. Si Jonas ay isa ring larawan ng pagsisisi at pagpapanumbalik patungo sa Panginoon. tayo rin ay tinatawag na makita ang kanyang presensiya sa mga taong ating sinasalamuha at nakikita araw-araw kahit sa mga ordinaryo at ekstraordinaryong sitwasyon ng buhay. Nawa’y ipadama natin sa iba ang kagandahang-loob ng Diyos na lahat tayo ay mamuhay nang marangal at mabuti dito sa mundong ito, upang makamtan ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Nawa’y paglingkuran natin ang Panginoon katulad ng ginawa ni Marta, at makinig rin tayo sa kanyang mga mensahe katulad ng ginawa ni Maria.

Reply

Aida Ramirez October 8, 2019 at 6:49 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas October 8, 2019 at 7:19 pm

O Father, you are such a merciful. All praise and glory be Yours. May you send your Holy Spirit upon us, that we may always choose to do the things that are pleasing to you. And, if we failed, may you forgive us O my Lord! In Jesus’ name. Amen.

Reply

Rachel Dela Cruz October 8, 2019 at 11:03 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Celine October 9, 2019 at 3:32 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:40 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: