Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 10, 2019

October 10, 2019

Huwebes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Malakias 3, 13-20a
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Lucas 11, 5-13

UNANG PAGBASA
Malakias 3, 13-20a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias

“Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin,” sabi ng Panginoon. “Ngunit ang tanong ninyo, ‘Anu-ano ba ang sinabi namin?’ Sabi ninyo, ‘Walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo’y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamng iyon; ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan ngunit hindi sila napaparusahan.’”

Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. “Sila’y magiging akin,” sabi ng Panginoon. “Sa araw na ako’y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila, tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod.

“Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw n ayaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila,” sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama,
upang sundan niya ang kanilang payo’t maling halimbawa;
hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika’y
pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral,
ang utos ng Poon siyang binubulay sa gabi at araw.

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Ang katulad niya’y isang punongkahoy sa tabing batisan,
sariwa ang daho’t laging namumunga sa kapanahunan,
at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay.

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.
Ngunit ibang-iba ang masamang tao; ipa ang kawangis,
siya’y natatangay at naipapadpad kung hangi’y umihip.
Sa taong matuwid ay Panginoon ang s’yang mag-iingat,
ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak.

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

ALELUYA
Mga Gawa 16, 14b

Aleluya! Aleluya!
Kami’y iyong pangaralan
upang aming matutuhan
ang Salitang bumubuhay!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 5-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Ipalagay natin na ang isa sa inyo’y nagpunta sa isang kaibigan isang hatinggabi at nagsabi, ‘Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya!’ At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, ‘Huwag mo nga akong gambalain! Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang ibgyan kita ng iyong kailangan.’ Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo: Humingi kayo, at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makasusumpong; kumatok kayo, at ang pinto’y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi; nakasusumpong ang bawat humahanap; at binubuksan ang pinto sa bawat humahanap; at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya’y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit! Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 9 comments… read them below or add one }

Patrick Cu October 13, 2017 at 3:15 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez October 7, 2019 at 10:45 pm

Pagninilay: Karamihan sa tao ay napakasipag kapag nagtratrabaho o kaya nag-aaral. Ngunit sa kabila ng ating mga trabaho at edukasyon, mayroon pa ba tayong kaunting panahon upang mag-alay ng kahit isang munting panalangin sa Panginoon? Makikita natin sa Ebanghelyo kasunod ng pagturo ni Hesus ng Ama Namin sa kanyang mga alagad, nagbigay rin siya ng mga konkretong aplikasyon kung ano nga pa ang tamang pagtingin ng tao sa panalangin. Isa sa mga tanyag na pahayag niya ay tungkol sa “Ask, Seek, and Knock”. Kapag tayo’y nananalangin nang mataimtim, tayo’y humihiling upang makahanap ng mga kasagutan sa ating mga kahilingan. Tayo’y naghahanap ng mga kasagutan sa bawat dasal upang makasumpong ang anumang nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay. At tayo’y kumakatok sa pintuan ng Diyos upang ito’y mabuksan tuwing idinudulog natin ang ating mga panalangin sa kanya. Tinawag ni Hesus na “Ama” ang Diyos sapagkat itong Diyos na ito ay ang pinakadakila sa mga ama sa pagbibigay ng kaganapan sa panalangin ng bawat tao. Ito’y hindi katulad ng iilang tao na nagbibigay raw ng ahas sa kapwang nanghihingi imbes na tinapay, at nagbibigay raw ng alakdan sa kapwang nanghihingi imbes na itlog. Iba po talaga ang panalangin doon sa ordinaryong paghihingi ng mga bagay. Ito’y mas malalim pa na pakikiusap natin sa Panginoon upang magpuri sa kanya (Adoration), maghingi ng tawad sa ating mga pagkakasala at kakulangan (Contrition), magpasalamat sa kanyang mga biyaya kahit sa ibang tao (Thanksgiving), at maghiling ng mga bagay para sa ikakabuti ng karamihan (Supplication). Ang panalangin ay mahalagang bagay sa ating pananampalataya.

Reply

Arlin D. Mamales October 10, 2019 at 4:29 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez October 10, 2019 at 5:52 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas October 10, 2019 at 7:05 am

O God our Father, thank you for expressing your pity and love for us. Thank you for assuring us that you will take care of us. That if we week, we will find. If we ask, you will give what is good for us. Thank you loving Father, for not failing in your promises. Amen.

Reply

Celine October 10, 2019 at 1:11 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Michael October 10, 2019 at 2:16 pm

Malapad ang umaasa sa Panginoon tuwina!
Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Mchael October 10, 2019 at 2:18 pm

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:40 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: