Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 31, 2015

October 31, 2015

Play

Sabado ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma, 11, 1-2a. 11-12. 25-29
Salmo 93, 12-13a, 14-15. 17-18

Ang Poo’y di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

Lucas 14, 1. 7-11

Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 31, 2015
Sabado ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Roma, 11, 1-2a. 11-12. 25-29

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko: itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi! Ako’y isang Israelita – mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayang sa simula pa’y hinirang na niya.

Ibig bang sabihin ngayo’t natisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi! Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita – dahil sa katigasan ng kanilang ulo – umabot sa mga Hentil ang kaligtasan, nang sa gayo’y mangimbulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga Hentil, gaano pa kaya ang pagbabalik-loob nilang lahat!

Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito’y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuang-bilang ng mga Hentil. Sa gayun, maliligtas ang buong Israel, ayon sa nasusulat,

“Magbubuhat sa Sion ang Tagapaglitas,
papawiin niya ang kasaman sa lahi ni Jacob.
At ito ang magiging tipan ko sa kanila
pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan.”

Sa ikalalaganap ng Mabuting Balita, sila’y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga Hentil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila’y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 93, 12-13a, 14-15. 17-18

Tugon: Ang Poo’y di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral,
silang sa ’yo’y tumatanggap ng turo sa kautusan.
Pagkat sila’y magdaranas ng saglit na ginhawa,
hanggang yaong masasama’y mahulog sa hukay nila.

Tugon: Ang Poo’y di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

Ang lingkod ng Panginoo’y hindi niya iiwanan,
yaong mga hirang niya’y hindi niya tatalikdan;
mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan,
diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay.

Tugon: Ang Poo’y di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

Ano kayang mangyayari, kundi ako natulungan
nitong aking Panginoon? Marahil ang aking buhay
tahimik nang malilibing kasama ng mga patay.
Kapag aking nagunitang, “Ang paa ko’y dumudulas,”
dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako’y tumatatag.

Tugon: Ang Poo’y di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

MABUTING BALITA
Lucas 14, 1. 7-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Isang Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo; at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos.

Napansin ni Hesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya’t sinabi niya ang talinghagang ito: “Kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit anf nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, ‘Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito?’ Sa gayo’y mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, ‘Kaibigan, dini ka sa kabisera.’ Sa gayun, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: