Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 16, 2015

October 16, 2015

Biyernes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Efeso 1, 11-14
Salmo 32, 1-2. 4-5. 12-13

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Lucas 12, 1-7

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 16, 2015
Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Roma 4, 1-8

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating pinuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ti? Kung siya’y pinawalang-sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang magipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinabi ng Kasulatan: “Nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya’y pinawalang-sala ng Diyos.” Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang-sala sa makasalanan ay pinawalang-sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya’t tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang-sala nang di dahil sa mga gawa:

“Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na, at ang mga kasalana’y napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 31, 1-2. 5. 11
(Tugon: 7)

Tugon: Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan,
at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang;
mapalad ang taong sa harap ng Poon ay di naparatangan
dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nalinlang.

Tugon: Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

Ako ay lumapit sa iyong harapan at sala’y inamin,
ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim;
pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito sa iyo’y idaing,
at aking natamo ang iyong patawaf sa sala kong angkin.

Tugon: Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

Lahat ng matuwid at tapat sa Poon, magalak na lubos,
dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos;
sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya’y sumunod.

Tugon: Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

MABUTING BALITA
Lucas 12, 1-7

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samatalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo – ito’y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan.

“Sinabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impiyernon. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan!

Hindi ba ipinagbibili sa halagang dalawang pera lamang ang limang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila’y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo’y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa mga maya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: