Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 01, 2015

July 1, 2015

Play

Miyerkules ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 21, 5. 8-20
Salmo 33, 7-8. 10-11. 12-13

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Mateo 8, 28-34

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 01, 2015
Miyerkules ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Genesis 21, 5. 8-20

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Si Abraham ay sandaang taon nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaac, at nang ito’y awatin, naghanda nang malaki si Abraham.

Minsan, Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sara, sinabi kay Abraham, “Palayasin mo ang mag-inang iyan! Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan; si Isaac ang dapat magmana ng lahat!” Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham: “Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sara, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinasabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anank mong iyan kay Agar, at sila’y magiging isang bansa, yamang anak mo rin si Ismael.”

Kinaumagahan, ang mag-ina’y ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinamia ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Beer-seba. nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punongkahoy, at naupo nang may sandaang metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili: “Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak.” Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael.

Ito’y narinig ng Diyos, at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos: “Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi.” Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael; siya’y lumaki sa ilang ng Paran at naging mahusay na mangangaso.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 7-8. 10-11. 12-13

Tugon: Dukang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa,
sila’y iniligtas sa hirap at dusa.
Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos,
sa mga panganib, sila’y kinukupkop.

Tugon: Dukang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Matakot sa Poon, kayo, kanyang bayan,
nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay.
Kahit mga leon ay nagugutom din,
sila’y nagkukulang sa hustong pagkain;
ngunit ang sinumang ang Poon susundin,
sa anumang bagay hindi kukulangin.

Tugon: Dukang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Lapit, ako’y dinggin mga kaibigan
at kayo ngayo’y aking tuturuan
na ang Diyos ay dapat nating katakutan.
Ang buhay masaya at mahabang buhay,
di ba ninyo gustong inyong maranasan?

Tugon: Dukang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

MABUTING BALITA
Mateo 8, 28-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang dumating si Hesus sa ibayo, sa lupain ng mga Gadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila’y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kaya’t walang mangahas dumaan doon. Pagdaka’y sumigaw sila: “Ano ang pakialam mo sa amin, Anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?” Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo, “Kung kami’y palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon.” Sinabi ni Hesus, “Humayo kayo.” Kaya’t lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa, at nalunod.

Patakbong umuwi ng bawa ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdatin doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya’t lumabas ang buong bayan upang salubungin si Hesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya’y umalis sa kanilang lupain.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 2 comments… read them below or add one }

Angelita S. Maramba June 20, 2016 at 10:20 am

Wd just like to find out if you have already have readings for the Feast of our Mother of Perpetual Help? Am also looking for your readings for Thursday, June 23. Wd appreciate it very much if you can have the readings uploaded so that we could reflect on them at this early. God bless po always for your assistance.

Reply

Roxanne Pena June 20, 2016 at 11:58 am

Narito po ang mga pagbasa:

MGA PAGBASA – LUNES, HUNYO 27, 2016
Lunes sa Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
https://www.awitatpapuri.com/…/mga-pagbasa-lunes-hunyo-27-2…/

Amos 2, 6-10. 13-16
Salmo 49, 16bk-17. 18-19. 20-21. 22-23

Tinig ng D’yos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin.

Mateo 8, 18-22

MGA PAGBASA – HUWEBES, HUNYO 23, 2016
Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
https://www.awitatpapuri.com/…/mga-pagbasa-huwebes-hunyo-23…/

2 Hari 24, 8-17
Salmo 78, 1-2. 3-5. 8. 9

Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Mateo 7, 21-29

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: