Linggo, Pebrero 18, 2024

February 18, 2024

Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda Para sa Pasko ng Pagkabuhay (B)

Genesis 9, 8-15
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, iyong minamahal
ang tapat sa iyong tipan.

1 Pedro 3, 18-22
Marcos 1, 12-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

First Sunday of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Genesis 9, 8-15

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, “Ako’y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayun din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa pagligid ninyo – mga ibon, maaamo’t maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo: Kailanma’y hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig.” Sinabi pa ng Diyos, “Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop: Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahag-hari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, iyong minamahal
ang tapat sa iyong tipan.

Ang kalooban mo’y ituri, O Diyos,
ituro mo sana sa aba mong lingkod;
ayon sa matuwid, ako ay turuan
ituro mo, Poon, ang katotohanan;
Tagapagligtas ko na inaasahan.

Poon, iyong minamahal
ang tapat sa iyong tipan.

Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas,
at ang kabutihang noon pa’y nahayag.
Pagkat pag-ibig mo’y hindi nagmamaliw,
ako sana, Poon, ay alalahanin!

Poon, iyong minamahal
ang tapat sa iyong tipan.

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga salari’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siya yaong gabay,
at nagtuturo ng kanyang kalooban.

Poon, iyong minamahal
ang tapat sa iyong tipan.

IKALAWANG PAGBASA
1 Pedro 3, 18-22

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Pinakamamahal kong mga kapatid:
Si Kristo’y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat – ang walang kasalanan para sa mga makasalanan – upang iharap kayo sa Diyos. Siya’y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritung nakabilanggo. Iyan ang mga espiritung ayaw sumunod nang sila’y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito’y iilang tao – wawalo – ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at ngayo’y nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Mateo 4, 4b

Ang tao ay nabubuhay
hindi lamang sa tinapay
kundi sa Salitang mahal
mula sa bibig na banal
ng Ama Dating Maykapal.

MABUTING BALITA
Marcos 1, 12-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng apatnapung araw, na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon ngunit si Hesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel.

Pagkatapos dakpin si Juan, si Hesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang Mabuting Balitang mula sa Diyos: “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balita ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 16 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 8, 2021 at 8:37 pm

PAGNINILAY: Tuwing Unang Linggo ng Kuwaresma, ang Mabuting Balita ay palaging tungkol sa Pagtukso sa ating Panginoong Hesukristo sa Disyerto. Ngunit ang Mabuting Balita para sa araw na ito ngayong Taon B (Marcos 1:12-15) ay maiksi lamang. Kung ibinigay nina San Mateo at San Lucas ang mga buong detalye ng pangyayaring ito, maiksi lang ang mga detalyeng ibinigay ni San Marcos. Ngunit kung babasahin natin muli ang Mabuting Balita ngayon, may ibang kahulugan kung bakit hindi sinulat ng mangangaral ang buo detalye ng pangyayaring iyon. Binigyang-diin ni San Marcos na ang Espiritu Santo ay nagdala kay Hesus sa disyerto para sa apatnapung araw ng pag-aayuno. Itong Espiritu ay ang kalapating bumaba sa Panginoon mula sa langit pagkatapos binyagan ni San Juan Bautista (Marcos 1:9-11). Isinalaysay rin na si Hesus ay nakapiling ng mga mabangis na hayop, ngunit gaya ng sinabi ng dalawang mangangaral ng dalawang Ebanghelyo sa Banal na Kasulatan, siya ay ginabayan ng mga anghel mula sa langit.

Bakit nga ba nag-ayuno si Hesus sa disyerto nang apatnapung araw? Sa Lumang Tipan, mababasa natin ang paglalakbay ng mga Israelita, na mga kalipi ni Abraham, sa Disyerto ng Sinai nang apatnapung taon, mula sa pagkalikas mula sa pagkaalipin sa Egipto hanggang sa pagkarating sa Lupang Pangako. Dito naranasan nila ang matinding paglalakbay, dahil nakaranas sila ng matinding gutom, matinding uhaw, at matinding tag-init. Kaya sinubukan nila ang ating Panginoong Diyos dahil gusto nila ng mga patunayan na siya ay nasa piling nila. Kahit gustong parusahan ng Diyos sila, hindi niya pwede magawa iyan dahil itinuring niya sila bilang kanyang bayang pinili, at si Moises ay ang kanyang dakilang tagapaglingkod. Sa pagkalipas ng apatnapung taong paglalakbay sa disyerto, naratnan ng mga Israelita ang Lupang Pangakong umaapaw ng gatas at pulot. Dito natuto sila magtiwala kay Yahweh sa mga panahon ng pagsubok at pang-araw-araw na gawain. Sa Bagong Tipan naman, naranasan ng ating Panginoong Hesukristo ang parehong sitwasyon, ngunit nagtagal lamang ng apatnapung araw. Hindi siya nagreklamo at hindi niya pinayagang matuksuhan ni Satanas dahil alam niya na kailangan niyang tuparin ang misyong ibinigay sa kanya ng Ama.

Ang kanyang pag-aayuno ay isang espirituwal at pisikal na paghahanda ng kanyang Pagpaparangal ng Mabuting Balita. Ito rin ay isang paghahanda sa pinakadakilang pagdurusa sa kasaysayan ng mundo, ang Misteryong Paskwal, na kung saan dito niya matutuparan ang kalooban ng Diyos para sa ating kaligtasan. Bilang paggunita sa Panahon ng Kuwaresma, tayo ay inaanyayahan na magkaroon ng panibagong buhay, pusong magpakumbaba, at magandang pananaog sa ating buhay-Kristiyano. Dinggin natin ang panawagan ng ating Panginoong Hesukristo: “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balitang ito” (Marcos 1:15).

Sa loob ng apatnapung araw, tayo ay gumawa ng mabubuti sa mga kapwa natin. At araw-araw, kahit hindi sumapit ang isang takdang panahon, huwag nating kalimutan ang mga mahahalagang aral sa ating buhay-Kristiyano. Sa ating paglalakbay sa daan ng Kuwaresma, nawa’y iwasan natin ang pagtukso sa kasamaan at maging matapat sa Panginoon, at makibahagi sa Mabuting Balita sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga mahahalagang aral nang buong puso.

Reply

Roy Angelo B. Villarico February 17, 2024 at 9:12 pm

Pinupuri Ka Namin Panginoong Hesukristo…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Mar Gonzales February 18, 2024 at 4:18 am

amen

Reply

Jason Bital February 18, 2024 at 5:31 am

Amen

Reply

Ma. Luisa L. Belardo February 17, 2021 at 10:15 pm

Praise the Lord. Nawa maisabuhay natin ang mga aral ni Kristo. Maging madasalin, magsakripisyo at tumulong sa nangangailangan ng tulong, maging mapagpakumbaba at umiwas sa pag gawa ng mga kasalanan. Amen

Reply

Sherwin D. Yanoria February 21, 2021 at 6:49 am

Kumbaga sa basketball last 2 minutes na. Ilang saglit na lang at matatapos na ang laro, kaya ginagalingan na ng mga manlalaro. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balita ito.” Talagang mahal na mahal tayo ng Diyos, ayaw niya ng may mapapahamak. Kaya nagbibigay siya ng hudyat upang tayo ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ito ang paraan upang tayo ay makasama niya sa kabilang buhay. Ibinigay na niya ang lahat: mabuting balita, babala at maging ang kanyang sariling buhay. Ito na ang pinaka mainam na patotoo para sa kaharian ng Diyos. Kaya nawa’y masimulan na ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan.

Reply

Francisco Azupardo February 15, 2024 at 9:44 pm

Purihin ang Panginoong Hesus Nazareno ngayon at magpakailanman. Amen!

Reply

Emmanuel Vergara February 16, 2024 at 8:29 pm

ika-18 ng Pebrero
AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Mateo 4, 4b

Ang tao ay nabubuhay
hindi lamang sa tinapay
kundi sa Salitang mahal
mula sa bibig na banal
ng Ama DATING Maykapal.

Magandang gabi po!

Mukhang mali ang salitang “dating,” baka po “nating.”

Maraming salamat po!

Reply

Mel Mendoza February 17, 2024 at 12:09 pm

Ang pagbasa sa Ebanghelyo ay pagpa-paalala sa ating lahat na tayo ang dapat lumayo sa tukso at kailanman hindi tayo ang lalayuan nito. Sa apatnapung araw ng ating paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus makakatulong upang lumayo sa atin si satanas sa pamamagitan ng taus sa pusong pananalangin, pagaayuno, at pagkakawang-gawa. Ito ay mga gawaing nagpapabanal at naglalapit sa atin sa Diyos. Hindi magkakaroon ng puwang ang mga gawaing masama kung isasagawa at isasabuhay natin mga gawaing makalangit. Kung laging pinakikinggan ang mga panukala ng Diyos maitataboy natin ang tukso.

Ang pagbubuhos ng maraming oras sa pananalangin ay pinaiigting nito ang pakikipagusap sa Diyos. Ganun din ang pagliban at pagtalikod sa mga bagay na kinahuhumalingan ay nagbubuklod ito ng pakiki-isa sa mga gawain pagsasakripisyong maka-Diyos na katulad na ginawa ni Hesus. Ang pagbabahagi ng hindi galing sa sobra ng pangangailangan ito ay pagbibigay ng sarili sa kapwa na ikinararangal ng Diyos. Ang paghahandog ng kusang loob at pagpapakita ng kababaang loob, awa’t habag ito ang diwa ng misteryo ng Paskuwa na ginanap ng Panginoong Hesus upang ipakita Niya ang labis na pag-ibig sa sangkinapal.

Nawa’y maitaboy natin ang tukso sa pamamagitan ng pagganap ng mga gawaing nagpapabanal na kapara ng ginawa ng Panginoong Hesukristo- ang tunay na tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan.

Reply

Mel Mendoza February 17, 2024 at 3:52 pm

“Pagsisihin ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balita”. Ito ay ang mga huling katagang isinulat ni San Marcos sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ngayon ay ang unang Linggo kasunod ng Miyerkules ng Abo at sa unang araw ng Kuwaresma ito ang Salita na sinasambit ng mga pari habang ginuguhit ang hugis na krus na abo sa mga noo ng mga mananampalataya. At kasabay nito ang itinurong apatnapung araw na paghahanda sa Misteryo ng Paskuwa- ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang paghahandang ito ay ang mga banal na gawain na dapat ganapin- ang pananalangin, pagaayuno, at ang pagkakawang-gawa.

Tuwing unang araw ng Linggo kasunod ng Miyerkules ng Abo ang Mabuting Balita ay naka-tuon sa panunukso ni satanas kay Hesus ng Siya ay dalhin ng Espiritu ng Diyos sa ilang na lugar pagkatapos ng pagbibinyag sa kanya ni San Juan Bautista na ang kasama niya ay ang mababangis na hayup at mga anghel na nanggaling sa langit upang si Hesus ay tulungan.

Habang nasa ilang na lugar makatatlong beses tinukso ang Panginoon ng diyablo sa pamagitan mismo ng paggamit ng mga salita ng Diyos na naisulat ng detalyado sa Ebanghelyo ni San Lucas 4:3-12.
Una, 4:3 “Yamang Ikaw ang Anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay”. Sumagot si Hesus hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat Salita ng Diyos;
Pangalawa, Lucas 4:5-8. 5.”Dinala siya ng diyablo sa isang mataas na bundok. Ipinakita sa kaniya ang lahat ng paghahari sa sanlibutan… 6. Sinabi ng diyablo sa kaniya : “Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kanilang kaluwalhatian….7. Kung Ikaw ay sasamba sa akin, ang lahat ng mga ito ay magiging iyo”. 8. “Sinagot siya ni Hesus at sinabi: Lumayo ka satanas! Ito ay nasusulat Dapat mong sambahin ang Panginoong mong Diyos at Siya lamang ang dapat mong Diyos, at Siya lamang ang dapat mong paglilingkuran”.
Pangatlo, 9-12. “Dinala ng diyablo si Hesus sa Jerusalem at inilagay sa taluktok ng templo. Sinabi sa kaniya: Yamang Ikaw ang Anak ng Diyos, magpatihulog ka uutasan Niya ang kanyang mga anghel patungkol sa iyo upang ingatan ka ng mabuti…… 12. Nasusulat winika ni Hesus: Huwag mong tuksuhin ang Panginoong mong Diyos.

Ang lahat ng uri ng tukso at panunukso ay naglalaman ito ng mga huwad na pangako at panandaliang aliw lamang. Katulad ng panunukso ng diyablo kay Hesus na mga Salita ng Diyos mismo ang ginamit na ang layunin ng diyablo ay hindi malalabag ni Hesus ang mga ito at ang mga panlalansi hindi nagtagumpay. Ganun din gagamit ang diyablo ng lahat ng mga salitang aakit sa tao na magkaroon ng pagda-dalawang isip para bumigay at gumawa ng kasalanan katulad ng tagpo sa aklat ng Genesis kung paano natukso si Adan at Eva ng ahas sa paraiso.

Sa paglalagum, ang pagbasa sa Ebanghelyo ay malakas na babala na umiwas sa tukso sapagkat kailanman hindi ito ang iiwas sa tao at sumunod sa ipinangaral sa Banal na Kasulatan, maging pamagmatyag sa lahat ng oras lalo higit kung nasa oras ng kahinaan upang hindi mahulog sa pamang-akit na patibong ng diyablo. Manatili na laging naka-angkla sa mga ipinahahayag na mga sa Salita ng Diyos at magbagong buhay at manampalataya sa Mabuting Balita ng Kaligtasan. Katulad ng lugar na ilang na mapanganib at pinamumugaran ng mga mababangis na hayup, ganun din ang buhay natin dito sa mundo ito ay maihahambing din sa lugar na ilang na laging may nakaumang na panganib at kapahamakan ng katawan at kaluluwa-‘mga impluwensya na hatid ng mundo tulad ng mga ambisyon, mga bisyo, mga paninira ng kapwa, pagmamalabis sa kapangyarihan, mga pita ng laman, kahalayan atbp. na maaring umagaw ng pananampalataya sa Diyos. Lahat ng mga ito ay mapagtatagumpayang maiwasan lamang sa tulong at biyaya ng Diyos kung Siya ay ating pahihintulan na manahan sa ating mga buhay. Ang konsolasyon ay pinadalhan tayo ng Diyos ng mga anghel na nagmula sa langit upang gabayan at ikubli tayo sa lahat ng mga panganib, at kailanman hindi tayo iiwanan ng Diyos na tulad ng mga ulila susugiin Niya ang Espiritu para tayo ay aliwin sa lahat ng ating mga hilahil na pinagdadaan.

Reply

Jess C. Gregorio February 17, 2024 at 8:41 pm

Pagninilay sa Mabuting Balita ni Jess C. Gregorio:

Ang buhay ay may pagka sunod-sunod. Nakatakda ang mga nais mangyari ng Diyos. Ang nagsasabi ng mga dapat mangyari ay ang Espiritu ng Diyos. Pero may free will ang bawa’t isa. Nasa atin kung susunod tayo o hindi. At kung sakali mang nagpaubaya tayo ay gagalaw ang kalaban, ang demonyo, para hadlangan tayo. May panahon upang subukan ang lahat ng plano, kung gaano kalakas ang mga isinugo, at ito ay ang panahon gaya ng apatnapung araw sa ilang na pinagdaanan ni Kristo. Sa panahong ito akala natin ay malakas na tayo at sigurado na ang misyon na susuungin sa pagtupad ng ating tungkulin. Ngunit hindi pa tayo pagbibigyan at halos ang lahat ng plano na ating pakiwari na gusto ng langit ay hindi makakamit. Hindi lang ang demonyo sa sarili natin kundi pati ang mga demonyong sinasabing maiilap na hayop na nasa mga mapagpanggap. Ngunit hindi tayo masasaktan dahil sa mga anghel na naka antabay. Mistulang mahina at napapahiya pero ang lakas ng Panginoon ay sadyang hindi mapagkakaila. Pati kalaban ay namamangha, napapatanong pa kung ikaw ba talaga ang naitadhana. Magkakaroon ng hudyat ang pagsisimula, gaya ng pagkahuli ni Juan Bautista, ito na ang oras na kailangan punuan ang nawala, sa ganang kay Kristo ay simula na ng trabaho. Ganito ang mga mangyayari sa buhay ng tao, hindi lang sa normal na buhay, ito man ay totoo sa ating bokasyon o ating serbisyo. May panahon ang lahat. May tamang oras na dapat. May mga hudyat na mangyayari upang ang plano ng Diyos ay mamayani. Malalaman lang lahat natin mga ito kung tayo ay magiging sensitibo sa mga galaw ng Espiritu. Siya ang magtuturo ng lahat na totoo. Mag ingat sa libadura ng mga pariseo. Karaniwang sila ang gumagawa ng mga pagkalito.

Reply

Malou Castaneda February 17, 2024 at 10:10 pm

PAGNINILAY
Ang Kuwaresma ay isang panahon kung saan hinihiling sa atin na dumalo sa isang uri ng retreat. Kapag nag-iisip tayo ng isang retreat, madalas nating isipin na lumayo sa normal na gawain ng buhay patungo sa isang espesyal na lugar kung saan mayroong
ibang nakagawian. Sa Ebanghelyo, si Hesus ay itinulak ng Espiritu sa ilang, sa isang lugar kung saan Siya nag-iisa, malayo sa mga kakapalan ng tao. Apatnapung araw siyang nanatili doon, na siyang haba ng panahon ng ating Kuwaresma. Para sa atin, ang Kuwaresma ay hindi nangangahulugan na nagbabago ang ritmo ng ating buhay. Ang mga pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay ay hindi nababawasan; hindi tayo makakalabas sa kaparangan. Kailangan nating mabuhay sa Kuwaresma sa gitna ng buhay: ang retreat sa Kuwaresma ay hindi literal na nangangahulugan ng pag-atras sa buhay, sa pisikal na kahulugan. Nangangahulugan ito na sinusubukan natin na maging mas mapagnilay sa sarili. Maaaring mas mabuting sabihin na ang Kuwaresma ay isang panahon kung saan tayo ay tinawag upang maging mas madasalin. Sa panalangin, inaanyayahan natin ang Panginoon na ipakita sa atin ang mga bahagi ng ating buhay na hindi talaga naaayon sa tawag ng Ebanghelyo at hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong magbago para sa mas mabuti kung saan iyon kinakailangan.

Panginoong Hesus, tinatanggihan namin si satanas, at ang lahat ng kanyang mga gawa at walang laman na mga pangako, upang kami ay mabuhay sa kalayaan ng mga anak ng Diyos. Amen.
***

Reply

Celine loveko February 18, 2024 at 4:07 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Jess C. Gregorio February 18, 2024 at 5:11 am

Pagninilay sa Mabuting Balita ni Jess C. Gregorio:

Ang buhay ay may pagka sunod-sunod. Nakatakda ang mga nais mangyari ng Diyos. Ang nagsasabi ng mga dapat mangyari ay ang Espiritu ng Diyos. Pero may free will ang bawa’t isa. Nasa atin kung susunod tayo o hindi. At kung sakali mang nagpaubaya tayo ay gagalaw ang kalaban, ang demonyo, para hadlangan tayo. May panahon upang subukan ang lahat ng plano, kung gaano kalakas ang mga isinugo, at ito ay ang panahon gaya ng apatnapung araw sa ilang na pinagdaanan ni Kristo. Sa panahong ito akala natin ay malakas na tayo at sigurado na ang misyon na susuungin sa pagtupad ng ating tungkulin. Ngunit hindi pa tayo pagbibigyan at halos ang lahat ng plano na ating pakiwari na gusto ng langit ay hindi makakamit. Hindi lang ang demonyo sa sarili natin kundi pati ang mga demonyong sinasabing maiilap na hayop na nasa mga mapagpanggap. Ngunit hindi tayo masasaktan dahil sa mga anghel na naka antabay. Mistulang mahina at napapahiya pero ang lakas ng Panginoon ay sadyang hindi mapagkakaila. Pati kalaban ay namamangha, napapatanong pa kung ikaw ba talaga ang naitadhana. Magkakaroon ng hudyat ang pagsisimula, gaya ng pagkahuli ni Juan Bautista, ito na ang oras na kailangan punuan ang nawala, sa ganang kay Kristo ay simula na ng trabaho. Ganito ang mga mangyayari sa buhay ng tao, hindi lang sa normal na buhay, ito man ay totoo sa ating bokasyon o ating serbisyo. May panahon ang lahat. May tamang oras na dapat. May mga hudyat na mangyayari upang ang plano ng Diyos ay mamayani. Malalaman lang lahat natin mga ito kung tayo ay magiging sensitibo sa mga galaw ng Espiritu. Siya ang magtuturo ng lahat na totoo. Mag ingat sa libadura ng mga pariseo. Karaniwang sila ang gumagawa ng mga pagkalito. Karaniwang plano ng mga tao.

Reply

Joshua S. Valdoz February 18, 2024 at 10:23 am

PAGNINILAY: Tuwing Unang Linggo ng Kuwaresma, ang Mabuting Balita ay palaging tungkol sa Pagtukso sa ating Panginoong Hesukristo sa Disyerto. Ngunit ang Mabuting Balita para sa araw na ito ngayong Taon B (Marcos 1:12-15) ay maiksi lamang. Kung ibinigay nina San Mateo at San Lucas ang mga buong detalye ng pangyayaring ito, maiksi lang ang mga detalyeng ibinigay ni San Marcos. Ngunit kung babasahin natin muli ang Mabuting Balita ngayon, may ibang kahulugan kung bakit hindi sinulat ng mangangaral ang buo detalye ng pangyayaring iyon. Binigyang-diin ni San Marcos na ang Espiritu Santo ay nagdala kay Hesus sa disyerto para sa apatnapung araw ng pag-aayuno. Itong Espiritu ay ang kalapating bumaba sa Panginoon mula sa langit pagkatapos binyagan ni San Juan Bautista (Marcos 1:9-11). Isinalaysay rin na si Hesus ay nakapiling ng mga mabangis na hayop, ngunit gaya ng sinabi ng dalawang mangangaral ng dalawang Ebanghelyo sa Banal na Kasulatan, siya ay ginabayan ng mga anghel mula sa langit.

Bakit nga ba nag-ayuno si Hesus sa disyerto nang apatnapung araw? Sa Lumang Tipan, mababasa natin ang paglalakbay ng mga Israelita, na mga kalipi ni Abraham, sa Disyerto ng Sinai nang apatnapung taon, mula sa pagkalikas mula sa pagkaalipin sa Egipto hanggang sa pagkarating sa Lupang Pangako. Dito naranasan nila ang matinding paglalakbay, dahil nakaranas sila ng matinding gutom, matinding uhaw, at matinding tag-init. Kaya sinubukan nila ang ating Panginoong Diyos dahil gusto nila ng mga patunayan na siya ay nasa piling nila. Kahit gustong parusahan ng Diyos sila, hindi niya pwede magawa iyan dahil itinuring niya sila bilang kanyang bayang pinili, at si Moises ay ang kanyang dakilang tagapaglingkod. Sa pagkalipas ng apatnapung taong paglalakbay sa disyerto, naratnan ng mga Israelita ang Lupang Pangakong umaapaw ng gatas at pulot. Dito natuto sila magtiwala kay Yahweh sa mga panahon ng pagsubok at pang-araw-araw na gawain. Sa Bagong Tipan naman, naranasan ng ating Panginoong Hesukristo ang parehong sitwasyon, ngunit nagtagal lamang ng apatnapung araw. Hindi siya nagreklamo at hindi niya pinayagang matuksuhan ni Satanas dahil alam niya na kailangan niyang tuparin ang misyong ibinigay sa kanya ng Ama.

Ang kanyang pag-aayuno ay isang espirituwal at pisikal na paghahanda ng kanyang Pagpaparangal ng Mabuting Balita. Ito rin ay isang paghahanda sa pinakadakilang pagdurusa sa kasaysayan ng mundo, ang Misteryong Paskwal, na kung saan dito niya matutuparan ang kalooban ng Diyos para sa ating kaligtasan. Bilang paggunita sa Panahon ng Kuwaresma, tayo ay inaanyayahan na magkaroon ng panibagong buhay, pusong magpakumbaba, at magandang pananaog sa ating buhay-Kristiyano. Dinggin natin ang panawagan ng ating Panginoong Hesukristo: “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balitang ito” (Marcos 1:15).

Sa loob ng apatnapung araw, tayo ay gumawa ng mabubuti sa mga kapwa natin. At araw-araw, kahit hindi sumapit ang isang takdang panahon, huwag nating kalimutan ang mga mahahalagang aral sa ating buhay-Kristiyano. Sa ating paglalakbay sa daan ng Kuwaresma, nawa’y iwasan natin ang pagtukso sa kasamaan at maging matapat sa Panginoon, at makibahagi sa Mabuting Balita sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga mahahalagang aral nang buong puso.

Reply

RFL February 18, 2024 at 9:44 pm

Si Hesus. Isang taong katulad natin. Anak ng Tao base sa propesiya ni Propeta Daniel at sa pagpapakilala ni San Marcos sa Kanya. Ang tao na bagamat tinukso rin ay hindi nagpatalo kay Satanas kailanman. Ang Anak ng Tao na pinagsilbihan ng mga anghel sa Kanyang pag-aayuno. Sino sa atin ang hindi kailanman natalo ni Satanas? Wala siguro.

Noong panahong nangaral si Hesus, Siya mismo ang nagsabi na malapit na ang kaharian ng Diyos. Sa totoo lang, ang Hari ang Siyang nagpunta sa Kanyang mga nasasakupan. Dumating ang Anak ng Tao para magserve. Anong pribilehiyo itong ibinigay sa atin ng Panginoon para Siya ay magsilbi sa atin! Alam natin ang nangyari at ito nga ang ating inaalala at ipinagdiriwang ngayong panahon ng Kuwaresma—ang sakripisyo ni Kristo para sa kaligtasan ng mga tao. Ito ang Mabuting Balita! Ito ang Mabuting Balita na deserving of all our faith. Ito ang Mabuting Balita na nararapat nating ishare sa ating mga mahal sa buhay at mga kakilala at hindi kakilala. Sapagkat ang kasalanan na dapat nating bayaran, ay binayaran na ni Hesus. at hindi lang yun, bukod sa binayaran Niya ay inangkin pa tayong mga Anak ng Diyos. Lahat ng ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao.

Ang ating itutugon dito? Pagtalikod sa ating kasalanan at pagbabalik-loob sa Diyos! Bumalik na tayo sa Kanya. The rest of our good deeds can follow. Ang gusto ng Diyos ay ang puso nating hinahanap Siya at gusto Siyang makatagpo. Huwag tayong maging katulad ni Adan at Eba na nagtago sa Diyos matapos nilang marealize na nagkasala sila. Mahal tayo ng Diyos. Ang gusto Niya ay ang maging totoo tayo sa Kanya at magbalikloob. Napawi na ang Kanyang nagpupuyos na galit, tayo ay tinuturing Niyang anak dahil kay Hesu-Kristo. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: