Miyerkules, Marso 22, 2023

March 22, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ikaapat na Linggo ng Kuwaresma
Miyerkules

Habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingin natin ang lakas at pananampalataya upang makasunod sa kanyang kalooban.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, Ikaw ang lahat sa amin.

Ang Simbahan nawa’y maging gabay ng kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalhin sila sa pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang talikuran ang kasalanan nang buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya nawa’y magtiyaga at magtiwala sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang masundan ang halibawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y makatanggap ng ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, tulungan mo kaming iayon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

SAINTSPOT March 22, 2023 at 5:42 am

Please SHARE & SUBSCRIBE
SAINTSPOT on Youtube
https://youtube.com/watch?v=Pzt1hXcOzH0&si=EnSIkaIECMiOmarE

GOSPEL REFLECTION:
Ipinapakita ng Diyos Ama ang kanyang ginagawa sa Kanyang Anak na si Hesus dahil malalim ang kanilang relasyon. At sinusunod naman ni Hesus ang ginagawa ng kanyang Ama.

Makikita natin sa ebanghelyo ngayon na kung may malalim tayong relasyon sa Diyos, ay makikita natin ang gawain Niya at ihahayag Niya sa atin ang Kanyang kalooban na ating dapat sundin. Kaya’t napakahalaga na palalimin pa ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang salita at paghahangad na makita Siya sa lahat ng bagay. Dapat una Siya sa lahat ng mga plano at desisyon natin para tayo ay kanyang magabayan.

Pangalawa, makikita natin na si Hesus ay hindi lang nanonood sa ginagawa ng kanyang Ama kundi ginagaya rin nito at sinusunod kung ano ang kalooban ng Ama. Kaya’t makikita natin dito ang hindi mapanghusgang Diyos kundi isang maawain, maunawain at mapagmahal na Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo ay hindi kayang tanggapin si Hesus sa sinabi Niyang iisa sila ng Diyos Ama. At eto ang huling mitsa kung bakit gusto Siyang ipapatay.

Para sa ating buhay, ang mga sakrispisyo natin para sa ating mga mahal sa buhay ay isang gawang gumaganap sa pagkakaroon natin ng pagkamaka-Diyos sa ating buhay. Patuloy nating palalimin pa ang ating relasyon sa Diyos para malaman natin ang Kanyan kalooban. At kapag nasa atin ang Kanyang paggabay, madali nating magawa at makasunod sa tamang landas na maghahatid sa atin sa buhay na ganap at kasiya-siya.

Pagnilayan natin ngayon ang tatlong persona ng Diyos. Silang tatlo ay naka-synchronize o kung baga iisa. Silang tatlo ay kasa-kasama natin araw-araw kaya’t wala tayong dapat katakutan o dahilan para makapamuhay ng umaayon sa kalooban ng Diyos. Ang Banal na Espiritu ay kasama natin at nanahan sa ating mga puso, payagan lang natin Siyang makagalaw at manguna sa ating buhay. Kaya’t huwag na nating ipilit ang ating sariling diskarte, isuko ang lahat sa Kanya.

Kabanal-banalan Diyos Ama, Hesus at Espiritu Santo na iisang Diyos, ang pag-ibig na inyong ibinabahagi sa akin ay lampas sa aking pang-unawa. Tulungan mo ako mahal na Panginoon na makita at magawa ko rin ang mga bagay na dapat kong gawin sa araw-araw upang makabahagi sa magandang plano ng Diyos. Nawa makasunod ako sa mga gawang-kabanalan lagi. Kabanal-banalang Trinidad, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: