Miyerkules, Marso 22, 2023

March 22, 2023

Miyerkules sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Isaias 49, 8-15
Salmo 144, 8-9. 13kd-14. 17-18

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Juan 5, 17-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Fourth Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 49, 8-15

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan:
“Sa araw ng pagliligtas sa iyo
ay lilingapin kita,
at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo.
Babantayan kita at iingatan;
sa pamamagitan mo’y
gagawa ako ng tipan sa mga tao,
ibabalik kita sa sariling lupain
na ngayon ay walang kaayusan.
Palalayain ko ang nasa bilangguan
at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman.
Sila’y matutulad sa mga tupang
nanginginain sa magandang pastulan.
Hindi sila magugutom ni mauuhaw.
Hindi rin daranas
ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto
sapagkat papatnubayan sila noong isa
na nagmamahal sa kanila.
Sila’y ihahatid niya sa bukal ng tubig.
Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok
at ako’y maghahanda ng daan,
para siyang daanan ng aking bayan.
Darating ang bayan ko buhat sa malayo,
mula sa hilaga at sa kanluran,
gayun din sa Sevene sa timog.”

Kalangitan umawit ka!
Lupa, ikaw ay magalak,
gayun din ang mga bundok,
pagkat inaaliw ng Panginoon
ang kanyang hinirang,
sa gitna ng hirap ay kinahabagan.
Ang sabi ng mga taga-Jerusalem,
“Pinabayaan na tayo ng Panginoon.
nakalimutan na niya tayo.”
Ang sagot ng Panginoon,
“Malilimot kaya ng ina
ang sarili niyang anak?
Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal?
Kung mayroon mang inang
lumilimot sa kanyang bunso,
Ako’y hindi lilimot sa inyo
kahit na sandali.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 8-9. 13kd-14. 17-18

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag,
banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas.
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat,
ang kanyang ginawa kahit na ano ito ay mabuting lahat.
Siya’y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin;
yaong inaapi’y inaalis niya sa pagkagupiling.

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa;
kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
Siya’y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao
sa sinumang taong pagtawag sa kanya’y tapat at totoo.

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Juan 11, 25a. 26

Pagkabuhay ako’t buhay,
nabubuhay na sinumang
ako’y pinananaligan
ay di mapapanaigan
ng kamatayan kailanman.

MABUTING BALITA
Juan 5, 17-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Judio: “Ang aking Ama’y patuloy sa paggawa, at gayun din ako.” Lalong pinagsikapan ng mga Judio na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa Araw ng Pamamahinga ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayo’y ipinapantay ang sarili sa Diyos.

Kaya’t sinabi sa kanila ni Hesus, “Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang Anak sa kanyang sarili lamang; ang ginagawa lamang niya’y ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng Anak. Sapagkat minamahal ng Ama ang Anak, at ipinakikita sa Anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayun din naman, bubuhayin ng Anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kaninuman ang Ama. Ibinigay niya sa Anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang Anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa Anak.

“Sinasabi ko sa inyo: ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo: darating ang panahon – ngayon na nga – na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay-buhay at ang Anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay-buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang Anak ng Tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila’y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan.”

“Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya’t matuwid ang hatol ko; hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

SAINTSPOT March 22, 2023 at 5:42 am

Please SHARE & SUBSCRIBE
SAINTSPOT on Youtube
https://youtube.com/watch?v=Pzt1hXcOzH0&si=EnSIkaIECMiOmarE

GOSPEL REFLECTION:
Ipinapakita ng Diyos Ama ang kanyang ginagawa sa Kanyang Anak na si Hesus dahil malalim ang kanilang relasyon. At sinusunod naman ni Hesus ang ginagawa ng kanyang Ama.

Makikita natin sa ebanghelyo ngayon na kung may malalim tayong relasyon sa Diyos, ay makikita natin ang gawain Niya at ihahayag Niya sa atin ang Kanyang kalooban na ating dapat sundin. Kaya’t napakahalaga na palalimin pa ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang salita at paghahangad na makita Siya sa lahat ng bagay. Dapat una Siya sa lahat ng mga plano at desisyon natin para tayo ay kanyang magabayan.

Pangalawa, makikita natin na si Hesus ay hindi lang nanonood sa ginagawa ng kanyang Ama kundi ginagaya rin nito at sinusunod kung ano ang kalooban ng Ama. Kaya’t makikita natin dito ang hindi mapanghusgang Diyos kundi isang maawain, maunawain at mapagmahal na Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo ay hindi kayang tanggapin si Hesus sa sinabi Niyang iisa sila ng Diyos Ama. At eto ang huling mitsa kung bakit gusto Siyang ipapatay.

Para sa ating buhay, ang mga sakrispisyo natin para sa ating mga mahal sa buhay ay isang gawang gumaganap sa pagkakaroon natin ng pagkamaka-Diyos sa ating buhay. Patuloy nating palalimin pa ang ating relasyon sa Diyos para malaman natin ang Kanyan kalooban. At kapag nasa atin ang Kanyang paggabay, madali nating magawa at makasunod sa tamang landas na maghahatid sa atin sa buhay na ganap at kasiya-siya.

Pagnilayan natin ngayon ang tatlong persona ng Diyos. Silang tatlo ay naka-synchronize o kung baga iisa. Silang tatlo ay kasa-kasama natin araw-araw kaya’t wala tayong dapat katakutan o dahilan para makapamuhay ng umaayon sa kalooban ng Diyos. Ang Banal na Espiritu ay kasama natin at nanahan sa ating mga puso, payagan lang natin Siyang makagalaw at manguna sa ating buhay. Kaya’t huwag na nating ipilit ang ating sariling diskarte, isuko ang lahat sa Kanya.

Kabanal-banalan Diyos Ama, Hesus at Espiritu Santo na iisang Diyos, ang pag-ibig na inyong ibinabahagi sa akin ay lampas sa aking pang-unawa. Tulungan mo ako mahal na Panginoon na makita at magawa ko rin ang mga bagay na dapat kong gawin sa araw-araw upang makabahagi sa magandang plano ng Diyos. Nawa makasunod ako sa mga gawang-kabanalan lagi. Kabanal-banalang Trinidad, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: