Huwebes, Marso 23, 2023

March 23, 2023

Huwebes sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Exodo 32, 7-14
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

Juan 5, 31-47


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Fourth Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Exodo 32, 7-14

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, “Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Egipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila’y iyon ang diyos na nag-alis sa kanila sa Egipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa.”

Nagsumamo si Moises sa Panginoon, “Huwag po! Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Egipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Egipcio na ang mga Israelita’y inialis ninyo sa Egipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila’y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo.” Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

Sa may Bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka,
matapos mahugis ang ginawa nila’y kanilang sinamba.
Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa diyos na nilikha,
sa diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa.

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang Tagapagligtas,
na yaong ginawa doon sa Egipto’y kagila-gilalas.
Sa lupaing iyon ang ginawa niya’y tunay na himala.
Sa Dagat na Tambo yaong nasaksihan ay kahanga-hanga.

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

Ang pasiya ng Diyos sa ginawa nila’y lipulin pagdaka,
agad na dumulog sa Poon, si Moises namagitan siya,
at hindi natuloy yaong kapasiyahan na lipulin sila.

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Juan 3, 16

Pag-ibig sa sanlibutan
ng D’yos ay gayun na lamang,
kanyang Anak ibinigay
upang mabuhay kailanman
ang nananalig na tunay.

MABUTING BALITA
Juan 5, 31-47

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Judio: “Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin, ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao; sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo’y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan: ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap – iyan ang nagpapatotoo na ako’y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanma’y hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga Kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo’y magkaroon ng buhay.

“Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo; alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya’y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo’y ang parangal ng isa’t isa, at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos; paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo; si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako’y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko?”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 16, 2021 at 3:24 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang susunod na pangyayari matapos ang pagbibigay ng Diyos kay Moises ng Sampung Utos sa dalawang tableta. Natunghayan ng Panginoong Diyos ang pagsusuway ng mga Israelita laban sa kanya sa pagsasamba sa isang diyos-diyosang anyo ng matabang guyang yari sa ginto. Kaya’t plano ng Diyos na lipulin ang kanyang bayang naging matigasin ang ulo. Subalit namagitan si Moises na huwag ituloy ng Diyos ang kanyang plano bilang alaala sa kanyang pangako sa mga ninunong sina Abraham, Isaac, at Jacob, at ganun din ang paglikas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egipto. Kaya’t hindi pinahintulot ng Diyos ang kanyang plano ng paglilipol dahil sa kanyang habag na pagkakalugod sa kanyang bayang Israel.

Ang Ebanghelyo ay ang patuloy na diskurso ni Hesus sa mga Hudyo tungkol sa Mesiyas. Ipinaalala ni Hesus sa kanila na ang kanyang mabuting gawain ay hindi para sa papuri mula sa tao, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito’y ipinahayag ni San Juan Bautista sa ilang nang ipaghanda niya ang taongbayan sa pagdating ng Mesiyas upang makilala nila ang plano ng Diyos na kaligtasan. Kaya inihalintulad ni Hesus ang kanyang pinsan na parang isang ilawan na nagliliyab ng ilaw upang maging gabay sa mga tao tungo sa liwanag ng kabutihan at kagandahang-loob. Subalit may mga taong katulad ng mga pinuno ng Judaismo ang hindi tumanggap kay Juan, at ganun din ang pagtrato nila kay Hesus. Bagamat sila ay dalubhasa tungkol kay Moises at sa Kautusan, hindi nila lubos na nakita ang katuparan nito sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi nila kailanma’y natanggap ang pagka-Mesiyas ni Hesukristo.

Ang Panginoon ay ang Diyos na hindi mawawala sa ating piling. Ang tunay na pagkilala sa kanya ay pagsunod sa kanyang utos at sa Mabuting Balita na ipinahayag ng kanyang Anak na si Hesus. At sa ating pasasabuhay ng kanyang Salita, tularan nawa natin si Kristo sa isang halimbawa ng pagmamahal, paglilingkod, at pagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa.

Reply

Sherwin D. Yanoria March 18, 2021 at 7:07 am

Walang ngayon, kung walang kahapon. Mangha-mangha ang mga tao sa mga kapangyarihang ipinagkaloob kay Moises. Sali’t-saling generasyon ang nakakaalam ng kwento tungkol kay Moises at sa mga batas na ipinagkaloob sa bundok Sinai. Ngunit mas higit ang nasa harap nila. Ang nagpapakilalang Anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa panahon natin ngayon, patuloy na nagpapakilala ang ating Panginoon. Ito’y maaaring sa pagsubok, saya at tagumpay. Nawa’y makilala natin si Hesus sa ating buhay, at tanggapin bilang Anak ng Diyos.

Reply

Liborio Ervito Sobrevinas March 23, 2023 at 4:33 am

Ang bawat isa ay isinusugo ng Diyos kung saan saang mga lugar na kanyang pinili. Makuntento sa mga ibinibigay at ipakilala ang Diyos sa bawat pagsubok. Marami na ang tumalikod pero ang mananatili hanggang wakas ay yung kanyang mga hinirang. Magsisi at talikdan ang mga gawa na hindi kanais nais sapagkat ang kanyang pagdating ay mas mabilis pa sa kidlat upang tayo ay lipunin. Maging kaisa nawa tayo ng Diyos sa mabuting halimbawa para sa ating kapwa.

Reply

SAINTSPOT March 23, 2023 at 6:38 am

Please SHARE & SUBSCRIBE
SAINTSPOT on Youtube and FB
https://youtube.com/watch?v=wuJRFkqOH2I&si=EnSIkaIECMiOmarE

GOSPEL REFLECTION:
Kung pinupuri natin ang iba batay sa makamundong sukatan o makasarili na pagpapahalaga ay hinihikayat lang natin sila na magkasala.

Sa ebanghelyo ngayon, winika ni Hesus: “Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo; alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos.” Ipinapaalala ni Hesus sa mga Hudyo at sa atin na ang kanyang mabuting gawain ay hindi para siya’y parangalan ng tao, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang punto ni Hesus dito ay kung pupurihin natin ang isa’t-isa, dapat lamang na nagmumula at para sa Diyos lang. Ang ating mga salita ay dapat umaayon sa katotohanan na buhay nga ang Presensya ng Diyos.

Isang halimbawa, maganda at makakatulong ang papuri sa mga anak natin sa tuwing gumagawa ng kabutihan. Ngunit mas mahalaga kung ang pagpaparangal natin ay naigagabay natin sila sa pagsunod at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya’t kung totoong mahal natin ang Diyos at sumusunod tayo, hindi na mahalaga sayo ang masasabi ng ibang tao dahil ang mas mahalaga ay kung ano ang masasabi ng Diyos.

Pagnilayan, ngayon, ang papuri na ibinibigay at tinatanggap natin. Hinahayaan mo ba ang maling papuri ng iba na nagtutulak sa iyo sa maling direksyon sa buhay? At kapag pinupuri mo ang iba, ang papuri ba na iyon ay nakabatay sa Katotohanan ng Diyos at naka-pokus sa Kanyang kaluwalhatian? Hangarin na magbigay at tumanggap ng papuri lamang kapag ito ay nakasalig sa Katotohanan ng Diyos at itinuturo ang lahat sa Kanyang kaluwalhatian.

Aking kapuri-puring Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa Iyo at nagpupuri sa Iyo para sa Iyong kabutihan. Tulungan mo akong makinig lamang sa Iyong tinig sa buhay na ito at tanggihan ang lahat ng mapanlinlang at nakakalito na tinig ng mundo. Nawa’y ang aking mga pinahahalagaan at mga pagpipilian ay gabay Mo para makasunod sa iyong mabuting kalooban. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: