Huwebes, Marso 23, 2023

March 23, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ikaapat na Linggo ng Kuwaresma
Huwebes

Madalas ay lumilihis tayo sa daan ng Panginoon. Humingi tayo sa kanya ng lakas upang makapamuhay tayo nang may pananampalataya.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, lunasan Mo ang aming kawalan ng pananampalataya.

Ang mga Kristiyano sa lahat ng dako nawa’y manalangin nang higit na mataimtim sa panahong ito ng Kuwaresma, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga walang pananampalataya nawa’y makinig sa Salita ng Diyos upang sila ay maligtas, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga kasalukuyang kaguluhan sa Simbahan nawa’y malutas sa paglago ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mahihirap, maysakit, at mga may kapansanan nawa’y madama ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at kaibigan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y makarating sa kanilang walang hanggang tahanan sa tulong ng ating mga panalangin, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang hayagan naming aminin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 16, 2021 at 3:24 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang susunod na pangyayari matapos ang pagbibigay ng Diyos kay Moises ng Sampung Utos sa dalawang tableta. Natunghayan ng Panginoong Diyos ang pagsusuway ng mga Israelita laban sa kanya sa pagsasamba sa isang diyos-diyosang anyo ng matabang guyang yari sa ginto. Kaya’t plano ng Diyos na lipulin ang kanyang bayang naging matigasin ang ulo. Subalit namagitan si Moises na huwag ituloy ng Diyos ang kanyang plano bilang alaala sa kanyang pangako sa mga ninunong sina Abraham, Isaac, at Jacob, at ganun din ang paglikas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egipto. Kaya’t hindi pinahintulot ng Diyos ang kanyang plano ng paglilipol dahil sa kanyang habag na pagkakalugod sa kanyang bayang Israel.

Ang Ebanghelyo ay ang patuloy na diskurso ni Hesus sa mga Hudyo tungkol sa Mesiyas. Ipinaalala ni Hesus sa kanila na ang kanyang mabuting gawain ay hindi para sa papuri mula sa tao, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito’y ipinahayag ni San Juan Bautista sa ilang nang ipaghanda niya ang taongbayan sa pagdating ng Mesiyas upang makilala nila ang plano ng Diyos na kaligtasan. Kaya inihalintulad ni Hesus ang kanyang pinsan na parang isang ilawan na nagliliyab ng ilaw upang maging gabay sa mga tao tungo sa liwanag ng kabutihan at kagandahang-loob. Subalit may mga taong katulad ng mga pinuno ng Judaismo ang hindi tumanggap kay Juan, at ganun din ang pagtrato nila kay Hesus. Bagamat sila ay dalubhasa tungkol kay Moises at sa Kautusan, hindi nila lubos na nakita ang katuparan nito sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi nila kailanma’y natanggap ang pagka-Mesiyas ni Hesukristo.

Ang Panginoon ay ang Diyos na hindi mawawala sa ating piling. Ang tunay na pagkilala sa kanya ay pagsunod sa kanyang utos at sa Mabuting Balita na ipinahayag ng kanyang Anak na si Hesus. At sa ating pasasabuhay ng kanyang Salita, tularan nawa natin si Kristo sa isang halimbawa ng pagmamahal, paglilingkod, at pagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa.

Reply

Sherwin D. Yanoria March 18, 2021 at 7:07 am

Walang ngayon, kung walang kahapon. Mangha-mangha ang mga tao sa mga kapangyarihang ipinagkaloob kay Moises. Sali’t-saling generasyon ang nakakaalam ng kwento tungkol kay Moises at sa mga batas na ipinagkaloob sa bundok Sinai. Ngunit mas higit ang nasa harap nila. Ang nagpapakilalang Anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa panahon natin ngayon, patuloy na nagpapakilala ang ating Panginoon. Ito’y maaaring sa pagsubok, saya at tagumpay. Nawa’y makilala natin si Hesus sa ating buhay, at tanggapin bilang Anak ng Diyos.

Reply

Liborio Ervito Sobrevinas March 23, 2023 at 4:33 am

Ang bawat isa ay isinusugo ng Diyos kung saan saang mga lugar na kanyang pinili. Makuntento sa mga ibinibigay at ipakilala ang Diyos sa bawat pagsubok. Marami na ang tumalikod pero ang mananatili hanggang wakas ay yung kanyang mga hinirang. Magsisi at talikdan ang mga gawa na hindi kanais nais sapagkat ang kanyang pagdating ay mas mabilis pa sa kidlat upang tayo ay lipunin. Maging kaisa nawa tayo ng Diyos sa mabuting halimbawa para sa ating kapwa.

Reply

SAINTSPOT March 23, 2023 at 6:38 am

Please SHARE & SUBSCRIBE
SAINTSPOT on Youtube and FB
https://youtube.com/watch?v=wuJRFkqOH2I&si=EnSIkaIECMiOmarE

GOSPEL REFLECTION:
Kung pinupuri natin ang iba batay sa makamundong sukatan o makasarili na pagpapahalaga ay hinihikayat lang natin sila na magkasala.

Sa ebanghelyo ngayon, winika ni Hesus: “Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo; alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos.” Ipinapaalala ni Hesus sa mga Hudyo at sa atin na ang kanyang mabuting gawain ay hindi para siya’y parangalan ng tao, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang punto ni Hesus dito ay kung pupurihin natin ang isa’t-isa, dapat lamang na nagmumula at para sa Diyos lang. Ang ating mga salita ay dapat umaayon sa katotohanan na buhay nga ang Presensya ng Diyos.

Isang halimbawa, maganda at makakatulong ang papuri sa mga anak natin sa tuwing gumagawa ng kabutihan. Ngunit mas mahalaga kung ang pagpaparangal natin ay naigagabay natin sila sa pagsunod at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya’t kung totoong mahal natin ang Diyos at sumusunod tayo, hindi na mahalaga sayo ang masasabi ng ibang tao dahil ang mas mahalaga ay kung ano ang masasabi ng Diyos.

Pagnilayan, ngayon, ang papuri na ibinibigay at tinatanggap natin. Hinahayaan mo ba ang maling papuri ng iba na nagtutulak sa iyo sa maling direksyon sa buhay? At kapag pinupuri mo ang iba, ang papuri ba na iyon ay nakabatay sa Katotohanan ng Diyos at naka-pokus sa Kanyang kaluwalhatian? Hangarin na magbigay at tumanggap ng papuri lamang kapag ito ay nakasalig sa Katotohanan ng Diyos at itinuturo ang lahat sa Kanyang kaluwalhatian.

Aking kapuri-puring Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa Iyo at nagpupuri sa Iyo para sa Iyong kabutihan. Tulungan mo akong makinig lamang sa Iyong tinig sa buhay na ito at tanggihan ang lahat ng mapanlinlang at nakakalito na tinig ng mundo. Nawa’y ang aking mga pinahahalagaan at mga pagpipilian ay gabay Mo para makasunod sa iyong mabuting kalooban. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: