Biyernes, Marso 24, 2023

March 24, 2023

Biyernes sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Karunungan 2, 1a. 12-22
Salmo 33, 17-18. 19-20. 21 at 23

Sa D’yos hindi mabibigo
ang mga nasisiphayo.

Juan 7, 1-2. 10. 25-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Fourth Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Karunungan 2, 1a. 12-22

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Sinabi ng masasama:
“Tambangan natin ang taong matuwid,
pagkat hadlang sila sa ating mga balak;
ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan,
at sinasabing tayo’y nagkasala laban sa ating kaugalian.
Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos,
at sinasabing sila’y anak ng Panginoon.
Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema.
Makita lang natin sila’y balisa na tayo,
pagkat kaiba ang gawain nila’t pamumuhay.
Ang palagay nila sa atin ay mababang-mababa,
at nandidiri sila sa ating gawain;
sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid,
at ipinagmamagaling na sila’y anak ng Diyos.
Tingnan natin kung ang salita nila’y magkakatotoo,
kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila.
Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos
sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway.
Subukin natin silang dustain at pahirapan,
upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang-asal,
at kung hanggang kailan sila makatatagal.
Subukin nating ibingit sila sa kamatayan,
yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos.”
Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila’y nagkakamali,
pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan.
Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos,
hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan,
hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 17-18. 19-20. 21 at 23

Sa D’yos hindi mabibigo
ang mga nasisiphayo.

Nililipol ng Diyos yaong masasama
hanggang sa mapawi sa isip ng madla.
Agad dinirinig daing ng matuwid
inililigtas sila sa mga panganib.

Sa D’yos hindi mabibigo
ang mga nasisiphayo.

Tumutulong siya sa nasisiphayo
ang walang pag-asa’y hindi binibigo.
Ang taong matuwid, masuliranin man,
sa tulong Poon, agad maiibsan.

Sa D’yos hindi mabibigo
ang mga nasisiphayo.

Kukupkupin siya nang lubus-lubusan,
kahit isang buto’y hindi magagalaw.
Mga lingkod niya’y kanyang ililigtas,
sa napakukupkop, siyang mag-iingat!

Sa D’yos hindi mabibigo
ang mga nasisiphayo.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Mateo 4, 4b

Ang tao ay nabubuhay
hindi lamang sa tinapay
kundi sa Salitang mahal
mula sa bibig na banal
ng Ama nating Maykapal.

MABUTING BALITA
Juan 7, 1-2. 10. 25-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, nilibot ni Hesus ang Galilea; iniwasan niya ang Judea, sapagkat ibig siyang patayin ng mga Judio roon. Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Hesus ma’y pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, “Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan! Lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya! Baka naman kilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas! Walang makaaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya, ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito!”

Kaya’t nang nasa templo si Hesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, “Ako ba’y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang Totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya, sapagkat ako’y mula sa kanya, at siya ang nagsugo sa akin.” Tinangka nilang dakpin siya; ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez March 18, 2023 at 3:38 am

PAGNINILAY: Habang tayo ay palapit sa mga banal na Mahal na Araw, patuloy tayong pinaalahahan ng Kuwaresma na magsisi at magbalik-loob sa Panginoon bilang paghahanda sa dakilang misteryo ng Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay ni Hesukristo para sa ating kaligtasan.

Ang Unang Pagbasa ay ang hinanakit ng matuwid na tao, sapagkat alam niya na pagbabantaan siya ng kanyang mga kaaway dahil sila ay nagbabalak ng masama sa kanya. Ito ay kanilang plinano sapagkat naririndi sila sa mga pangangaral ng marunong at matuwid na tao laban sa kanilang pagmamataas at mga pagkakasala, na parang tingin nila ay hinihila sila pababa. At kung matupad man ang plano nila, isusubok nila ang taong ito kung ito nga raw ang sinugo ng Diyos. Subalit sabi ng manunulat na ang kanilang kasamaan ang nagbulag sa kanila at napawalay sa kanila mula sa pagkikila sa Diyos. Inilalarawan ng pagbasa si Hesus bilang Lingkod ng Diyos at Anak ng Tao na isinugo ng Diyos upang ituwid ang mga puso patungo sa tunay na kaligayahan at tuparin ang plano ng kaligtasan sa pamamagitan ng pag-aalay ng Anak ng kanyang buay sa Krus. At marami nga ang lilibak, iinsulto, yuyurak, dudura, at pagtatawanan siya. Subalit dahil sa kanyang pagtitis at pagkapit sa Diyos, niyakap niya ang makasalanang mundo at iniligtas niya tayo upang marapatin natin ang kaligayahan ng buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ng kakayahang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Mabuting Balita.

Ang Ebanghelyo ngayon ay nasasaad na si Hesus ay nagpunta sa Jerusalem sa Pista ng mga Kubol (Sukkot), isang pista na kung saan ginugunita ng mga Hudyo ang kanilang paglalakbay sa disyerto mula Egipto papuntang Israel sa loob ng 40 taon. Sa pistang ito, nagpapasalamat ang mga Hudyo sa biyaya ng kalayaan ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Egipto. Masagana ang ani na kanilang tinanim, at nag-aalay pa sila ng mga handog sa Panginoon. Si Hesus ay nagpunta sa Jerusalem iilang sandali pagkatapos umalis ang kanyang mga kamag-anak papunta ng lungsod. Dito napansin siya ng mga pinuno ng Hudaismo na nais nilang patigilin siya, ngunit ni isa sa kanila ay walang pagkakataong hulihin siya. Marami nang tao ang patuloy na nanalig at nakikinig sa kanya. Kaya alam nila na hindi lang basta-basta pwedeng hulihin si Hesus. Sa kabila nito, patuloy ang pagpapakilala ni Hesus kung sino siya talaga, bilang sugo ng Diyos Ama na nagpakaloob ng katotohanan upang ang tao ay maniwala at manindigan sa katotohanan.

Ang ating pagkilala kay Hesukristo bilang Panginoon ay isang pagkakataon na maging kaisa at kabahagi ng kanyang buhay, kaya ang bawat krus na ating pinapasan ay isang hakbang tungo sa pagsunod sa kanya. Ganun din habang tayo’y lumalakbay sa daan ng pananampalataya, sikapin nating gumawa ng kabutihan at palaging manindigan at kumapit sa katotohanan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbigay nito. Ngayong Kuwaresma, patuloy tayong tumahak ang landas ng sakripisyo, panalangin, at kabutihan tungo sa Mahal na Araw.

Reply

SAINTSPOT March 24, 2023 at 5:20 am

Please SHARE AND SUBSCRIBE
SAINTSPOT on Youtube and FB
https://youtube.com/watch?v=eBopgzQHyyw&si=EnSIkaIECMiOmarE

GOSPEL REFLECTION:
Si Hesus ay pumunta sa Templo ng Jerusalem para sa “Pista ng mga Kubol”, isang paggunita sa panahon na naglakbay ang mga Israelita sa Disyerto sa pangunguna ni Moises patungo sa Lupang Pangako.

Kahit naroroon si Jesus Templo, ang paghahayag ng Kanyang pagka-Diyos ay lingid sa karamihan. Nang matapos ang kapistahan, si Hesus ay nagpakita at nagturo. Marami ang namangha at nakakilala sa Kanya bilang Mesiyas. Kung kaya’t Siya ang gumaganap na bagong Moises para sa mga tao na gumugunita nitong apat napung-taon ng paglalakbay ng kanilang mga ninuno. At Siya ay nagpakita sa Templo at itinuro sa mga tao ang pagpunta sa Langit na siyang tunay na Lupang Pinangako.

Ngayong kapanahunan natin, patuloy na pinamumunuan tayo ng ating Panginoon sa paglalakbay ng buhay sa pamamagitan ng paglapit sa bawat isa sa atin upang turuan tayo at ipakita ang Kanyang banal na presensya. Ang ilan ay nakikinig at naniniwala at nagpapatuloy sa paglalakbay. Sa kanila, nabubunyag ang mga lihim ng ating Panginoon. Ang iba nama’y hindi naniniwala at, bilang resulta ng kanilang kawalan ng pananampalataya, nabigong matuklasan ang nakatagong presensya ng ating Panginoon sa kanilang paligid.

Pagnilayan, ngayon, ang larawan ni Hesus na dumarating sa iyo sa iyong mahabang paglalakbay sa disyerto ng buhay na ito. Nakikilala mo nga ba ang Diyos? Ninanais Niyang makilala mo Siya at makasama sa pamamagitan ng panalangin at manatiling nakikinig sa Kanyang Salita. Kaya’t ang hamon Niya sa atin ay makinig, maniwala, sumunod at maglingkod sa Kanya. Pahintulutan ang ating Panginoon na itayo ang Kanyang kubol sa tabi natin upang Ikaw at ako ay araw-araw na nakakarinig ng Kanyang pagtuturo at maakay Niya sa kaluwalhatian ng Langit.

Aking Panginoong Hesus, naparito ka upang ihayag sa lahat ng tao ang Iyong nag-aalab na pag-ibig at paanyaya sa buhay na walang hanggan. Mangyaring samahan mo ako lagi sa aking paglalakbay sa buhay, at buksan ang aking puso at isipan sa lahat ng nais Mong ihayag. Nawa’y makilala Kita nang lubusan at sumunod sa Iyo sa Lupang Pangako sa Langit. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: