Miyerkules, Abril 7, 2021

April 7, 2021

Miyerkules sa Walong Araw na Pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 3, 1-10
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

D’yos ay dapat parangalan ng banal n’yang sambayanan.

Lucas 24, 13-35


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday within the Octave of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 3, 1-10

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya’y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa, at sinabihan ni Pedro, “Tumingin ka sa amin!” Tumingin nga siya sa pag-asang siya’y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, “Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo: sa ngalan ni Hesukristong taga-Nazaret, lumakad ka.” Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdaka’y lumakas ang mga paa at bukung-bukong ng lalaki; ito’y napalukso at nagsimulang lumakad. Paluksu-lukso siyang pumasok sa templo, kasama nila, at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya’y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nanggilalas sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati’y nakaupo sa Pintuang Maganda ng templo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

D’yos ay dapat parangalan ng banal n’yang sambayanan.
o kaya: Aleluya!

Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan,
ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa’y dapat ipaalam.
Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan,
ang kahanga-hangang mga gawa niya’y dapat na isaysay.

D’yos ay dapat parangalan ng banal n’yang sambayanan.

Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya,
ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila,
lahat ng may nais maglingkod sa Poon, dapat na magsaya.
Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan,
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.

D’yos ay dapat parangalan ng banal n’yang sambayanan.

Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos,
sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob.

D’yos ay dapat parangalan ng banal n’yang sambayanan.

Ang tipang pangako’y laging nasa isip niya kailanman,
ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan.
Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham,
at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal.

D’yos ay dapat parangalan ng banal n’yang sambayanan.

ALELUYA
Salmo 117, 24

Aleluya! Aleluya!
Araw ngayong gawa ng D’yos,
magdiwang tayo nang lubos.
Purihin ang Manunubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 24, 13-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emaus, may labing-isang kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Hesus at nakisabay sa kanila. Siya’y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Hesus, “Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?” At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngala’y Cleopas, “Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon.” “Anong mga bagay?” tanong niya. At sumagot sila, “Tungkol kay Hesus na taga-Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito; nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaing kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan, at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi’y nakakita raw sila ng isang pangitain – mga anghel na nagsabing buhay si Hesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayun nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Hesus.”

Sinabi sa kanila ni Hesus, “Kay hahangal ninyo! Ano’t hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba’t ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?” At ipinaliwanag sa kanila ni Hesus ang lahat ng nasasaad sa Kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta.

Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan, at si Hesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya’y pinakapigil-pigil nila. “Tumuloy na po kayo rito sa amin,” anila, “sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na.” Kaya’t sumama nga siya sa kanila. Nang siya’y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Hesus, subalit ito’y biglang nawala. At nawika nila, “Kaya pala gayun ang pakiramdam natin habang tayo’y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga Kasulatan!”

Noon di’y tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang Labing-isa at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap, “Muli ngang nabuhay ang Panginoon! Napakita kay Simon!” At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan, at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste February 27, 2021 at 12:04 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez April 4, 2021 at 1:55 pm

PAGNINILAY: Patuloy tayong nagagalak sa Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ang kagalakang iyon ay isang patunay na si Hesus ay palaging kapiling natin.

Ito ang nangyari sa ating Ebanghelyo nang nakasabay ng 2 tagasunod ni Hesus ang isang estranghero. Sila’y naglalakad papunta sa nayon ng Emaus, na may distansyang 7 milya (11 kilometro) mula Jerusalem. Hindi nila nabatid na ang kasama nila ay si Hesus dahil hindi nila namumukhaan ang tao. Sila’y paalis ng Jerusalem dahil sa lungkot ng damdamin at pagkabigo ng kanilang mga inaasahan tungkol sa Mesiyas. Katulad ng marami sa mga alagad ni Kristo, noong una sila’y naniniwala na ang Mesiyas ang lulupig sa mga mapuwersang hakbang ng mga Romano. Dito’y pinaunawa ng estrangherong kasama nila na ang Kristo ay naparito upang magdusa para sa kasalanan ng tao at luwalhatiin para sa kaloob ng panibagong buhay.

At isinalaysay nga niya sa 2 alagad isinulat ng Kasulatan tungkol kay Kristo hanggang sumapit ang takipsilim. Kaya inaanyayahan ang lalaki ng 2 na manatili sa kanilang tahanan. At nang gabing iyon, kinuha ni Hesus ang tinapay, pinaghahati iyon, at ibinigay kina Clopas at ang kasamahan nito. Nang masaksihan nila ang pangyayaring ito, namulat ang kanilang mga mata at isipan nang sa huli’y nakilala na nila kung sino ang lalaking kasama nila. At bago pa man sila magsalita, biglang nawala si Hesus sa kanilang piling. Subalit ang mahalaga ay yung pag-alab ng kanilang mga puso dahil sa pagpapaliwanag ni Kristo tungkol sa kanya, na ayon kina Moises at ng mga propeta sa Banal na Kasulatan. At nang hatiin niya ang tinapay sa harapan nila, dito nila’y naunaawaan ang plano ng Diyos para sa sangkatauhan.

Dito makikita natin sa kwentong ito ang isang pagtatagpo sa Panginoong Muling Nabuhay sa pamamagitan ng pag-uunawa ng kaisipan at pag-aalab ng puso. Itong karanasan ng 2 alagad sa Emaus ay ang ating karanasan din tuwing tayo’y nagdiriwang ng Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Dalawang bahagi ang Misa: ang Pagpapahayag ng Salita ng Diyos [Liturgy of the Word] at ang Pagdiriwang ng Huling Hapunan [Liturgy of the Eucharist]. Katulad ng 2 alagad, si Hesus ay kapiling natin at nais tayong mabusog sa pamamagitan ng kanyang Salita at ng kanyang Katawan. Ito yung “sacramental presence” na kung malugod natin siyang tatanggapin sa bawat Eukaristiya, tayo ay makakamit balang araw ng buhay na walang hanggan. At ito’y mangyayari kung makabuluhan ang ating pagtatagpo sa kanya. Bawat karanasan natin sa Muling Nabuhay na Panginoon ay isang panawagang maging mga mabubuting saksi niya.

Katulad nina San Pedro at San Juan sa Unang Pagbasa na nagpagaling ng isang pilay na tao sa Templo, nawa sa ating pagdadala ng Diyos sa iba ay maging isang magandang pagkakataon upang tayo ay maging maawain at mabuti tungo sa kanilang mga pangangailangan, maging ito man ay pisikal, espirituwal, mental o emosyonal. Nawa’y ipagdiwang natin ang Muling Pagkabuhay ni Hesukristo sa pamamagitan ng pagiging “Eucharistic” tungo sa ibang tao: pinagpala, pinaghati-hati, at pinagbabahagian.

Reply

Sherwin D. Yanoria April 7, 2021 at 6:37 am

Ang Panginoong Hesukristo ay lagi nating kasama sa araw-araw. Nag-aantay na Siya ay ating mapansin. Isang kongkretong halimbawa ay ang Banal na Misa, mapapakinggan natin ang Kanyang salita at kung saan ang tinapay at alak ay nagiging Kanyang katawan at dugo. Bukod dito ay marami pang iba, halimbawa ay ang pagsunod sa Kanyang mga utos. Kung paano natin pinakikitunguhan ang ating kapwa ay parang si Hesus na rin ang pinakikitunguhan. Kaya naway makikilala natin ang Panginoon sa panahon ngayon.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 7, 2021 at 9:37 am

Hindi nakilala ng dalawang alagad na ang taong nakasabay at nakausap nila ay si Hesus. Sa buhay ng tao maraming Hesus ang ating nakaksalamuha. Ang mga kapwa natin na nagugutom na nanghihingi ng tulong, ang mga kaibigan nating nalulungkot dahil sa problema o pagkabilanggo na hindi natin nadadalaw, ang mga kapwa natin na nauuhaw at iba pang sitwasyon. Pakaisipin natin na lahat ng makakasalamuha natin ay maaaring si Hesus ng sa gayon hindi tayo makagawa ng masama laban sa taong yun bagkus at madamayan at maunawaan natin ang kanyang pinagdaraanan. Palalimin pa natin ang ating relasyon sa Ama at hindi kailanman tayo maliligaw ng landas.

Reply

Manee April 7, 2021 at 8:29 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALLELUYA AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: