Biyernes, Pebrero 19, 2021

February 19, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Biyernes Pagkaraan ng Miyerkules ng Abo

Sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating mga isip at puso sa kanya.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan.

Bilang mga alagad ni Kristo, tayo nawa’y makasunod sa mga utos ng ating Ama sa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang Bayan ng Diyos nawa’y magtiyaga sa kanilang mga pagsasakriprisyo ngayong Kuwaresma, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili alang-alang sa Panginoon nawa’y matumbasan ng kaligayahan sa piling niya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay nawa’y mapuspos ng biyaya ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan nawa’y malayang makabahagi sa buhay ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritung nananahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan upang lubos kaming makabahagi sa Muling Pagkabuhay ng aming Panginoong Jesu-Kristo. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 18, 2021 at 4:02 pm

Pagninilay: Patuloy tayong naghahanda ngayong Kuwaresma para sa paggunita sa pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo, nang siya’y dumanas ng paghihirap hanggang siya’y naipako sa Krus. Ngunit alam po natin nangyari ito bilang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, at niloob na tayo ay kanyang iniligtas.

Ang Unang Pagbasa ay ang hinanakit ng Panginoong Diyos tungkol sa hinding epektibong paraan ng pag-aayuno ng mga Hudyo. Kung baga pasalita lamang at paghihigpit ang ginagawa nila kapag sila’y nag-iiwas sa anumang bagay. Tila nga ba’y nakukulangan siya sa pinagbabawalan kapag nag-aayuno. Kaya sinasabi ng Diyos na ang hinihikayat niyang pag-aayuno ay kinakailangang maging makabuluhan sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, pagtulong sa mga mahihirap, bigyang-pansin ang mga mahihirap, pakainin ang mga gutom, atbp kawang-gawa. Kaya pala kapag tayo ay nag-aayuno at nangingilin ngayong Kuwaresma, dito pumapasok ang ating kawang-gawa sa ibang tao, lalung-lalo na sa mga mahihirap. Ito ang isang hamon sa atin na gawing makabuluhan ang ating Kuwaresma upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating sarili, kapwa, komunidad, bansa, at sa buong mundo.

At pinagtibay ni Hesus sa Ebanghelyo ang ninanais ng Ama na tamang pag-aayuno. Nang tanungin siya ng mga eskriba at Pariseo kung bakit hindi siya nag-aayuno kasama ang kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila ang isang larawan ng piging, na hangga’t nandoon ang lalaking kinakasal, hindi sila mag-aayuno. Ngunit kung ang lalaki ay aalis na, diyan sila mag-aayuno. Ito’y tumutukoy sa mangyayari sa Panginoong Hesus, nang harapin niya ang kanyang Misteryong Paskwal, na siya namang gugunitain natin makalipas ang 40 araw ng Kuwaresma. Si Hesus ang lalaking ikakasal sa kanyang bayan, na sinisimbolo ng ating Inang Simbahan. Pagtitipunin niya ang lahat patungo sa Ama sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay upang maging karapat-dapat tayong tawaging mga anak ng Diyos. Kaya nagiging mahalaga ang pag-aayuno hindi dahil tayo ay kailangang maging malumbay, kundi dahil alam natin na tayo ay naglalakbay patungo sa tagumpay ni Kristo, na siyang ating ipagdiwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Mga kapatid, ang Panahon ng Kuwaresma ay inilatag sa atin upang magkaroon nga ng tunay na kalooban na tanggapin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga tradisyon na ibinigay ng ating Simbahan, at higit dito ay ang ating pagkakaroon ng pagdadamay, pagtutulong, at paglilingkod sa lahat ng tao.

Reply

Sherwin D. Yanoria February 19, 2021 at 6:45 am

Ang mga tao ay mahilig magkumpara. Bakit ako ang inuutusan siya hindi. Kahit ang mga alagad ni Juan Bautista ay nagtanong din “Malimit kaming mag-ayuno, gayun din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?” Hindi batid ng mga tao ang mga malalalim na dahilan kung bakit para sa kanila ay hindi pantay ang mga desisyon. Ang nakikita lamang nila ay ang pagkakaiba ng ikinikilos,kumpara sa nararapat. Ang ating Panginoong Hesus, ang Tagapagligtas, walang masasaktan o mapapabayaan hangga’t kasama natin Siya. Ngunit sa pagtalikod sa kanya, doon mararanasan ang kahirapan. Ang buhay na kasama si Hesus, ay puno ng pag-ibig sa Diyos at kapwa. Ngunit ang kakulangan Niya sa buhay ay puno ng galit, poot, inggit, at hinanakit. Nawa’y ang pagtulong natin sa kapwa ay puno ng pag-ibig upang kalugdan ng Diyos ang ating sakripisyo.

Reply

PATRICK CU February 26, 2021 at 7:16 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: