Biyernes, Pebrero 19, 2021

February 19, 2021

Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo

Isaias 58, 1-9a
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Mateo 9, 14-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday after Ash Wednesday (Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 58, 1-9a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Ikaw ay sumigaw nang ubos-lakas,
ang sala ng bayan ko sa kanila’y ihayag.
Sinasamba ako,
kunwa’y hinahanap, sinusundan-sundan,
parang natutuwang ang kalooban ko’y kanilang malaman;
ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid,
at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay.
Wari’y natutuwang sa aki’y sumamba.
At ang hinihingi’y hatol na matuwid.”
Ang tanong ng mga tao, “Bakit ang pag aayuno nati’y
di pansin ng Panginoon?
Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan.”
ang sagot ng Panginoon,
“Pansariling kapakanan pa rin
ang pangunang layunin sa pag-aayuno,
habang ang nag-aayuno’y patuloy na inaapi ang mahihirap.
Ang pag-aayuno ninyo’y
humahantong lamang sa alitan
hanggang kayu-kayo’y nag-aaway-away.
Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo
ay gayun din lamang,
ang inyong pagtawag
ay tiyak na hindi pakikinggan.
Sa inyong pag-aayuno
pinahihirapan ninyo ang inyong sarili.
Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin.
Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo,
pag-aayuno na ba iyan?
Akala ba ninyo’y nasisiyahan ako riyan?
Ito ang gusto kong gawin ninyo:
tigilan na ninyo ang pang-aalipin;
sa halip ay pairalin ang katarungan;
ang mga api’y palayain ninyo at tulungan.
Ang mga nagugutom ay inyong pakanin,
patuluyin sa inyong tahanan ang walang tirahan.
Yaong mga tao
na halos hubad na ay inyong paramtan,
ang iyong pagtulong
sa mga kasama ay huwag tatalikdan.
At kung magkagayon,
matutulad kayo sa bukang-liwayway.
hindi maglalao’t
gagaling ang inyong dugat sa katawan,
ako’y laging sasainyo,
ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar.
Sa araw na iyon.
diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo,
pag kayo’y tumawag,
ako’y tutugon agad.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Hugasan mo sana ang aking karumhan
dalisayin mo ang aking kasalanan!

D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Ang pagsalansang ko ay kinikilala,
laging nasa isip ko at alaala.
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay,
at ang nagawa ko’y di mo nagustuhan.

D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.

D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

AWIT PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Amos 5, 14

Matuwid ang dapat gawin,
Masama’y iwasan natin,
at tayo ay bubuhayin;
ang Diyos ay sasaatin,
atin s’yang makakapiling.

MABUTING BALITA
Mateo 9, 14-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong Panahong iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, “Malimit kaming mag-ayuno, gayun din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?” Sumagot siya, “Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 18, 2021 at 4:02 pm

Pagninilay: Patuloy tayong naghahanda ngayong Kuwaresma para sa paggunita sa pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo, nang siya’y dumanas ng paghihirap hanggang siya’y naipako sa Krus. Ngunit alam po natin nangyari ito bilang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, at niloob na tayo ay kanyang iniligtas.

Ang Unang Pagbasa ay ang hinanakit ng Panginoong Diyos tungkol sa hinding epektibong paraan ng pag-aayuno ng mga Hudyo. Kung baga pasalita lamang at paghihigpit ang ginagawa nila kapag sila’y nag-iiwas sa anumang bagay. Tila nga ba’y nakukulangan siya sa pinagbabawalan kapag nag-aayuno. Kaya sinasabi ng Diyos na ang hinihikayat niyang pag-aayuno ay kinakailangang maging makabuluhan sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, pagtulong sa mga mahihirap, bigyang-pansin ang mga mahihirap, pakainin ang mga gutom, atbp kawang-gawa. Kaya pala kapag tayo ay nag-aayuno at nangingilin ngayong Kuwaresma, dito pumapasok ang ating kawang-gawa sa ibang tao, lalung-lalo na sa mga mahihirap. Ito ang isang hamon sa atin na gawing makabuluhan ang ating Kuwaresma upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating sarili, kapwa, komunidad, bansa, at sa buong mundo.

At pinagtibay ni Hesus sa Ebanghelyo ang ninanais ng Ama na tamang pag-aayuno. Nang tanungin siya ng mga eskriba at Pariseo kung bakit hindi siya nag-aayuno kasama ang kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila ang isang larawan ng piging, na hangga’t nandoon ang lalaking kinakasal, hindi sila mag-aayuno. Ngunit kung ang lalaki ay aalis na, diyan sila mag-aayuno. Ito’y tumutukoy sa mangyayari sa Panginoong Hesus, nang harapin niya ang kanyang Misteryong Paskwal, na siya namang gugunitain natin makalipas ang 40 araw ng Kuwaresma. Si Hesus ang lalaking ikakasal sa kanyang bayan, na sinisimbolo ng ating Inang Simbahan. Pagtitipunin niya ang lahat patungo sa Ama sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay upang maging karapat-dapat tayong tawaging mga anak ng Diyos. Kaya nagiging mahalaga ang pag-aayuno hindi dahil tayo ay kailangang maging malumbay, kundi dahil alam natin na tayo ay naglalakbay patungo sa tagumpay ni Kristo, na siyang ating ipagdiwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Mga kapatid, ang Panahon ng Kuwaresma ay inilatag sa atin upang magkaroon nga ng tunay na kalooban na tanggapin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga tradisyon na ibinigay ng ating Simbahan, at higit dito ay ang ating pagkakaroon ng pagdadamay, pagtutulong, at paglilingkod sa lahat ng tao.

Reply

Sherwin D. Yanoria February 19, 2021 at 6:45 am

Ang mga tao ay mahilig magkumpara. Bakit ako ang inuutusan siya hindi. Kahit ang mga alagad ni Juan Bautista ay nagtanong din “Malimit kaming mag-ayuno, gayun din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?” Hindi batid ng mga tao ang mga malalalim na dahilan kung bakit para sa kanila ay hindi pantay ang mga desisyon. Ang nakikita lamang nila ay ang pagkakaiba ng ikinikilos,kumpara sa nararapat. Ang ating Panginoong Hesus, ang Tagapagligtas, walang masasaktan o mapapabayaan hangga’t kasama natin Siya. Ngunit sa pagtalikod sa kanya, doon mararanasan ang kahirapan. Ang buhay na kasama si Hesus, ay puno ng pag-ibig sa Diyos at kapwa. Ngunit ang kakulangan Niya sa buhay ay puno ng galit, poot, inggit, at hinanakit. Nawa’y ang pagtulong natin sa kapwa ay puno ng pag-ibig upang kalugdan ng Diyos ang ating sakripisyo.

Reply

PATRICK CU February 26, 2021 at 7:16 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: