Miyerkules, Hulyo 22, 2020

July 22, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa Muling Pagkabuhay nito. Nawa, ang maluwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin at ating sabihin:

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama.

Ang Simbahan ng Diyos nawa’y magpanibago kay Kristong Muling Nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo, manalingin tayo sa Panginoon.

Ang pamayanan ng mga mananampalataya nawa’y magpatotoo sa Muling Pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan nawa’y makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap nawa’y makatagpo sa Muling Pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga lumisan na sa buhay na ito nawa’y mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus na aming Manunubos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, tanggapin nawa namin ang Mabuting Balita ng Muling Pagkabuhay ni Kristo at angaming buhay sa hinaharap sa piling mo. Hinihiling naming ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang Muling Pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 20, 2020 at 10:36 pm

Pagninilay: Ipinagdiriwang ng buong Simbahan ngayon ang Kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Dati itong Paggunita, ngunit itinaas bilang Kapistahan dahil si Santa Maria Magdalena ay itinuturing na “Apostol ng mga Apostol”. Kilala siya sa Kasulatan na isa sa mga kababaihang malapit kay Hesus at naglingkod sa mga pangangailangan nito at ng mga Apostol. Sinasabi rin na pinalayas ni Kristo ang 7 demonyo mula sa kanya, na maaring nangangahulugang siya ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Siya rin ay tumayo sa paanan ng Krus habang minamasdan ang Panginoong nabayubay, at sumama kina Jose ng Arimatea at Nicodemo sa paglilibing sa Panginoon. Narinig natin sa Ebanghelyo ang pagpapakita ng Muling Nabuhay na Panginoon kay Maria Magdalena. Marahil dahil sa kanyang katapatan, paglilingkod, at labis na pagmamahal kay Hesus, tumangis siya nang makita niyang wala na ang katawan ng Panginoon sa libingan. At sa di kalayuan ay nagpakita si Kristo sa kanya, na akala niya noon ay isang hardinero. Subalit nang tawagin ni Kristo ang kanyang pangalan, nakilala ni Maria ang Panginoon at lubos na natuwa. Subalit sinabihan siya ni Hesus na huwag nitong hawakin, bagkus ay ipabalita sa mga Apostol na ang Panginoon ay aakyat sa Diyos Amang nasa langit. Kaya buong kagalakan ibinalita ni Maria Magdalena na nakita niya ang Panginoong muling nabuhay.

Makikita natin sa kwento ni Santa Maria Magdalena ang pagtawag sa kanya upang maging alagad ni Hesus. Ang kanyang pagsisilbi upang paglingkuran ang ministeryo niya at ng mga Apostol ay tanda ng pagsisikap at pagtutulong sa misyon. Ang kanyang kagalakan sa Muling Pagkabuhay ay tanda na dapat nating ibalita ang magandang balita na si Hesus ay palaging buhay. Sa kabila ng mga problema at pagsubok ng ating buhay, na sinisimbolo ng puntod na walang laman, kailangan tayo’y mamuhay sa bagong pag-asang dala ni Hesus para sa atin at ipahayag sa ibang tao ang kanyang presensiya sa bawat isa.

Reply

kulot July 22, 2020 at 7:03 am

Sslamat sa diyos. Amen.

Reply

Maria Lourdes July 22, 2020 at 10:43 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Amen.

Reply

Jerry July 22, 2020 at 9:44 pm

Salamat sa Diyos at Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

flor July 22, 2020 at 10:16 pm

Ama Naming Mapagmahal Pinupuri ka at Pinasasalamatan sa mga Biyayang Ipinagkakaloob mo sa bawat isa amin lalo na po sa Buhay na Ibinigay po ninyo. Salamat Panginoon Salamat po. Hiling po ng bawat isa na Patnubayan po ninyo ang Sambayanan at ilayo mo po kami sa mga pagsubok ng aming Buhay.

Reply

Rachel Dela Cruz July 22, 2020 at 11:10 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:32 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: