Miyerkules, Hulyo 8, 2020

July 8, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba’t ibang pamamaraan upang ipahayag ang Mabuting Balita ng Kaharian, itaas natin sa Ama ang ating mga pangangailangan, siya na patuloy na nagmamalasakit sa atin.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami.

Yaong mga tinawag sa Simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos nawa’y maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Jesu-Kristo saanmang bahagi ng daigdig, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naghahangad na makita ang Diyos nawa’y makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon nang buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga kabataan nawa’y makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga mahal na yumao nawa’y mamahinga sa kapayapaan ng Kaharian ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong Espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang: “Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo.” Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 7, 2020 at 9:00 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ngayon ay nagpapahayag ng pagbagsak ng Israel sa kamay ng mga mababagsik na taga-Asyria. Ito’y inihambing ni Propeta Oseas sa punong ubas na itinayo at iniani nang hindi mabuti, kundi masasama. Kaya pinabayaan ng Israel ang Diyos dahil sa kanilang kasamaan, kaya’t sinasabi rito na wala silang nakikilalang hari. Noong panahong iyon, humiwalay ang dating nag-iisang Israel, kaya ang Israel sa Hilaga ay masyadong naimpluwensiya ng paganong paniniwala. Subalit hindi rito natatapos ang kwento, sapagkat gagawa ng paraan ang Diyos upang ilikas ang bayang Israel mula sa pagkaalipin ng mga taga-Asyria. Kaya ang hamon sa atin ay ang paghahasik ng kabutihan at katuwiran. Sa gayon ay aani ang pagmamahal, habag, malasakit, at katarungan mula sa Diyos tungo sa ating kapwa.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtawag ng ating Panginoong Hesukristo sa 12 alagad. At ipinangalan niya sila bilang mga “Apostol”. Maraming tagasunod ang Panginoon, subalit tumawag siya ng 12 alagad upang maging mga Apostol. Sila ang magiging mga malapit at direktang saksi niya sa pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Kung titignan po natin ang pinagmulang hanapbuhay ng mga Apostol, hindi sila mga hari, prinsipe, mayayaman, o pulitiko, kundi mga ordinaryong tao. Sila ay mga ordinaryong mamamayang naghahanap-buhay katulad ng pangingisda, pag-aanluwagi, pag-aaral ng batas ng Hudaismo, pag-aalsa laban sa imperyong Romano, atbp. Bagamat simple lang ang kanilang pinagmulan, pinili pa rin sila ni Hesus. Alam ng Panginoon sila ang magtatawag ng mga manghahasik para sa anihan ng Kaharian ng Diyos. At sa simbolismo ng Bibliya, ang 12 Apostol ni Kristo ay tumutupad sa 12 Tribo ng Israel sa Lumang Tipan. Ang mga Apostol ay nagsisilbing 12 tribo ng panibagong Israel: ang Simbahan. Kaya ang Simbahan ay itinatag ni Kristo sa pundasyon ng pangnagaral at Tradisyong ipinamana ng mga Apostol. Kaya katulad nila, tayo rin ay tinatawag na maging mga saksi ng pagpapahayag ng Mabuting Balita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Reply

Liberty C.Baligod July 8, 2020 at 4:48 am

Salamat sa Diyos!

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Edward C Ramirez July 8, 2020 at 5:48 am

Salamat sa diyos
Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Francisco Azupardo July 8, 2020 at 9:15 am

Salamat sa Diyos! Amen! Aleluya

Reply

Gregorio Baldedara July 8, 2020 at 9:34 am

bakit po hindi inawit o binabasa and ALELUYA bagkus ay tuloy agad sa Mabuting Balita.?

Reply

Jeric July 8, 2020 at 10:04 am

Sa ngayon, lumang audio recordings po ang naka-publish dito dahil naantala po ang production ng aming podcast. Hindi po kaya ng aming manpower at resources sa kasalukuyan na ipagpatuloy ang audio podcast production. Ipino-post po namin ang lumang recordings (mula pa 2010) para po sa nagnanais na makinig. Salamat po sa pag-unawa ninyo.

Reply

Dong July 8, 2020 at 9:47 pm

Salamat panginoong nuestro padre jesus nazareno

Reply

Jerry July 8, 2020 at 10:15 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 7:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: