Mga Pagbasa – Martes, Abril 28, 2020

April 28, 2020

Martes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 7, 51 – 8, 1a
Salmo 30, 3kd-4. 6ab at 7b at 8a. 17 at 21ab

Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.

Juan 6, 30-35

https://www.youtube.com/watch?v=vz3z9IFewow

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 7, 51 – 8, 1a

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba:

“Napakatigas ng ulo ninyo! Di pa nagbabago ang inyong kalooban! Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan! Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo: lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng Matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon!”

Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanedrin, sila’y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos, at si Hesus na nasa kanyang kanan. “Bukas ang kalangitan,” sabi niya, “at nakikita ko ang Anak ng Tao na nasa kanan ng Diyos.” Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan; pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuutan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban, na nananalangin naman ng ganito: “Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu.” Lumuhod si Esteban at sumigaw nang malakas, “Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito!”

At pagkasabi nito, siya’y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 30, 3kd-4. 6ab at 7b at 8a. 17 at 21ab

Tugon: Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.

Tanging kublihan ko, ako ay ingatan;
Tagapagtanggol ko’t aking kaligtasan.
Tagapagtanggol ko at aking kanlungan,
ayon sa sabi mo, ako’y patnubayan.

Tugon: Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.

Sa mga kamay mo habilin ko’y buhay ko,
Tagapagligtas kong tapat at totoo.
Ikaw, Poon, aking pinananaligan.
magbubunyi ako, magsasayang tunay,
sa ‘yong pag-ibig na walang katapusan.

Tugon: Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.

Itong iyong lingkod, sana ay lingapin,
ingatan mo ako’t iyong pagpalain;
iligtas mo ako at iyong sagipin,
tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw!
Iyong kinalinga at iningatan mo
laban sa adhika ng masamang tao.

Tugon: Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.

ALELUYA
Juan 6, 35ab

Aleluya! Aleluya!
Nagbibigay kasiyahang
pagkaing dulot ay buhay
si Hesus na Poong mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 30-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Hesus:

“Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?” tanong nila. “Ang aming mga magulang ay kumain ng manna sa ilang, ayon sa nasusulat, ‘Sila’y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit,’” dugtong pa nila. Sumagot si Hesus, “Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay-buhay sa sanlibutan.” “Ginoo,” wika nila, “bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon.” “Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay,” sabi ni Hesus. “Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 25, 2020 at 6:07 pm

Pagninilay: Ang Ikatlong Linggo ng Muling Pagkabuhay ni Hesus ay nakatuon sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan na kung saan ito’y patungkol sa Diskurso ni Hesus tungkol sa kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay. Kahapon narinig natin kung paanong hinanap at sinundan ng mga tao si Hesus sa Capernaum. Sila’y naghahanap sa kanya dahil sa 5 tinapay at 2 isda na ipinarami noong sila’y pinakainin. At sinabi rin ni Hesus na sikapin nila ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ngayon ay nagtanong ang mga tao kung anong tanda ang ibibigay niya. At dito’y isinalaysay niya ang kwento kung saan pinaulan ng Diyos ang manna sa disyerto upang pakainin ang kanilang mga ninuno at hindi magutom. At ipinaliwanag ng Panginoon na ang Diyos Ama ang nagbigay ng mannang iyon, at higit pa riyan ang tinapay na bibigay sa kanila upang ang sinumang kumain ito ay hindi mamatay, kundi mabubuhay na walang hanggan. Nang hiniling nila kay Hesus ang tinapay na iyon, matuwid na idineklara niya ang kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay, na sinumang lumalapit ay hindi magugutom at naniniwala ay hindi mauuhaw. Makikita rito ang pahayag ng Panginoon ng malaking pananalig sa kanya at sa Mabuting Balitang ipinangaral niya. Ganyan ang ipinamalas ni San Esteban sa Unang Pagbasa nang siya’y tumayo ng buong pananalig kay Hesus hanggang ialay niya ang kanyang buhay. Ang Unang Kristiyanong martir ay kilala sa pagtatagubilin ng kanyang buhay sa Diyos habang ipinagdasal ang kapatawaran ng kanyang mga kaaway. Ganito ang hamon sa atin ng bawat pagtitipon sa piging ng Salita at altar ng Katawan na tayo rin ay maging “Eucharistic” sa ibang tao katulad ni Hesus noong inalay niya ang kanyang buhay sa Krus at muling nabuhay upang tayo’y mailigtas at mas maging tapat sa kalooban ng Ama. Nawa tayo rin ay maging pinagpala, pinaghatian, at pinagbahagian sa ibang tao, lalung-lalo sa mga nangangailangan ng pisikal, emosyonal, at espirituwal na gabay.

Reply

Barbara Silvia L. Manalo April 28, 2020 at 7:44 am

Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat,lagi mo po kaming patnubayan at gabayan.Amen..

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: