Mga Pagbasa – Martes, Abril 28, 2020

April 28, 2020

[notice]

PANALANGIN NG BAYAN

Inaanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang maibibigay lamang ng ipinangakong Langit.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw.

Ang Simbahan nawa’y magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa Tinapay ng Buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eukaristiya ay isang palagiang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang-palad, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw nawa’y matugunan ni Jesus na siyang ating Tinapay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eukaristiya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinalalakas ng Eukaristiya sa buhay na ito nawa’y muling buhayin sa huling araw, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, isinugo mo mula sa Langit ang iyong Anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at akayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na Tinapay ng Buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 25, 2020 at 6:07 pm

Pagninilay: Ang Ikatlong Linggo ng Muling Pagkabuhay ni Hesus ay nakatuon sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan na kung saan ito’y patungkol sa Diskurso ni Hesus tungkol sa kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay. Kahapon narinig natin kung paanong hinanap at sinundan ng mga tao si Hesus sa Capernaum. Sila’y naghahanap sa kanya dahil sa 5 tinapay at 2 isda na ipinarami noong sila’y pinakainin. At sinabi rin ni Hesus na sikapin nila ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ngayon ay nagtanong ang mga tao kung anong tanda ang ibibigay niya. At dito’y isinalaysay niya ang kwento kung saan pinaulan ng Diyos ang manna sa disyerto upang pakainin ang kanilang mga ninuno at hindi magutom. At ipinaliwanag ng Panginoon na ang Diyos Ama ang nagbigay ng mannang iyon, at higit pa riyan ang tinapay na bibigay sa kanila upang ang sinumang kumain ito ay hindi mamatay, kundi mabubuhay na walang hanggan. Nang hiniling nila kay Hesus ang tinapay na iyon, matuwid na idineklara niya ang kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay, na sinumang lumalapit ay hindi magugutom at naniniwala ay hindi mauuhaw. Makikita rito ang pahayag ng Panginoon ng malaking pananalig sa kanya at sa Mabuting Balitang ipinangaral niya. Ganyan ang ipinamalas ni San Esteban sa Unang Pagbasa nang siya’y tumayo ng buong pananalig kay Hesus hanggang ialay niya ang kanyang buhay. Ang Unang Kristiyanong martir ay kilala sa pagtatagubilin ng kanyang buhay sa Diyos habang ipinagdasal ang kapatawaran ng kanyang mga kaaway. Ganito ang hamon sa atin ng bawat pagtitipon sa piging ng Salita at altar ng Katawan na tayo rin ay maging “Eucharistic” sa ibang tao katulad ni Hesus noong inalay niya ang kanyang buhay sa Krus at muling nabuhay upang tayo’y mailigtas at mas maging tapat sa kalooban ng Ama. Nawa tayo rin ay maging pinagpala, pinaghatian, at pinagbahagian sa ibang tao, lalung-lalo sa mga nangangailangan ng pisikal, emosyonal, at espirituwal na gabay.

Reply

Barbara Silvia L. Manalo April 28, 2020 at 7:44 am

Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat,lagi mo po kaming patnubayan at gabayan.Amen..

Reply

Romel U. Briones April 28, 2020 at 3:55 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo. Salamat po sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. God bless you sa inyo and stay safe.

Reply

Jerry April 29, 2020 at 11:26 am

Salamat sa Diyos . Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:00 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: