Mga Pagbasa – Sabado, Abril 4, 2020

April 4, 2020

Sabado sa Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Ezekiel 37, 21-28
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Juan 11, 45-56

https://www.youtube.com/watch?v=e45diP6bINM

UNANG PAGBASA
Ezekiel 37, 21-28

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ito ang ipinasasabi ng Panginoon: “Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila’y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila; hindi na sila mahahati, sila’y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa diyus-diyusan ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila’y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila, at ang kanilang mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking Templo. Ako’y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking Templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Tugon: Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon,
at ipahayag ninyo sa malalayong lupain:
“Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila’y muli kong
titipunin at aalagaan,
gaya ng pagbabantay ng isang pastol
sa kanyang mga tupa.”

Tugon: Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob,
at pinalaya sa kapangyarihan ng
kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas.
Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa
patungo sa Bundok ng Sion,
tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapal ng Poon.

Tugon: Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga,
makikigalak pati mga binata’t matatanda;
ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa,
papalitan ko ng kagalakan
ang kanilang kalungkutan.

Tugon: Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Ezekiel 18, 31

Sinabi ng Poong mahal:
“Kasamaan ay layuan,
kasalana’y pagsisihan;
kayo ay magbagong-buhay,
magbalik-loob na tunay.:

MABUTING BALITA
Juan 11, 45-56

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, marami sa mga Judiong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Hesus, at nanalig sa kaniya. Ngunit ang ilan sa kanila’y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Hesus. Kaya’t tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanedrin.

“Ano ang gagawin natin?” wika nila. “Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya’y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang Templo at ang ating bansa.” Ngunit isa sa kanila, si Caifas, ang pinakapunong saserdote noon ay nagsabi ng ganito: “Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?” Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Hesus dahil sa bansa – at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Hesus, kaya’t hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya’y nagpunta sa Efraim, isang bayang malapit sa ilang. At doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad.

Nalalapit na ang Pista ng Paskuwa. Maraming taga-lalawigang pumunta sa Jerusalem bago mag-Paskuwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa Kautusan. Hindi nila nakita si Hesus sa templo, kaya’t nagtanungan sila,”Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?” Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sinumang nakaaalam kung nasaan si Hesus upang siya’y maipadakip nila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez April 3, 2020 at 4:51 pm

Pagninilay: Malapit na tayong pumasok sa pinakabanal na panahon, ang Semana Santa (Mahal na Araw). Ito yung ating paggunita sa pinakadakilang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng Pagpapaksakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay ng kanyang Anak na si Hesukristo. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon kung ano ang balak ng mga punong saserdote, matatanda ng bayan, Pariseo, Saduseo, at eskriba laban kay Hesus. Marami na silang naririnig na mga ginagawa at ipinapangaral ni Hesus sa mga bayan ng Judea. Kamakailan may mga Hudyong nagbalita sa kanila na binuhay niya si Lazaro, ang kapatid nina Marta at Maria [Ebanghelyo noong nakaraang Linggo]. Kaya nais ng ilang mga pinuno na siya’y ipadakip at ipagpatay. Subalit sabi naman ng iba na huwag lang kumilos ng ganyan sapagkat aalsa ang taongbayan laban sa kanila. At kapag nangyari iyan, kukunin ng mga Romano ang mayroon sila. Kaya ang hiling ni Caifas na mas mabuti na ang isang tao ay ipagpatay nila kaysa sa buong bayan ng Judea ang magdusa. Sinasabi ni Caifas na dapat mamatay si Hesus upang pagtipunin ang mga nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. At ito nga ang mangyayari, subalit hindi ayon sa kagustuhan ng mga pinuno, kundi ayon sa dakilang plano ng Ama. Kahit anong balak na ipatong nila laban sa kanya, ang totoo pa rin diyan ay si Kristo ay nagpakasakit at namatay sa Krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ito yung pagwawasto ng relasyon ng tao sa Diyos na winasak noon ng kasamaang mana. Kaya nga ito yung ating gugunitain sa susunod na linggo habang tayo’y nagninilay sa banal na panahong ito. Kaya sa ating buhay, magandang pag-isipin po natin ang mga panahong hindi natin lubos na nakilala ang Ama at ang kanyang kalooban para sa ating ikabubuti. At nawa’y sa pagdiriwang natin ng kanyang dakilang pag-ibig na ipinamalas ni Hesus na kanyang Anak sa Krus, nawa’y mas maging matatag pa ang ating pananampalataya sa kanya at ang paggawa ng kabutihan at katuwiran sa ibang tao.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: